Deklaracja Dostępności dla strony internetowej jawor.pl

Urząd Miejski w Jaworzezobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Jawor.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-01-12.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-17.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Mapy widoczne na stronie nie są dostępne.
 • W treści niektórych stron występuje problem z nagłówkami (brak tytułowego nagłówka, nieprawidłowa struktura nagłówków).
 • Niektóre pliki PDF i DOC nie są dostępne.
 • Materiały organizacji zewnętrznych nie są dostępne (np. dotyczące działania basenu, komunikacji miejskiej).
 • Multimedia nadawane na żywo nie są dostępne.
 • Niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Mapy, multimedia nadawane na żywo są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Ustawy o dostępności cyfrowej nie stosuje się do treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego, których publikujący je podmiot nie wytworzył i nie nabył (nie sfinansował ich powstania).

Przygotowanie deklaracji dostępności

Przeprowadzona analiza wskazuje nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-24.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: WEBEST s.c. Danuta Stawarz, Magdalena Czekała.

Raport z audytu dostępności cyfrowej strony internetowej.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-24.

Skróty klawiaturowe

 • Menu główne jest dostępne z klawiatury, można rozwijać i zwijać pozycje menu za pomocą klawiszy sterujących (strzałki góra/dół, lewo/prawo). Dodatkowo można zamknąć rozwinięte menu za pomocą klawisza sterującego "Esc".

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Bańkowski, jacek.bankowski@jawor.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 870 20 21 wew. 192 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno po schodach, bezpośrednio do Ratusza – Rynek 1, drugie od strony Teatru Miejskiego – Rynek 5.

W budynku nie ma windy ani platform przyschodowych. Budynek Ratusza jest dostępny wyłącznie dla osób niekorzystających z wózków.

Wejście od strony Teatru Miejskiego do Biura Obsługi Klienta jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia Biura Obsługi Klienta znajdują się na parterze budynku a do pokonania niewielkiej różnicy poziomów służy pochylnia dla osób na wózkach inwalidzkich.
Biuro Obsługi Klienta jest usytuowane w przestronnej, funkcjonalnej i łatwo dostępnej sali.
W Biurze Obsługi Klienta miejscem pierwszego kontaktu z urzędem jest biuro podawcze, infokiosk, 2 kasy (z możliwością płacenia kartą, także zbliżeniowo) oraz kilkanaście stanowisk obsługowych. Każde opatrzone opisem i numerem.

Na końcu pomieszczenia usytuowane są biura Urzędu Stanu Cywilnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich, oddzielone od sali obsługowej drzwiami o szerokości umożliwiającej przejechanie wózkiem.
Obsługa odbywa się bezpośrednio przy stanowiskach obsługowych. W przypadku konieczności kontaktu osoby niepełnosprawnej z innym pracownikiem, wykonującym czynności służbowe poza Biurem Obsługi Klienta istnieje możliwość wezwania tego pracownika. Obsługa odbywa się w Biurze Obsługi Klienta.

W holu obok BOKu znajduję się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach.
Druga toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych usytuowana jest na parterze Ratusza. Jest dostępna wyłącznie dla osób niekorzystających z wózków.

Petenci Urzędu Miejskiego i Teatru Miejskiego mogą korzystać z bezpłatnych miejsc parkingowych z dwóch stron budynku, po obu stronach znajdują się po dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń osoba niewidoma i niedowidząca może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miejskim nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

 • EJawor - https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.sputnik.jawor&hl=pl

Dodatkowe informacje

 • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://jawor.pl/informacje-o-urzedzie-miejskim-w-jaworze-w-jezyku-latwym-do-czytania-etr-easy-to-read/
 • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://jawor.pl/czym-zajmuje-sie-urzad-miejski-w-jaworze-film-w-jezyku-migowym/
 • Prosimy o noszenie maseczek w budynku.