W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców zakończonym programem dotacji z budżetu Gminy na wymianę źródeł ciepła oraz w trosce o poprawę jakości powietrza w Gminie Jawor, Burmistrz Jawora zaprasza do udziału w kolejnym programie wspierania likwidacji starych pieców opalanych paliwem stałym i wymiany ich na nowe źródła ogrzewania. Dotacja realizowana będzie przez Gminę Jawor przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Do udziału w programie zapraszamy mieszkańców, którzy dokonali zmiany ogrzewania od 1 stycznia 2017 r. (za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego), są w trakcie lub będą wykonywać zmianę ogrzewania w 2018 roku. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej, posiadające nieruchomość zlokalizowaną na terenie Gminy Jawor.

Dotacja udzielana będzie do wysokości 7 000zł (do 50% wartości kosztów kwalifikowanych t.j. poniesionych kosztów koniecznych do realizacji zadania – zgodnie z Regulaminem).

Dotacją objęta jest wymiana starych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła takie jak:
– kotły gazowe, na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym;
– kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg. normy PN-EN 303-5:2012);
– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
– odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne itp.).

Osoby, które:
– wykonały wymianę źródła ciepła od 1.01.2017 r. i dopełnili wszelkich formalności związanych z inwestycją do 30.11.2017 r. – winny złożyć deklarację w terminie od 1 grudnia 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.
– zakończą wymianę źródła ciepła po 30.11.2017 roku, jednak nie później niż do 31.08.2018 r. – winny złożyć deklarację w terminie od 1 grudnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Formularz deklaracji oraz uchwała nr XLII/270/2017 Rady Miejskiej w Jaworze dostępne są:
– na stronie internetowej www.jawor.pl w zakładce „Czystsze powietrze”
– na www.jawor.bip.net.pl/ w zakładce „Aktualności”
– w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 5.

Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z Gminą Jawor na udzielenie dotacji.


Wypełnione deklaracje należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (wejście od strony Jaworskiego Ośrodka Kultury).

Mieszkańcy, którzy podpisali umowę z Gminą Jawor w sierpniu 2017 r. na udzielenie dotacji z budżetu Gminy w związku z wymianą pieców, mają możliwość otrzymać dodatkową refundację, do łącznej wysokości nie przekraczającej 7 000zł, na zasadach określonych w uchwale nr XLII/269/2017 Rady Miejskiej Jawora z dnia 30 października 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Jaworze, ul. Rynek 1, parter pok. nr 5 lub pod numerem telefonu 76 870 20 21 wew. 110.