MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH ORAZ ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
W CELU ZWALCZANIA EMISJI KOMINOWEJ NA TERENIE GMINY JAWOR

ULOTKA

Niska Emisja Kampania edukacyjno-informacyjna dla Gminy Jawor

 

****************************************************************************************************************************************************************

Powietrze bez smogu dzięki współpracy Gminy Jawor z WFOŚiGW we Wrocławiu

Gmina Jawor aktywnie wdraża ustawę „antysmogową” oraz Uchwałę nr XLII/270/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowych osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jawor na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania
w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dzięki współpracy Gminy Jawor z WFOŚiGW we Wrocławiu, złożonemu i pozytywnie zaopiniowanemu przez Fundusz wniosku Gmina otrzymała pożyczkę w kwocie 195.350,00 zł na zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania na terenie miasta Jawor – część 2/3”.

Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostaną na dotacje dla mieszkańców, którzy podpisali umowę z Gminą Jawor, w związku z likwidacją starych pieców opalanych paliwem stałym i ich wymianę na nowe oraz bardziej ekologiczne źródła ogrzewania. Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście, ograniczenia zjawiska tzw. „niskiej emisji” oraz wpłynie pozytywnie na zdrowie mieszkańców, w szczególności w okresie grzewczym.


Powietrze bez smogu dzięki współpracy Gminy Jawor z WFOŚiGW we Wrocławiu

Gmina Jawor aktywnie wdraża ustawę „antysmogową” oraz Uchwałę nr XLII/270/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowych osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jawor na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania
w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dzięki współpracy Gminy Jawor z WFOŚiGW we Wrocławiu, złożonemu i pozytywnie zaopiniowanemu przez Fundusz wniosku Gmina otrzymała pożyczkę w kwocie 204.650,00 zł na zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania na terenie miasta Jawor – część 2/2”.

Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostaną na dotacje dla mieszkańców, którzy podpisali umowę z Gminą Jawor, w związku z likwidacją starych pieców opalanych paliwem stałym i ich wymianę na nowe oraz bardziej ekologiczne źródła ogrzewania. Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście, ograniczenia zjawiska tzw. „niskiej emisji” oraz wpłynie pozytywnie na zdrowie mieszkańców, w szczególności w okresie grzewczym.


Powietrze bez smogu dzięki współpracy Gminy Jawor z WFOŚiGW we Wrocławiu

Gmina Jawor aktywnie wdraża ustawę „antysmogową” oraz Uchwałę nr XLII/270/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowych osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jawor na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania
w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dzięki współpracy Gminy Jawor z WFOŚiGW we Wrocławiu, złożonemu i pozytywnie zaopiniowanemu przez Fundusz wniosku Gmina otrzymała pożyczkę w kwocie 350.000,00 zł na zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania na terenie miasta Jawor – część 2/1”.

Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostaną na dotacje dla mieszkańców, którzy podpisali umowę z Gminą Jawor, w związku z likwidacją starych pieców opalanych paliwem stałym i ich wymianę na nowe oraz bardziej ekologiczne źródła ogrzewania. Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście, ograniczenia zjawiska tzw. „niskiej emisji” oraz wpłynie pozytywnie na zdrowie mieszkańców, w szczególności w okresie grzewczym.


Wniosek

uchwała XLII_270_2017 (2)

Burmistrz Miasta Jawora ogłasza nabór uzupełniający wniosków

Powietrze bez smogu dzięki współpracy Gminy Jawor z WFOŚiGW we Wrocławiu

Gmina Jawor aktywnie wdraża ustawę „antysmogową” oraz Uchwałę nr XLII/270/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowych osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jawor na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania
w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dzięki współpracy Gminy Jawor z WFOŚiGW we Wrocławiu, złożonemu i pozytywnie zaopiniowanemu przez Fundusz wniosku Gmina otrzymała pożyczkę w kwocie 40.458,04 zł na zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania na terenie miasta Jawor – część 1”.

Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostaną na dotacje dla mieszkańców, którzy podpisali umowę z Gminą Jawor, w związku z likwidacją starych pieców opalanych paliwem stałym i ich wymianę na nowe oraz bardziej ekologiczne źródła ogrzewania. Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście, ograniczenia zjawiska tzw. „niskiej emisji” oraz wpłynie pozytywnie na zdrowie mieszkańców, w szczególności w okresie grzewczym.


Z dniem 19.09.2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Podstawowym warunkiem udzielenia dofinansowania jest wymiana starych źródeł ciepła – pieców
i kotłów na paliwa stałe/zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu priorytetowego. Ponadto, w zakres dofinansowania można zaliczyć zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, które mogą zostać dofinansowane do 100% (wyłącznie
w formie pożyczki) oraz w przypadku budynków istniejących prace dotyczące zmniejszenia energochłonności budynku (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji c.o.
i c.w.u., montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła).

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2029 r. do godz. 24.00.

 

Szczegółowy Regulamin Programu dostępny jest na portalu Beneficjenta:

https://portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja

 

 

Plan przebiegu sieci ciepłowniczej

Uchwały antysmogowe dla województwa dolnośląskiego

Z dniem 1 lipca 2018 r. na obszarze województwa dolnośląskiego weszły w życie przepisy uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017 r., tj.:

  • uchwała nr XLI/1405/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń
    i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 5153);
  • uchwała nr XLI/1406/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 5154);
  • uchwała nr XLI/1407/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 5155) – uchwała obowiązująca na terenie Gminy Jawor.

Ograniczenia i zakazy określone w uchwale dotyczą wszystkich użytkowników (zarówno osób fizycznych jak i prawnych) urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli użytkowników w szczególności:

–  pieców,

–  kominków,

– kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład systemów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

 

Zgodnie z zapisami uchwały, wszystkie instalacje grzewcze na paliwa stałe (piece, kotły, kominki, etc.) uruchomione po 1 lipca 2018 r. będą musiały spełniać wymogi ekoprojektu pod kątem emisji cząstek stałych (PM).

W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (tj. pieców i kominków) emisja pyłu nie może przekraczać górnych granicznych wielkości:

  • 20 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z zamkniętą komora spalania wykorzystujących pelet,
  • 40 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z zamkniętą komora spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek,
  • 50 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z otwartą komorą spalania.

W przypadku kotłów emisja pyłu nie może przekraczać granicznych wielkości:

  • 40 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla kotłów z automatycznym podawaniem paliwa,
  • 60 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla kotłów z ręcznym podawaniem paliwa.

Wprowadzenie uchwały antysmogowej ma na celu poprawę jakości powietrza i warunków życia mieszkańców poprzez wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego,
tj. przestarzałych instalacji grzewczych w przyjętym harmonogramie czasowym i stosowanie dobrej jakości paliw o określonych parametrach.

Link do uchwał antysmogowych: https://irt.wroc.pl/strona-215-uchwala_antysmogowa.html