PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA OSOBY UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO

 

Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania tych spraw są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.

Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje :

 • Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworze,
 • Prokurator.

 

Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworze przyjmuje wnioski
o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Miasta Jawora.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku

w Urzędzie Miasta Jawora, ul. Rynek 1 – Biuro Obsługi Klienta  lub w siedzibie GKRPA mieszczącej się   w Jaworze ul. Zamkowa 1.

Bliższe informacje pod nr tel. 76 870 20 21 w godzinach urzędowania.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście (trzeba przyjść z dowodem osobistym). Telefonicznie udzielane są jedynie informacje ogólne np. o zasadach pracy Komisji lub o adresach
i telefonach poradni: informacje o stanie konkretnej sprawy udzielane są tylko na miejscu – nie przez telefon.

Wniosek o leczenie mogą do Komisji złożyć:  członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna oraz inne instytucje, takie jak MOPS, Policja, kuratorzy itp. Oczywiście, również sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do GKRPA po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu można skierować wobec osoby, która                   w związku ze swoją choroba alkoholową:

 • powoduje rozkład życia rodzinnego,
 • powoduje demoralizację nieletnich,
 • systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny,
 • uchyla się od obowiązku zaspokojenia potrzeb rodziny,

Podczas zgłoszenia osoby, w stosunku do której jest podejrzenie uzależnienia od alkoholu, zgłaszający wypełnia wniosek, zawierający szczegółowe dane zgłaszanej osoby. Jeżeli istnieją inne dokumenty potwierdzające uzależnienie, np. karty leczenia szpitalnego, zaświadczenie lekarskie, informacje z Policji itp., należy je dostarczyć  celem dołączenia do akt sprawy. Ponadto w przypadku skierowania sprawy do sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu, osoba zgłaszająca może występować w sądzie jako świadek.

Na podstawie wypełnionego wniosku, Komisja wzywa osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu, do osobistego zgłoszenia się na tzw. rozmowę motywującą do leczenia. Termin zgłoszenia się na rozmowę określony jest w zaproszeniu, które przesyłane jest listem poleconym.

 

 1. Osoba chce podjąć leczenie.

To wariant najbardziej optymistyczny, bo dobrowolne podjęcie leczenia daje największe szanse na wyjście z nałogu. Zawsze należy pamiętać, że leczenie jest bezpłatne. Osoba, która dobrowolnie podejmie leczenie w wybranym przez siebie ośrodku, nie jest pozostawiana sama sobie, gdyż zobowiązana jest do zgłaszania się na posiedzenia Komisji do Podjęcia Leczenia, z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym uczęszczanie na terapię. Zadaniem komisji jest wytworzenie u klienta właściwej motywacji do podjęcia bądź kontynuowania terapii.

Takie osoby zawsze są informowane, że w przypadku zaprzestania leczenia i zaniedbania dostarczania zaświadczeń o kontynuacji leczenia, sprawa zostanie skierowana do Sądu.

 

 1. Osoba wezwana przychodzi na spotkanie i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego (przykładowe tłumaczenie: „bo zgłoszenie jest wynikiem zemsty partnera” itp.) i nie zamierza podjąć leczenia.

 

W takiej sytuacji osoba kierowana jest na badanie do biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania o uzależnieniu (są to: lekarz psychiatra oraz psycholog ). Badanie jest bezpłatne (koszty pokrywa Gmina Jawor). Wynik badania jest bardzo istotny zarówno dla Komisji, jak
i w ewentualnym postępowaniu przed Sądem. Jeżeli z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona, sprawa przed Komisją jest zamykana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona, to wtedy kolejny raz motywuje się ją do podjęcia leczenia.
W przypadku, gdy osoba chce podjąć leczenie dobrowolnie, to zastosowanie ma wariant
1 (czyli leczenie dobrowolne, ale pod nadzorem Komisji). Jeżeli – mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie – osoba odmawia leczenia, stosuje się wariant 3.

 

 1. Kierowanie wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu do Sądu.

Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest uruchamiana w następujących przypadkach:

 • mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie osoby, odmawia ona przed Komisją podjęcia leczenia;
 • wtedy gdy osoba zgłoszona, nie zgłosi się na badanie,
 • wtedy, gdy osoba w ogóle nie zgłosi się na rozmowę motywacyjną (wezwanie na rozmowę wysyłane jest listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i jest dwukrotnie awizowane);
 • w przypadku, gdy osoba zgłosi się na wezwanie Komisji i oświadczy od razu, że nie zgadza się na badanie przez biegłych i nie zamierza się leczyć dobrowolnie, sprawa również jest kierowana do Sądu.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sąd powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku Komisji. Jeżeli w danej sprawie brak jest opinii biegłych

(bo np. osoba nie zgodziła się na badanie przez biegłych przed Komisją ), to Sąd kieruje taką osobę na badanie. Trzeba pamiętać, że postępowanie sądowe może się przedłużać, np.

z powodu nieobecności uczestnika, uchylania się od badania przez biegłych, przedstawiania dowodów itp. Sąd ma uprawnienie do nakazania przymusowego doprowadzenia przez Policję uczestnika na rozprawę, również na badanie. Komisja nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd. Ten etap postępowania odbywa się już bez udziału członków Komisji

(z pewnymi wyjątkami, gdy Sąd zadecyduje o obowiązku uczestniczenia przedstawiciela Komisji podczas rozprawy ). Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać następujące orzeczenie:

 • oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,
 • orzec obowiązek leczenia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym (czyli poradni) lub w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym, czyli szpitalu).

Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne. Sąd orzeka o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w formie postanowienia. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.

Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu prawnego. Przymus stosowany jest:

 • w momencie doprowadzania przez funkcjonariuszy Policji osoby uzależnionej od alkoholu na badanie przez biegłego psychiatrę i psychologa
 • w momencie doprowadzenia przez funkcjonariuszy Policji do zakładu leczniczego na podjęcie kuracji.

Informujemy, iż w przypadku podejrzenia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków rodziny, Komisja zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub Prokuratora -na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

 

Masz problem – jesteśmy po to, by Cię wspierać!
Bliska Ci osoba lub ktoś z Twojego otoczenia nadużywa alkoholu lub pije w sposób problemowy – skontaktuj się z nami!

Dane kontaktowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Jaworze:

Adres: 59-400 Jawor, ul. Zamkowa 2, I piętro, pokój 2

Telefon: 76 870 20 21 wew. 221

e-mail. gkrpa@jawor.pl

Godziny przyjęć:

Poniedziałek, środa, czwartek : godz.: 8.30 – 10.15.

Wtorek: godz. 12.30 – 15.30

Telefon: 76 870 20 21 wew. 221