Harmonogram 2021 Jawor
Rejon I
Rejon II

Prawidłowa segregacja odpadów

Stawki opłat

Wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wzory deklaracji

[PDF]: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jawor

[PDF]: Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Firmy wywozowe wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jawor

Firmy posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jawor

Podmiot odbierający odpady komunalne

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK

Wykaz aptek zbierających leki przeterminowane

Wykaz punktów zbierających baterie

Wykaz punktów przyjmujących odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt RTV, AGD, opony)

Poziomy recyklingu, sprawozdania i analizy

Kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami