PROGRAM PRIORYTETOWY ,,CZYSTE POWIETRZE”

„CZYSTE POWIETRZE” to program krajowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

DLA KOGO – program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

NA CO – w programie można starać się o dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, ekologiczne źródła ciepła, a także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

PROGRAM OBEJMUJE TRZY GRUPY BENEFICJENTÓW:

  • Część I – Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (zwrot do 40/55% poniesionych kosztów) – dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 tys. zł brutto,
  • Część II – Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania (zwrot do 70/80% poniesionych kosztów) – średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy nie przekracza kwoty:
  • × 1 894 zł netto – w gospodarstwie wieloosobowym,
  • × 2 651 zł netto – w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Wnioskodawcy z tego tytułu, nie przekroczył 40-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów, obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

  • Część III – Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania (zwrot do 100% poniesionych kosztów) – średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy nie przekracza kwoty:
  • × 1 090 zł netto – w gospodarstwie wieloosobowym,
  • × 1 526 zł netto – w gospodarstwie jednoosobowym

lub

  • × Wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Wnioskodawcy z tego tytułu, nie przekroczył 20-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów, obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Po więcej szczegółów zapraszamy do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, działającego w Urzędzie Miejskim w Jaworze, ul. Zamkowa 2, pokój nr 1.

Zapewniamy darmowe wypełnianie wniosków.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny jest czynny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Jaworze, tj. od poniedziałku do czwartku 7.30-15.30, w piątki 7.00-15.00.

 

 

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste Powietrze” można również znaleźć na stronach internetowych:

gov.pl:

https://czystepowietrze.gov.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie

Podsumowanie III kwartału 2022 r. pod względem liczby złożonych wniosków

Nazwa gminy Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów o dofinansowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – zakończonych Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone]
JAWOR 77 51 24 282320,55