PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA 'UMIEM PŁYWAĆ'

PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ”

Gmina Jawor przystąpiła w roku 2023 do programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, który jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas I – III i zakłada systematyczny, powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Główne cele programu:
• upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
• profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
• zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
• efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
• wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
• edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów. 

Postanowienia porozumienia z 7 marca 2023 pomiędzy Dolnośląską Federacją Sportu, a Gminą Jawor:
1. Przedmiotem porozumienia jest organizacja zajęć sportowych dla dzieci w ramach projektu pn.: „Umiem pływać” w 2023 roku.
2. Realizatorem projektu „Umiem pływać” o regionalnej nazwie „Dolnoślązak Umie Pływać 2023” jest Dolnośląska Federacja Sportu.
3. Projekt dotyczy uczniów szkół podstawowych klas I-III.
4. Projekt obejmuje organizację zajęć nauki pływania w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla 1 grupy 15 osobowej uczniów.
5. Zajęcia będą realizowane na Krytej pływalni „Słowianka” ul. B. Rogatki 1, 59-400 Jawor.

Udział w projekcie będzie brała:
Grupa 15 – osobowa ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworze.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpływa także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – II edycja.

Nazwa projektu: „Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina
w Jaworze” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – II edycja.

 

Wartość dofinansowania: 4 740 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 6.686.492,09 zł

 

Opis projektu: W  ramach projektu zostanie wykonana:

 • przebudowa jezdni dróg gminnych w zakresie jezdni z masy bitumicznej i kostki kamiennej, chodnika, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego,
 • przebudowa zjazdów z dróg gminnych,
 • odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,
 • przebudowa przepustów drogowych w drogach gminnych,
 • przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalików wpustów ulicznych,
 • przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujących z infrastrukturą drogową,
 • przebudowa i rozbudowa linii oświetlenia drogowego,
 • przebudowę linii telekomunikacyjnych, kolidujących z infrastrukturą drogową,
 • realizację oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  w tym: mierników prędkości, punktowych elementów odblaskowych, aktywnego oznakowanie o stałej i zmiennej treści, wyniesionych przejść dla pieszych,
 • wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową wraz z realizacją nowych nasadzeń
„Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych – II edycja

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Środki przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r.
w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nazwa projektu:

„Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych – II edycja

 

Całkowita wartość projektu:

6.686.492,09 zł

 

Wartość wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
1.696.492,02 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 4 740 000,00 zł

Wartość dofinansowania z Gminy Jawor: 250.000,00 zł

Termin zakończenia projektu:

06.03.2024 r.

 

Opis projektu objętego wsparciem:

W  ramach projektu zostanie wykonana:

 • przebudowa jezdni dróg gminnych w zakresie jezdni z masy bitumicznej i kostki kamiennej, chodnika, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego,
 • przebudowa zjazdów  z dróg gminnych,
 • odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,
 • przebudowa przepustów drogowych w drogach gminnych,
 • przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalików wpustów ulicznych,
 • przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujących  z infrastrukturą drogową,
 • przebudowa i rozbudowa linii oświetlenia drogowego,
 • przebudowę linii telekomunikacyjnych, kolidujących z infrastrukturą drogową,
 • realizację oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  w tym: mierników prędkości, punktowych elementów odblaskowych, aktywnego oznakowanie o stałej i zmiennej treści, wyniesionych przejść dla pieszych,
 • wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych nasadzeń

 

„Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Jaworze

Wartość dofinansowania: 990 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 2 376 360,00 zł

 

Opis projektu: Przebudowa odcinka drogi ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w układzie jedno-jezdniowym odległości ok. 160 mb. W ramach prac wykonana zostanie między innymi nawierzchnia jezdni wraz ze zjazdami, chodnikami oraz ścieżką rowerową.

 

 

„Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – I edycji.

Wartość dofinansowania: 4 490 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 5 257 777,77 zł

 

Opis projektu: W  ramach projektu realizowane będą:

– Budowa i modernizacja Stadionu Miejskiego,

– wykonanie boiska do gry w tenisa ziemnego wraz z  małą architekturą na obiekcie sportowym Przyrzecze w Jaworze,

– wykonanie boiska do gry w tenisa ziemnego wraz z małą architekturą na obiekcie sportowym Jawornik.

 

 

„Poznaj Polskę” –  edycja jesienna 2022

Gmina Jawor otrzymała wsparcie finansowe na przygotowanie i przeprowadzenie w roku 2022 zgłoszonych przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza
w Jaworze wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki, przyjętymi do dofinansowania na podstawie art. 90 w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) przez Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” realizowanych dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu na podstawie porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/2022 z dnia 18 października 2022 r.

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa:

Wartość dofinansowania 14.520,00 zł

Całkowity koszt zadania: 18.150,00 zł

Termin zakończenia realizacji zadania: do dnia 15.12.2022 r.

Opis przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych a także urozmaicić zajęcia lekcyjne.


 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Gmina Jawor w roku 2021 otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 12 000,00 zł  z przeznaczeniem na:

– zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami;

– zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej;

– realizację działań promujących czytelnictwo;

z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Jaworze.

Celem programu jest rozwijanie czytelniczych zainteresowań uczniów poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo. Efektem długofalowym i trwałym wynikającym z realizacji programu ma być rozbudzenie i rozwinięcie u uczniów zainteresowania czytaniem, co zachęci ich do samodzielnej aktywności czytelniczej nie tylko na kolejnych etapach edukacji, ale także w życiu dorosłym.

Całkowity koszt zadania wyniesie 15 000,00 zł, z czego wkład własny Gminy Jawor wyniesie 3 000,00 zł.

 

 

 

1.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Środki przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nazwa projektu: „Zakup i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego przy Rynek 1 w Jaworze, fabrycznie nowego niskopodłogowego autobusu miejskiego”

Całkowita wartość projektu: 1 000 000,00 zł

Wartość wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 808 943,00 zł

Termin zakończenia projektu: 23.12.2020 r.

 Opis projektu objętego wsparciem:

W ramach zadania pn.: „Zakup i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego przy Rynek 1 w Jaworze, fabrycznie nowego niskopodłogowego autobusu miejskiego” został zakupiony nowy, niskopodłogowy autobus dla min. 80 osób z czego 21 miejsc siedzących oraz miejsc dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

2.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Środki przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nazwa projektu: „Wykonanie fontanny w Parku Miejskim”

Całkowita wartość projektu: 490 694,95 zł

Wartość wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 490.000,00 zł

Termin zakończenia projektu: 20.12.2020 r.

 Opis projektu objętego wsparciem:

W ramach inwestycji  zostanie wybudowana nowa niecka żelbetowa z okładziną kamienną z granitu oraz stylizowaną figurką z brązu, wykonano układ zasilania fontanny w wodę wraz z instalacją do jej uzdatniania  i przyłączami wod-kan i energetycznym, uzupełniono istniejące oświetlenie uliczne o nowe punkty świetlne, ustawiane zostaną  elementy małej architektury, tj. ławki, stojaki na rowery.

3.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Środki przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nazwa projektu: „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1”

Całkowita wartość projektu: 1 100 000,00 zł

Wartość wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 049.000,00 zł

Termin zakończenia projektu: 30.11.2020 r.

 Opis projektu objętego wsparciem:

Celem inwestycji pn.: „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1” jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy 2 boisk. Boisko duże do gry w piłkę ręczną i mini nożną, wokół boiska wykonanie 4 torowej bieżni oraz skoczni do skoku w dal. Drugie boisko wielofunkcyjne przeznaczone jest do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa, oba boiska posiadają obiekt małej architektury tj. piłkochwyty, odwodnienie, oświetlenie, chodniki, ławeczki oraz kosze na śmieci.

 

4.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Środki przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nazwa projektu: „Budowa ul. Rzeckiego w Jaworze”

Całkowita wartość projektu: 570 000,00 zł

Wartość wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 561 506,69 zł

Termin zakończenia projektu: 10.12.2021 r.

Opis projektu objętego wsparciem:

W ramach inwestycji pn.: „Budowa ul. Rzeckiego”, wykonane zostanie utwardzenie nawierzchni drogi oraz chodnika wraz z wykonaniem miejsc postojowych, sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, ponadto przewiduje się wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

5.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Środki przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nazwa projektu: „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworze”

Całkowita wartość projektu: 1 290 000,00 zł

Wartość wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 000.000,00 zł

Termin zakończenia projektu: 10.12.2021 r.

Opis projektu objętego wsparciem:

Celem inwestycji pn.: „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworze” jest budowa zespołu boisk sportowych z nawierzchni z tworzywa sztucznego EPDM. W ramach zadania zostaną wykonane 2 boiska do piłki koszykowej, siatkowej i tenisa oraz pełnowymiarowego boiska do piłki ręcznej. Na przedmiotowym terenie zostanie również wykonana bieżnia lekkoatletyczna 4 torowa oraz bieżnia do skoku w dal.

6. Realizacja modułu 3 wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

„Posiłek w szkole i w domu” to program wspierający w latach 2019-2023 organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zakresie bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania
i opieki przez organizację stołów i miejsc spożywania posiłków.

Gmina Jawor otrzymała w 2021 r. z budżetu Państwa wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w łącznej wysokości  104.920,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadania  w ramach  modułu 3 wieloletniego  rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem  na:

 • doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5 – dofinansowanie 79.951,08 zł (całkowita wartość zadania 938,85 zł)
 •  doposażenie i poprawę standardu pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej nr 4 w Jaworze – dofinansowanie 24.969,60 zł (całkowita wartość zadania  969,60 zł).

Celem programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie  dobrych warunków umożlwiających spożywanie przez uczniów posiłków
w trakcie pobytu w szkole.

Całkowity koszt zadania wyniesie 131.150,85 zł, z czego wkład własny Gminy Jawor wyniesie 26.230,17 zł.

7.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Środki przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nazwa projektu:

„Modernizacja Skate Parku na Jaworniku”.

Całkowita wartość projektu:

96.801,08 zł

Wartość wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
96.801,08 zł

Termin zakończenia projektu:

30.08.2021 r.

Opis projektu objętego wsparciem:          
Celem projektu jest:

1) dostarczenie i zamontowanie dwóch urządzeń do Skate Parku

2) dostarczenie i montaż oświetlenia Skate Parku

3) dostarczenie i montaż stołów piknikowych

8. Realizacja modułu 3 wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – edycja 2020

„Posiłek w szkole i w domu” to program wspierający w latach 2019-2023 organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zakresie bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania
i opieki przez organizację stołów i miejsc spożywania posiłków.

Celem programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie  dobrych warunków umożlwiających spożywanie przez uczniów posiłków
w trakcie pobytu w szkole.

Gmina Jawor otrzymała w 2020 r. z budżetu państwa wsparcie finansowe z bud w formie dotacji celowej w łącznej wysokości  159.728,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania  w ramach  modułu 3 wieloletniego  rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem  na:

 • doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworze – dofinansowanie 79.728,00 zł (całkowita wartość zadania  660,00 zł).
 • doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 – dofinansowanie 80.000,00 zł (całkowita wartość zadania 012,46 zł)

Całkowita wartość zadania: 199.672,46 zł,

Wartość dofinansowania: 159.728,00 zł,

Wkład własny Gminy Jawor: 39.944,46 zł.

 

 

9. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Środki przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nazwa projektu:

„Modernizacja placów zabaw i rozrywki na Jaworniku”.

Całkowita wartość projektu:

89 292,45 zł

Wartość wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
89 292,45 zł

Termin zakończenia projektu:

30.09.2021 r.

Opis projektu objętego wsparciem:

W ramach zadania pn.:” Modernizacja placów zabaw i rozrywki na Jaworniku” zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe.

10. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Środki przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nazwa projektu:

„Zakup i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego przy Rynek 1 w Jaworze autobusu miejskiego”.

 

Całkowita wartość projektu:

1 476 000,00 zł

 

Wartość wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
645 000,00 zł

Termin zakończenia projektu:

17.12.2021 r.

 

Opis projektu objętego wsparciem:

W ramach zadania pn.:”Zakup i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego przy Rynek 1 w Jaworze autobusu miejskiego” został zakupiony nowy, przegubowy autobus o długości 18,2 m dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

11. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Środki przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nazwa projektu:

„Przebudowa ul. Kasprowicza w Jaworze”.

 

Całkowita wartość projektu:

633 327,00 zł

 

Wartość wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
550 000,00 zł

Termin zakończenia projektu:

03.08.2022 r.

 

Opis projektu objętego wsparciem:

W ramach zadania pn.:”Przebudowa ul. Kasprowicza w Jaworze” zostanie przebudowana nawierzchni drogi ul. Jana Kasprowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Brzechwy do skrzyżowania z ul. Czesława Miłosza oraz ul. Jana Brzechwy od skrzyżowania z ul. Jana Kasprowicza. W ramach zadania przewiduje się wykonanie m. in.: prac ziemnych polegających na korytowaniu i wykonaniu warstw konstrukcyjnych podbudowy, montaż wpustów ulicznych wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, ułożenie nawierzchni  jezdni i chodników i zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm wraz z krawężnikami i obrzeżami chodnikowymi jezdni i chodników, zieleń niską, oświetlenie uliczne, wprowadzenie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.

12. Laboratoria przyszłości dla jaworskich szkół.

Gmina Jawor otrzymała łącznie 481 500,00 zł wsparcia finansowego w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum GovTech – „Laboratoria Przyszłości”.

Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów szkół podstawowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup  nowoczesnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Środki trafią do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Jawor wg podziału na podstawie liczby uczniów w szkołach.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego  – 172.200,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – 76.200,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza – 30.000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka –  203.100,00 zł