GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworze działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 129.2019 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 34.2019 B, z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworze zmienionym Zarządzeniem nr 129.2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. oraz 595.2021
z dnia 18 maja 2021 r. Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworze powołana jest do inicjowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a także do podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Zakres działania Komisji.
Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu poprzez:
• inicjowanie i prowadzenie rozmów motywujących osoby uzależnione,
• kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,
• przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym w przedmiocie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego i złożenie wniosku do sądu o wszczęcie postępowania,
• kierowanie do Sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

2) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze dotyczącą zasad usytuowania na terenie miasta Jawor miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów – zgodnie z art. 18 ust. 3a Ustawy,

3) inicjowanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą wobec rodzin, w których występują problemy alkoholowe, w tym inicjowanie
i uruchamianie procedury „Niebieska Karta” mającej na celu zatrzymanie przemocy,

4) inicjowanie, opiniowanie i nadzorowanie realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

5) opiniowanie projektów uchwał dotyczących liczby miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży,

6) współdziałanie z władzami publicznymi, instytucjami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy,

7) inicjowanie innych przedsięwzięć z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności określonych przepisami.

Siedziba Komisji
Urząd Miejski- Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
ul. Zamkowa 2
59-400 Jawor

Godziny przyjęć:
Poniedziałek, środa, czwartek : godz.: 8.30 – 10.15.
Wtorek: godz. 12.30 – 15.30
Telefon: 76 870 20 21 wew. 221