Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z zm.) Burmistrz Miasta Jawora zawiadamia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Miejską w Jaworze w dniu 18 grudnia 2019 r. uchwały Nr XI/120/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty i wysokości zwolnienia oraz uchwały Nr XI/119/2019 w sprawie zmiany wzoru deklaracji.
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązującą od 01.01.2020 r. wynosi 28,00 zł/osobę. Ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w dwukrotnej wysokości stawki podstawowej.
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy Miasta Jawora (bezwzględnie) zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym przysługuje zwolnienie z opłaty, które wynosi 4,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje w okresie po 01.07.2019 r. i wybierali metodę obliczenia wysokości opłaty od ilości osób zamieszkałych nie mają obowiązku składania nowej deklaracji, jednakże zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami od 01.01.2020 r. w wysokości wyliczonej, jako iloczyn ilości zadeklarowanych osób w ostatniej złożonej deklaracji i stawki podstawowej obowiązującej od 01.01.2020 r. 28,00 zł.
Do złożenia nowej deklaracji wg wzorów określonych w Uchwale nr XI/119/2019 RM w Jaworze z dnia 18.12.2019 r. zobowiązani są:
1. Właściciele lub Zarządcy nieruchomości, którzy w okresie po 01.07.2019 r. zadeklarowali sposób obliczania wysokości opłaty od „Gospodarstwa Domowego” – w terminie do 31.01.2020 r.
2. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej deklarujący kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym.
Deklaracje są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze oraz w BIP Gminy Jawor http://www.jawor.bip.net.pl/?c=711. W razie wątpliwości lub jakichkolwiek pytań dotyczących wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi proszę o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami ul. Zamkowa 2 tel. 76 871 14 20 lub Biurem Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze stanowisko nr 12, tel. 76 870 20 21 wew. 249
Jednocześnie informuję:
1. W roku 2020 worki do gromadzenia odpadów w sposób selektywny będą wydawane tylko dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej: koloru żółtego na metale i tworzywa sztuczne, zielonego na szkło, niebieskiego na papier i brązowego na bioodpady. Odpady zgromadzone w workach będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
2. Zgodnie z art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je, jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza Miasta oraz właściciela nieruchomości. Burmistrz na podstawie powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, których nie dopełniono obowiązku selektywnego stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.
3. Zgodnie z art. 6 k ust. 4b w/w ustawy w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku:
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3) burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości,
w celu weryfikacji zgodności informacji złożonej w deklaracji, Burmistrz Miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie, co najmniej jednej z powyższych przesłanek, o których mowa w pkt 1-3.
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pouczenie:
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z zm.)

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami

Marzena Korona-Kruk