System Informacji Przestrzennej – MAPA

12.10: Informacja Burmistrza Miasta Jawora

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z poźn. zm.) Burmistrz Miasta Jawora odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na  dzierżawę działek: nr 23/14, nr 23/15, nr 23/16, nr 23/17 oraz część działki nr 23/10,  poł w Jaworze Obr. Nr 6-Przemysłowy przy ul. Ptasiej, o łącznej pow. 1,5127 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW LE1J/00012236/4 z przeznaczeniem pod uprawy rolne, wyznaczony na dzień 16 listopada 2020 r. na godzinę 11.00.

Przyczyna odwołania przetargu: zmiana sposobu rozdysponowania w/w nieruchomości.

 

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jaworze, na stronie internetowej Miasta Jawora www.jawor.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej https://jawor.bip.net.pl

 

7.10:OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 7 października 2020 r.

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

z dnia 7 października 2020 r.

 

               Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)  i § 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz .U. z 2014 r. poz.1490 z późn. zm.)

 

BURMISTRZ  MIASTA JAWORA

ogłasza

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę działek: nr 23/14, nr 23/15, nr 23/16, nr 23/17 oraz część działki nr 23/10, poł. w Jaworze Obr. Nr 6-Przemysłowy przy ul. Ptasiej, o łącznej pow. 1,5127 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW LE1J/00012236/4, z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

Cena wywoławcza:              1.000,00zł

Wadium:                                 200,00zł

 

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora działek: nr 23/14, nr 23/15, nr 23/16, nr 23/17 określone jest jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej a działki nr 23/10 jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej  oraz tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

 

W/w działki wolne są od długów, obciążeń i zobowiązań.

Przetarg, odbędzie się dnia  16 listopada 2020 r. o godz. 1100    w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego w  Jaworze,  Rynek 1,  sala nr 20.

Postąpienie wynosi nie mniej niż 20 % wywoławczej stawki  czynszu, zaokrąglone do pełnych złotych w górę.

Do wysokości czynszu osiągniętego w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT  w  wysokości  23 %.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 9 listopada 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Jaworze Nr  582030 00451110000002186120 Bank Paribas S.A.Oddział w Jaworze, środki pieniężne winny być na koncie najpóźniej dnia 09.11.2020 r.

Wpłacone wadium przepada w sytuacji gdy osoba która wygrała przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawnej. Wadium wpłacone  przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, wadium uczestników którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Z osobą która zostanie wyłoniona w przetargu zostanie zawarta umowa na okres 1 roku.

Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne opłaty związane z użytkowaniem przedmiotowej nieruchomości.

Kwota czynszu dzierżawnego rocznego osiągniętego w przetargu  powiększona o należny podatek VAT, płatna w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowody tożsamości, dowody wpłaty wadium, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną winny okazać się stosownymi   pełnomocnictwami wraz z wniesioną opłatą skarbową za ich przedłożenie.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1, pok. nr 21, tel. (76) 870-20-21 wew. 123. Treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jaworze (piętro nr 2) oraz stronie internetowej Miasta Jawora www.jawor.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej https://jawor.bip.net.pl

 

 

Z up. BURMISTRZA

     Ewelina Szynkler

ZASTĘPCA  BURMISTRZA

 

 

6.02: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - działka nr 376/5 o powierzchni 452 m2

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

z dnia 6 lutego 2020 r.

 

               Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) i § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

BURMISTRZ  MIASTA JAWORA ogłasza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jaworze  w  obrębie  Nr 5– Przedmieście:

 działka nr 376/5 o powierzchni  452  m2  –– oznaczonej w katastrze nieruchomości jako Bp;          

                                Cena wywoławcza:              42.678,00 zł + 23%VAT

                                Wadium:                                4.300,00 zł

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  LE1J/00029576/1.

W dziale III księgi wieczystej Nr LE1J/00029576/1 wzmianka o wpisie  służebności gruntowej polegającej na ustanowieniu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości 376/3 obręb Nr 5-Przedmieście, gmina Jawor odpłatnej, na czas nieokreślony służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę 376/5 obręb Nr 5-Przedmieście – do drogi publicznej, tj. Ignacego Rzeckiego w pasie gruntu o powierzchni 200 m2.

Na nieruchomości zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu o powierzchni pasa gruntu 200 m2 w celu zapewnieniu właścicielowi działki numer  376/4 dostępu  do drogi gminnej publicznej  ul. Ignacego Rzeckiego.

 

Działka niezabudowana. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic: Rynek-Stare Miasto, Plac Wolności, Park Pokoju do ulicy Narutowicza (uchwała nr LXIV/327/06 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 marca 2006 r.)- symbol na rysunku planu MN8- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Nieruchomość położona jest przy cieku wodnym „Młynówka” i Nabywca nieruchomości musi przestrzegać przepisów  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. „Prawo wodne” (t.j. Dz. U. z  2018 r., poz. 2268 z zm.).  

Przetarg, odbędzie się dnia 16 marca 2020 r. o godz. 13:00  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego w  Jaworze,  Rynek 1,  sala nr 19.

 

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej i jest ustalane przez uczestnika.

 

Przedmiotowa działka przeznaczona do przetargu nabywana jest w takim stanie technicznym  i prawnym w jakim znajduje się na dzień przystąpienia do przetargu.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 marca 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Jaworze Nr 58 2030 0045 1110 0000 0218 6120 Bank BGŻ Paribas S.A. Oddział w Jaworze, środki pieniężne winny być na koncie najpóźniej dnia 10 marca 2020 r.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 Cena nabycia równa cenie osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej.

 

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i wpisem w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

 

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

 

 Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowody tożsamości, dowody wpłaty wadium, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną winny okazać stosowne pełnomocnictwa wraz z wniesioną opłatą skarbową za ich przedłożenie.

 

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną  w przetargu.

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1, pok. nr 23, tel. 76 870-20-21 wew. 128, treść ogłoszenia znajduje się  na stronie internetowej Miasta Jawora www.jawor.pl  i  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

6.02: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - działka nr 376/4 o powierzchni 139 m2

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

z dnia 6 lutego 2020 r.

 

               Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) i § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

BURMISTRZ  MIASTA JAWORA ogłasza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jaworze  w  obrębie  Nr 5– Przedmieście:

 działka nr 376/4 o powierzchni  139  m2  – oznaczonej w katastrze nieruchomości jako Bp;          

                                Cena wywoławcza:              13.124,00 zł + 23%VAT

                                Wadium:                                1.400,00 zł

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  LE1J/00029574/7.

W dziale III księgi wieczystej Nr LE1J/00029574/7 wzmianka o wpisie  służebności gruntowej polegającej na ustanowieniu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości 376/3 obręb              Nr 5-Przedmieście, gmina Jawor odpłatnej, na czas nieokreślony służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę 376/4 obręb Nr 5-Przedmieście – do drogi publicznej, tj. Ignacego Rzeckiego w pasie gruntu o powierzchni 65 m2 .

Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Sprzedaż nieruchomości nastąpi pod warunkiem ustanowienia służebności gruntowej przez działkę nr 376/5 o powierzchni 0,0452 ha położonej w Jaworze w obrębie nr 5 – Przedmieście, w celu zapewnienia dostępu do drogi gminnej publicznej ul. Ignacego Rzeckiego. Wykonywanie powyższej służebności przejazdu  i przechodu ogranicza się do korzystania z pasa gruntu działki numer 376/5 o powierzchni 200 m2.  Ustanowienie służebności następuje na czas nieokreślony i za jednorazowym wynagrodzeniem  w kwocie 2.322,73 zł brutto (słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia dwa zł 73/100) w tym netto 1888,40 zł oraz obowiązujący podatek VAT w kwocie 434,33 zł.

 

Działka niezabudowana. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic: Rynek-Stare Miasto, Plac Wolności, Park Pokoju do ulicy Narutowicza (uchwała nr LXIV/327/06 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 marca 2006 r.)- symbol na rysunku planu MN8- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Nieruchomość położona jest przy cieku wodnym „Młynówka” i Nabywca nieruchomości musi przestrzegać przepisów  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. „Prawo wodne” (t.j. Dz. U. z  2018 r., poz. 2268 z zm.).  

Przetarg, odbędzie się dnia 16 marca 2020 r. o godz. 12:00  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego w  Jaworze,  Rynek 1,  sala nr 19.

 

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej i jest ustalane przez uczestnika.

 

Przedmiotowa działka przeznaczona do przetargu nabywana jest w takim stanie technicznym i prawnym w jakim znajduje się na dzień przystąpienia do przetargu.

  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 marca 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Jaworze Nr 58 2030 0045 1110 0000 0218 6120 Bank BGŻ Paribas S.A. Oddział w Jaworze, środki pieniężne winny być na koncie najpóźniej dnia 10 marca 2020 r.

  

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  

 Cena nabycia równa cenie osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej.

 

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i wpisem w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

 

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

 

 Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowody tożsamości, dowody wpłaty wadium, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną winny okazać stosowne pełnomocnictwa wraz z wniesioną opłatą skarbową za ich przedłożenie.

 

  W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną  w przetargu.

   

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 

 Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1, pok. nr 23, tel. 76 870-20-21 wew. 128, treść ogłoszenia znajduje się  na stronie internetowej Miasta Jawora www.jawor.pl  i  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

6.02: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - działka nr 126/4 o powierzchni 49 m2

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

z dnia 6 lutego 2020 r.

 

               Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) i § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490                   z późn. zm.)

BURMISTRZ  MIASTA JAWORA ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej              w Jaworze  w  obrębie  Nr 8 – Zacisze:

 działka nr 126/4 o powierzchni  49  m2  – oznaczonej w katastrze nieruchomości jako B;          

                                Cena wywoławcza:              62.000,00 zł

                                Wadium:                                6.200,00 zł

 

Nieruchomość zwolniona jest  z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  LE1J/00029595/0.

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic Mickiewicza, Myśliborskiej i drogi nad Jawornikiem (uchwała nr IX/28/2011 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 lutego 2011 r.) – symbol na rysunku planu U – tereny usług. Obszar planu objęty otuliną parku krajobrazowego „Chełmy”. Obiekt wpisany do ewidencji zabytków.

 

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Sprzedaż działki nastąpi pod warunkiem ustanowienia służebności gruntowej przez działkę nr 129/14 o powierzchni 223 m2 oraz działkę nr 137 o powierzchni 136 m2, położonej w Jaworze w obrębie nr 8– Zacisze, w celu zapewnienia nieodpłatnego dostępu do drogi gminnej publicznej ul. Mickiewicza.

Nieruchomość częściowo zabudowana 3-kondygnacyjnym budynkiem biurowo-socjalnym stanowiącym dobudowaną część budynku głównego młyna, nie posiadającym komunikacji pionowej pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony.

Przetarg, odbędzie się dnia 16 marca 2020 r. o godz. 10:00  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego w  Jaworze,  Rynek 1,  sala nr 19.

 

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej i jest ustalane przez uczestnika.

 

Przedmiotowa działka przeznaczona do przetargu nabywana jest w takim stanie technicznym  i prawnym w jakim znajduje się na dzień przystąpienia do przetargu.

  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 marca 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Jaworze Nr 58 2030 0045 1110 0000 0218 6120 Bank BGŻ Paribas S.A. Oddział w Jaworze, środki pieniężne winny być na koncie najpóźniej dnia 10 marca 2020 r.

  

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  

 Cena nabycia równa cenie osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej.

 

Nieruchomość można obejrzeć w dniu 4 marca 2020r. od godz. 10.00 do godz. 10.30.

 

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i wpisem w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

  

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

    

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowody tożsamości, dowody wpłaty wadium, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną winny okazać stosowne pełnomocnictwa wraz z wniesioną opłatą skarbową za ich przedłożenie.

 

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną  w przetargu.

     

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 

 Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1, pok. nr 23, tel. 76 870-20-21 wew. 128, treść ogłoszenia znajduje się  na stronie internetowej Miasta Jawora www.jawor.pl  i  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

20.01: Zarządzenie w sprawie użyczenia nieruchomości

Zarządzenie  Nr 260.2020 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 20 stycznia  2020 r.w sprawie użyczenia nieruchomości

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Jaworze Nr XVII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jawor (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2008 r. Nr 23, poz. 381), zmienionej uchwałą Nr XXVII/153/08 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 października 2008 r. oraz  uchwałą Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Jaworze  z dnia 25 lutego 2015 r., zarządzam co następuje:

 • 1

Przeznacza się do bezpłatnego używania w formie umowy użyczenia na okres do 3 lat nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Jawor,  oznaczoną jako działka nr 70/4 o  pow. 6,2310 ha, położoną w Jaworze w Obrębie Nr 6 – Przemysłowy, z przeznaczeniem na realizowanie celów rekreacyjno-sportowych i szkoleniowych w zakresie sportów obronnych oraz strzelectwa sportowego.

 • 2

Podaję się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jaworze na okres 21 dni tj. od 22 stycznia 2020r. do 12 lutego 2020r.  oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu.

 • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

>>> Dodatkowe informacje [PDF]: Zarządzenie w sprawie użyczenia nieruchomości

20.01: Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr  259.2020 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Jaworze Nr XVII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jawor (DZ. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2008 r. Nr 23, poz. 381), zmienionej uchwałą Nr XXVII/153/08 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 października 2008 r. oraz  uchwałą Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Jaworze  z dnia 25 lutego 2015 r., zarządzam co następuje:

 • 1

Przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat część pomieszczeń użytkowych  o łącznej pow. 347,37 m2 położonych w budynku  produkcyjnym w Jaworze przy ul. Grunwaldzkiej 22, na części zabudowanej dz. nr 132/8 o ogólnej pow. 0,0949 ha, Obr. Nr 7- Stare Miasto, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 2

Podaję się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jaworze na okres 21 dni tj. od 22 stycznia 2020r. do 12 lutego 2020r.  oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu.

 • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

>>> Dodatkowe informacje [PDF]: Zarządzenie dzierżawa RENOMA ul. Grunwaldzka 22

14.01: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Jawor, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), dnia 14 stycznia 2020 r. na stronie internetowej (BIP Gminy Jawor) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jaworze, Rynek 1 (II piętro), zostało wywieszone na okres 21 dni:

 • zarządzenie Nr 256.2020 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15 w Jaworze, zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

10.01: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Zarządzenie Nr 253.2020 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 stycznia  2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 25 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 , art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Jaworze Nr XVII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jawor (DZ. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2008 r. Nr 23, poz. 381), zmienionej uchwałą Nr XXVII/153/08 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 października 2008 r. oraz  uchwałą Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Jaworze  z dnia 25 lutego 2015 r., zarządzam co następuje:

 

 • 1

 

 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową, położoną w Jaworze w Obrębie Nr 8 – Zacisze, oznaczoną działką
  o nr 126/4 o pow. 0,0049 ha, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 1. W przypadku skorzystania z prawa pierwszeństwa przez osoby uprawnione zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym.
 • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jaworze na okres 21 dni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu.

Więcej informacji >>> Zarządzenie sprzedaż dz. nr 126 4 -0 8 Zacisze