III NABÓR

02.11.2021r.

–> Nabór III – ROZLICZENIE DOTACJI <–

Szanowni Państwo, uczestnicy III naboru.

Poniżej znajdą Państwo dokumenty do przygotowania przy rozliczeniu.

Uwaga: osoby, które zakończyły już inwestycję przygotowują rozliczenie w ciągu 30 dni, tj. do dnia 20 maja 2022 r. Pozostali (będący w trakcie realizacji, przed realizacją) będą mieli 30 dni czasu na przygotowanie rozliczenia od daty zakończenia inwestycji.

Wypełnione dokumenty rozliczeniowe prosimy składać w Biurze Obsługi Klienta UM (wejście od teatru, stanowisko nr 1) w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: DOTACJA PIEC NABÓR III”

Załącznik 4_Wykaz kosztów kwalifikowanych dla inwestycji_par.5 regulaminu konkursu

Załącznik 3_Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku

Załącznik 2b_oświadczenie wykonawcy_wersja1

Załącznik 2a_oświadczenie wykonawcy_wersja1

załącznik 1_wykaz faktur

Wniosek o rozliczenie dotacji

Wniosek o rozliczenie dotacji wersja PDF

Poniżej zamieszczamy wykaz najczęściej pojawiających się błędów

 


Szanowni Państwo,

Osoby, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną w przedmiotowym projekcie będą zapraszane telefonicznie na konkretny dzień na uzupełnienie danych do UMOWY O POWIERZENIE GRANTU. Podpisywanie umów rozpocznie się z dniem 04.04.2022 r. 

Przed spotkaniem prosimy o uzupełnienie poniższych załączników i dokumentów i dostarczenie ich do Urzędu Miejskiego w Jaworze.

WAŻNE!

  1. Załączniki i oświadczenia wypełniamy DRUKOWANYMI literami.
  2. Nie wypełniają Państwo szablonu umowy. Szablon umowa jest przekazany do zapoznania się z nim przez Grantobiorcę.
  3. Brak przygotowanych załączników i oświadczeń wiążę się z przesunięciem terminu podpisania umowy.
  4. Uzupełnione dokumenty należy dostarczyć w kopercie opisanej numerem Państwa wniosku do Urzędu Miejskiego w Jaworze (ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego), czynne w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 16.30 i w piątki od 7.30 do 15.00.).

Dokumenty do pobrania, wypełnienia i dostarczenia do Urzędu Miejskiego w Jaworze przed podpisaniem umowy.

(1.) Zał2 Pełnomocnictwo

(2.) Zał3 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

(3.) Zał4 Oświadczenie Grantobiorcy o aktualności danych zawartych we wniosku o dofinansowanie Formularz zmian  (jeżeli nie ma zmian we wniosku uzupełniają Państwo tylko górną część formularza -potwierdzają Państwo brak zmian)

(4.) Zał5 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  – dla każdej osoby występującej w umowie (min. mąż, żona, pełnomocnik)

(5.) Zał6 WEKSEL

Przyklad wypelnienie weksla

(6.) Numer konta do wypłaty grantu

(7.) Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości

 

DODATKOWE INFORMACJE

Zasady przyjmowania weksli

 

*******************************************************************************************************************

 

Gmina Jawor, zwana Grantodawcą zakończyła ocenę merytoryczną (z 3 naboru) o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu: „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”

Niżej wymienione Wnioski przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną

GRATULUJEMY!

L/p Nr wniosku
1 29112021/0906/12/3
2 12112021/0840/1/3
3 23112021/0908/8/3
4 24112021/1017/10/3
5 10122021/1005/28/3
6 12112021/0950/2/3
7 01122021/1231/14/3
8 30112021/1246/13/3
9 07122021/1337/24/3
10 17112021/0914/5/3
11 22112021/1108/7/3
12 12112021/1348/4/3
13 02122021/1000/16/3
14 02122021/1007/17/3
15 10122021/0830/26/3
16 07122021/0904/22/3
17 30122021/1440/47/3
18 24112021/1008/9/3
19 12112021/1112/3/3
20 18112021/1302/6/3
21 26112021/1200/11/3
22 01122021/1233/15/3
23 10122021/1150/29/3
24 06122021/1422/21/3
25 03122021/0834/18/3
26 03122021/1254/19/3
27 06122021/0928/20/3
28 07122021/1000/23/3
29 08122021/0942/25/3
30 10122021/0915/27/3
31 22122021/0945/35/3
32 13122021/1422/33/3
33 13122021/1004/30/3
34 13122021/1158/31/3
35 13122021/1342/32/3
36 13122021/1530/34/3
37 27122021/1329/36/3
38 28122021/1543/37/3
39 30122021/0954/38/3
40 30122021/1010/39/3
41 30122021/1017/40/3
42 30122021/0817/41/3
43 30122021/1310/42/3
44 30122021/1330/44/3
45 30122021/1410/43/3
46 30122021/1430/45/3
47 30122021/1435/46/3
48 30122021/1445/48/3
49 30122021/1450/49/3
50 30122021/1455/50/3

Wyniki oceny formalnej

Gmina Jawor, zwana dalej Grantodawcą

Zakończyła ocenę formalną wniosków (z 3 naboru) o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu

„Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”

Wnioski z załącznika nr 1 skierowano do kolejnego etapu konkursu czyli do oceny energetycznej i merytorycznej.

Niżej wymienione Wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną.
nr_wniosku
12112021/0840/1/3
12112021/0950/2/3
12112021/1112/3/3
12112021/1348/4/3
17112021/0914/5/3
18112021/1302/6/3
22112021/1108/7/3
23112021/0908/8/3
24112021/1008/9/3
24112021/1017/10/3
26112021/1200/11/3
29112021/0906/12/3
30112021/1246/13/3
01122021/1231/14/3
01122021/1233/15/3
02122021/1000/16/3
02122021/1007/17/3
03122021/0834/18/3
03122021/1254/19/3
06122021/0928/20/3
06122021/1422/21/3
07122021/0904/22/3
07122021/1000/23/3
07122021/1337/24/3
08122021/0942/25/3
10122021/0830/26/3
10122021/0915/27/3
10122021/1005/28/3
10122021/1150/29/3
13122021/1004/30/3
13122021/1158/31/3
13122021/1342/32/3
13122021/1422/33/3
13122021/1530/34/3
22122021/0945/35/3
27122021/1329/36/3
28122021/1543/37/3
30122021/0954/38/3
30122021/1010/29/3
30122021/1017/40/3
30122021/0817/41/3
30122021/1310/42/3
30122021/1410/43/3
30122021/1330/44/3
30122021/1430/45/3
30122021/1435/46/3
30122021/1440/47/3
30122021/1445/48/3
30122021/1450/49/3
30122021/1455/50/3

 

UWAGA!!!

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców uczestnictwem w projekcie „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor” wydłużony został termin składania wniosków do 30.12.2021 r. Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona.

Termin składania wniosków został wydłużony do godz. 15.00 dnia 30.12.2021 r.

 

WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 Wypełnione i podpisane wnioski o udzielenie grantu będą przyjmowane w formie papierowej

  1. Urzędzie Miejskim w Jaworze (ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, czynne w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 16.30 i w piątki od 7.30 do 15.00.) Regulamin projektu – dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie internetowej jawor.pl oraz w Urzędzie Miejskim. Szczegółowe informacje oraz wyjaśnienia w sprawach naboru można uzyskać także pod nr tel. 76 870 20 21 wew. 151.

Maksymalny okres realizacji inwestycji: do 30.08.2022 r.


III NABÓR

 Gmina Jawor, zwana dalej Grantodawcą

ogłasza III -uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach projektu

„Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania  emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 OSI, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy.

 

Termin składania wniosków: od godz. 8.00 dnia 12.11.2021 r.  do godz. 15.00 dnia 12.12.2021 r.

 

OD 12 LISTOPADA DOSTĘPNY BĘDZIE TUTAJ DO POBRANIA

WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

  1. Wypełnione i podpisane wnioski o udzielenie grantu będą przyjmowane w formie papierowej
    w Urzędzie Miejskim w Jaworze (ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, czynne w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 16.30 i w piątki od 7.30 do 15.00.) Regulamin projektu – dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie internetowej jawor.pl oraz w Urzędzie Miejskim. Szczegółowe informacje oraz wyjaśnienia w sprawach naboru można uzyskać także pod nr tel. 76 870 20 21 wew. 151.

Maksymalny okres realizacji inwestycji: do 30.08.2022 r.