Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie

o potencjalnych nieprawidłowościach

lub nadużyciach finansowych

 

Gmina Jawor, jako Beneficjent Projektu pn.:

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Jawora”

współfinansowanego  ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych  nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 1. specjalny adres e-mail: POIS@mr.gov.pl
 1. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej
„Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i wsparcie uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych gminy Jawor”

 

 Gmina Jawor informuje, że realizuje projekt

„Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i wsparcie uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych gminy Jawor”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa 10 Edukacja

Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej –  konkursy horyzontalne, nr naboru: RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21

Całkowita wartość projektu: 372.074,06 zł, kwota dofinansowania 316.262,95 zł

 

 

Ogólne informacje o realizowanym projekcie

 

„Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i wsparcie uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych gminy Jawor”

 

 

Czas trwania projektu od 05.09.2022 r. do 30.06.2023 r.

 

Uczestnikami projektu będą uczniowie oraz rodzice

Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze

Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworze

Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaworze

Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworze

 

 

Głównym celem projektu jest wsparcie  511 uczniów jaworskich szkół podstawowych  poprzez podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wyrównanie deficytów dydaktycznych
i psychologiczno-pedagogicznych będących wynikiem pandemii COVID-19 oraz rozwijanie indywidualnego podejścia
do ucznia, w tym z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/specjalnymi potrzebami rozwojowymi poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w latach 2022-2023

oraz wsparcie psychologiczne dla 22 rodziców..

 

Celami szczegółowymi projektu są poprawa wyników edukacyjnych na tle wyników osiąganych w województwie;

zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, w tym także z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/specjalnymi potrzebami rozwojowymi; zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wsparcia psychologicznego dla rodziców; wzrost u uczniów kompetencji kluczowych poprzez dostosowanie treści
i metod zajęć rozwijających i wyrównawczych do wymagań dla kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

 

W trakcie realizacji całego projektu obowiązywać będzie zasada równości szans i niedyskryminacji,

w tym uwzględniony zostanie dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

W ramach projektu dla uczniów realizowane będą zajęcia rozwijające, dydaktyczno- wyrównawcze oraz zajęcia skierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

Wykaz zajęć jest indywidualny dla każdej szkoły[1].

Każdy z uczniów może skorzystać z więcej niż z jednych zajęć,

w ramach zajęć prowadzonych przez szkołę, do której uczęszcza.

 

Projekt przewiduje również objęcie wsparciem psychologicznym rodziców uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

 

[1] Wykaz zajęć jest dostępny na www.jawor.pl – Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

 

Cyfrowa Gmina

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Gmina Jawor pozyskała 673 860,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Niniejszy Projekt przyczyni się do wzmocnienie cyfrowej odporności Gminy na zagrożenia, wsparcia w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz rozwój cyfrowy JST.

Planowane do zakupu środki trwałe w tym serwer, urządzenia pamięci masowej, komputery i inne urządzenia teleinformatyczne będą służyły podniesieniu poziomu świadczenia eusług, podniesie poziom cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych związanych z funkcjonowaniem Urzędu a także zabezpieczeniu systemów przed atakami z zewnątrz. Podniesienie poziomu zabezpieczeń systemów teleinformatycznych ograniczy skutki potencjalnych incydentów, w tym straty finansowe wynikające z zagrożeń atakami hakerskimi oraz zagrożeń związanych z dezinformacją charakteryzującą ataki hybrydowe. Rozwój systemu telekonferencji pozwoli na realizowanie zadań własnych Urzędu także w sposób zdalny, ułatwi procedowanie spraw w modelu zdalnym, eliminując ryzyka związane ze stanem zagrożenia epidemicznego. Wdrożenie rozwiązań zapewniających równości szans i niedyskryminację osób z niepełnosprawnościami oraz spełnianie standardów W3C.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia


Podpisana mowa o powierzenie grantu
Podpisana umowa o powierzenie grantu „Cyfrowa Gmina” 14.03.2022

 

Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

W związku z trwającym w całym kraju stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i prowadzonym przez szkoły zdalnym nauczaniem Gmina Jawor otrzymała grant na zakup sprzętu komputerowego.  W maju pozyskano  dotację w wysokości 79 980,00 tys. złotych i zakupiono 32 laptopy, 12 sztuk modemów, 32 zestawy słuchawkowe oraz 32 sztuki myszy optycznychnauczania.  Sprzęt  przekazano szkołom podstawowym, które następnie użyczyły go uczniom do nauki. Zakup sfinansowany został w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

W drugim, czerwcowym projekcie pn. „Zdalna szkoła+” Gmina Jawor otrzymała dotacje w wysokości 55 tys. złotych. Dzięki temu zakupione i przekazane zostały szkołom kolejne 23 komputery, które na czas nauki zdalnej będą użyczone przede wszystkim dzieciom z rodzin wielodzietnych.  Zakup sfinansowany został w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Unia Światłowodowa

 

Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor

PROJEKT „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna
w Gminie Jawor” rok szkolny 2018/2019 współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (RPDS.10.01.01-02-0023/17)

Działanie:

10.1 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Poddziałanie:
10.1.1 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne

 

GMINA JAWOR realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł projektu: NOWA GRUPA PRZEDSZKOLNA I ROZSZERZONA OFERTA EDUKACYJNA W GMINIE JAWOR.

Okres realizacji projektu: 2018. 06. 01 – 2019. 09. 01.

CELEM PROJEKTU JEST podniesienie jakości edukacji przedszkolnej
w Gminie Jawor poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację zajęć dodatkowych dla 275 dzieci w wieku przedszkolnym oraz podniesienie kompetencji kluczowych 24 nauczycieli
w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Jaworze z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5.

Całkowita wartość projektu: 426 013, 21 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 362 111, 22zł

Załącznik nr 1 HARMONOGRAMY ZAJĘĆ DODATKOWYCH
Załącznik nr 2 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH
Załącznik nr 3 DEKLARACJA UCZESTNICTWA NAUCZYCIELA W PROJEKCIE
Załącznik nr 4 WYKAZ REALIZOWANYCH ZAJĘĆ DODATKOWYCH
Załącznik nr 5 WYKAZ REALIZOWANYCH SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI
Zarządzenie Burmistrza
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Regulamin rekrutacji do projektu
Regulamin uczestnictwa w projekcie realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci oraz szkoleń dla nauczycieli

System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych
W 2016 roku Wydział zgłosił Gminę Jawor do udziału w projekcie. Uzgodniono szczegóły współpracy, w związku z czym w mieście, w dniu 20 lutego 2017 r. zainstalowana została specjalna tablica ukazująca prognozę stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu. Ponadto w mieście będzie badane realne stężenie pyłów z wykorzystaniem specjalnej mobilnej stacji pomiarowej.

Znowu razem
POWT Interreg V-A CZ-PL 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa; ZŁOŻONY, ZAAKCEPTOWANY, W TRAKCIE REALIZACJI; tytuł: „Znowu razem” adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 i ich kolegów z partnerskiego Turnowa. Wniosek złożony 09.2016 r. W projekcie przewidziano integrację uczniów polskich i czeskich poprzez wyjazdowe zajęcia sportowe – zimą narciarstwo (już zrealizowane), latem sporty wodne. Strona czeska złożyła w tym samym czasie wniosek komplementarny. Projekt opiewa na 21 052,68 EURO (około 90 000,00 zł). Dofinansowanie: 18 947,41 EURO (około 81 470,00 zł).

Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor

 Gmina Jawor otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dofinansowanie do projektu edukacyjnego pn. „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”. Kwota dofinansowania – 1 057 867,42 zł. udział własny gminy 55 677,31 zł.. Całkowita wartość projektu – 1 113 544,73 zł.

Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 5 i przekształconym Gimnazjum nr 2 w Jaworze w okresie od 01.09.2017r. do 30.06.2019r. Wsparciem objętych zostanie 310 uczniów w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu realizowane będą zajęcia: rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto 117 nauczycieli zostanie przeszkolonych w zakresie: wykorzystania metod eksperymentu w edukacji mających na celu podnosienie jakości nauczania przedmiotów ścisłych oraz przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoły zostaną wyposażone min. w sprzęt komputerowy i niezbędne pomoce dydaktyczne do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć w pracowniach: przyrodniczej, matematycznej i informatycznej.

Załącznik nr 4b do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa nauczyciela w projekcie

Załącznik nr 5a do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy ucznia Załącznik nr 5b do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy nauczyciela

Załącznik nr 6a do Regulaminu – Umowa uczestnictwa ucznia w projekcie

Załącznik nr 6b do Regulaminu – Umowa uczestnictwa nauczyciela w projekcie

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 8 do Regulaminu – Oświadczenie o rezygnacji z projektu

REGULAMIN rekrutacji i udziału w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wykaz realizowanych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wykaz realizowanych szkoleń dla nauczycieli

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Wzór protokołu rekrutacji

Załącznik nr 4a do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor
RPOWD, Poddziałanie 3.3.1.; ZŁOŻONY, ZAAKCEPTOWANY, PRZED PODPISANIEM UMOWY (planowany termin: WRZESIEŃ 2017); efektywność energetyczna; tytuł: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor”; wniosek złożono 23.05.2016 r., w Jaworze projektem objęte zostały 3 budynki: MOPS, SP nr 4 oraz Przychodnia Rejonowa przy ul. Moniuszki. Projekt opiewa na 3 429 598,20 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 20/100). UZYSKANE DOFINANSOWANIE 2 281 855,29 złotych.

Szkoła Podstawowa nr 4 jak nowa!

 

 

Na Starym Jaworze ukończono kompleksową modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Starojaworskiej 82.

 

Prace zrealizowano w ramach projektu pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego województwa.

 

W ramach projektu, na podstawie wcześniej sporządzonych audytów energetycznych, wykonano m.in.: ocieplenie ścian, stropów i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

 

Osiągamy jednocześnie dwa cele – mówi Burmistrz Emilian Bera – po pierwsze podnosimy komfort użytkowania szkoły i estetykę obiektu, a po drugie znacząco ograniczamy zapotrzebowanie na energię cieplną, co pozwoli zmniejszyć nakłady na utrzymanie budynków szkoły, a jednocześnie do atmosfery wydostanie się mniej szkodliwych gazów.

 

Obiekt składa się z 4 budynków połączonych ze sobą. Są to: budynek szkolny wybudowany w roku 1909, łącznik z 1945 roku, sanitariaty dobudowane w latach 1970-1975 oraz sala gimnastyczna z tego samego okresu. Wszystkie obiekty wykonano pierwotnie w technologii tradycyjnej. Zastosowane materiały i technologie oraz wiek budynków powodowały, że były one w złym stanie technicznym. Występowało zawilgocenie ścian, nieszczelności drzwi i okien, zagrożenie odpadającymi tynkami zewnętrznymi, niedogrzanie części pomieszczeń i braki w instalacjach.

 

Teraz SP4 to naprawdę atrakcyjna placówka edukacyjna – dodaje z uśmiechem Burmistrz – i jestem przekonany, że dzieci i nauczyciele będą się w niej czuli dobrze i komfortowo.

 

 

Koszt prac w szkole: 984 151,51 PLN. Niemal milion złotych; dofinansowanie 85%.

(maj/czerwiec 2018)

Termomodernizacja gminnych obiektów idzie pełną parą

 

Dzięki pozyskanemu przez Gminę Jawor dofinansowaniu w wysokości blisko 3 milionów złotych trwają intensywne prace związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 4, Przychodni Rejonowej przy ul. Moniuszki oraz budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Całkowity koszt projektu to ponad 3,5 miliona złotych. Gmina Jawor z własnych pieniędzy wyda tylko 15 procent, ponieważ 85 procent pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 

– Zakres robót w Przychodni, w ramach tego projektu obejmuje wymianę okien, ocieplenie i wykonanie elewacji budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Moniuszki wraz z wymianą centralnego ogrzewania. Dzięki tej inwestycji będzie cieplej i taniej, a obiekt Przychodni stał się o wiele bardziej estetyczny – podkreśla Joanna Strączek, kierownik Przychodni Rejonowej w Jaworze.

 

– W Szkole Podstawowej nr 4 dobiegają końca prace remontowe. Wymieniono wszystkie okna. Wykonawca zdążył przed zimą z wymianą centralnego ogrzewania, dzięki temu dzieci uczyły się w ciepłych klasach. Obecnie prace realizowane są  na zewnątrz budynku. Sala gimnastyczna została już ocieplona i ma nową, piękną elewację. Trwają również prace adaptacyjne pomieszczenia na salę terapeutyczną dla uczniów, którzy wymagają specjalnej opieki. Gabinet zostanie wyposażony w profesjonalny sprzęt, który będzie służył terapii i rehabilitacji dzieci. Mimo trwającego remontu uczniowie mają zapewnione bezpieczne warunki do nauki, a zajęcia odbywają się zgodnie z planem – powiedziała Jadwiga Murawska, dyrektor Szkoły.

 

– W tym roku przeprowadzimy również termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze przy ul. Legnickiej. Obiekt zyska nie tylko nową, estetyczną elewację, ale również wymienione zostaną wszystkie okna oraz centralne ogrzewanie. Termomodernizacja wszystkich obiektów wpłynie na obniżenie kosztów ich użytkowania poprzez oszczędności związane z ich ogrzewaniem w okresach zimowych, a co równie ważne, wpłynie pozytywnie na poprawę estetyki przestrzeni publicznej w naszym mieście – podkreślił Jacek Baszczyk, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Jaworze.

Projekt został zrealizowany i zakończony. Trwa etap rozliczenia dotacji.

Przebudowa ulicy Cukrowniczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą łączącą się z drogą krajową
RPOWD, Poddziałanie 5.1.1. UMOWA PODPISANA 19.07.2017 r.; drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne; tytuł: „Przebudowa ulicy Cukrowniczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą łączącą się z drogą krajową”; wniosek złożono 13.06.2016 r. Projekt opiewa na 12 042 434,64 zł (dwanaście milionów czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery złote 64/100). UZYSKANE DOFINANSOWANIE – 10 236 069,45 zł.

***

Listopad 2016:

Nowa droga dla Jawora!

 

Projekt pod nazwą „Przebudowa ulicy Cukrowniczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą łączącą się z drogą krajową”, złożony w konkursie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego uzyskał aprobatę i dofinansowanie.

 

To znakomita informacja i ogromny sukces! Cieszę się niezmiernie, ponieważ jest to dopełnienie wszystkich starań i całego wysiłku jaki wraz ze współpracownikami wkładamy w urzeczywistnienie marzenia o prężnym mieście z silnym zapleczem gospodarczym. Ta droga od strony północnej łączy miasto z drogą DK3 i powstającą właśnie S3, a ponadto stanowi niezbędny element infrastruktury DSAG – mówi Burmistrz Jawora Emilian Bera.

 

Projekt zakłada poprawę dostępności transportowej Jawora i zlokalizowanej na terenie miasta Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej do tzw. sieci TEN-T, czyli mówiąc prościej, poprzez połączenie z drogami DK3 i S3 o znaczeniu krajowym i międzynarodowym połączy miasto z siecią dróg międzynarodowych w Europie. Ma to ogromne znaczenie dla rozwoju miasta i regionu.

 

Obecnie droga Cukrownicza to droga gminna, przystosowana do prędkości pojazdów nie większej niż 40 km/godz., a jej stan techniczny jest fatalny. Po modernizacji droga będzie pozwalała na jazdę z prędkością do 100 km/godz. Szerokość jezdni zwiększy się z dzisiejszych 6 m do kilkunastu metrów, dzięki czemu uzyskane zostaną dodatkowe pasy wjazdowe i zjazdowe, a nośność drogi dostosowana będzie do potrzeb transportu ciężarowego.

 

Będzie to nowy szlak drogowy na mapie miasta. Zbliżając się do Jawora od północnej strony, zarówno mieszkańcy jak i goście, czy to w celach turystycznych czy biznesowych będą mieli możliwość dotarcia do centrum nowoczesną, najwyższej jakości drogą. Z tej inwestycji ucieszą się także rowerzyści i miłośnicy rolek, dla których projektujemy wydzielone szlaki. Tak właśnie zmieniamy oblicze Jawora – dodaje Burmistrz.

 

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2018. Koszt ogółem to 12 milionów złotych, z czego 85%, ponad 10 milionów, pochodzić będzie z dofinansowania uzyskanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Sierpień 2018:
Firma SPEC-BRUK Sp. zo.o. Sp. K., Kierownik budowy Łukasz Socha

Kończymy roboty brukarskie na odcinku od wiaduktu nad trasą S3 do trafostacji przy ulicy Cukrowniczej, gdzie droga zwęża się do jednojezdniowej. Na pozostałym fragmencie od trafostacji do przejazdu kolejowego wykonujemy masę bitumiczną i masę wiążącą. Na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Starojaworskiej czekamy na zakończenie robót sanitarnych w związku z przebudową sieci i uzbrojeniem terenu. Jak tylko te prace zostaną zakończone przystąpimy do wykonywania podbudów, korytowania i wykonania całej drogi. Dodatkowo na całym odcinku prowadzone są intensywne prace związane z oświetleniem ulicy. Poprowadzone zostały trasy kablowe oraz ustawiono fundamenty latarni.

 

 

 

 

Grudzień 2018:

Realizacja projektu została zakończona. Nowoczesna droga Cukrownicza stała się faktem i to w znakomitym czasie, zaledwie 16 miesięcy (Sierpień 2017 – Grudzień 2018)!

Całkowita wartość projektu wyniosła: 10 967 875,07 zł.

Kwota dofinansowania: 9 260 532,56 zł.

 

 

 

 

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; tytuł projektu: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”. UMOWA PODPISANA 24.04.2017r. Instytucja Zarządzająca konkursem: NFOŚiGW. Realizacja projektu: lata 2017-2023. Trzy główne elementy projektu: budowa Przepompowni Ścieków, budowa nowej nitki rurociągu tłocznego od Przepompowni Ścieków do Oczyszczalni Ścieków (OŚ), modernizacja OŚ wraz z infrastrukturą zagospodarowania osadów ściekowych. Projekt opiewa na 86 583 043,25 zł (osiemdziesiąt sześć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterdzieści trzy złote, 25/100). UZYSKANE DOFINANSOWANIE – 45 014 830,34 zł.

 

Zgłaszanie nieprawidłowości:

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

***

Marzec 2017:

GIGANTYCZNA INWESTYCJA GMINY JAWOR!

 

Projekt pod nazwą: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” uzyskał akceptację w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucji Wdrażającej konkursami z środowiskowymi.

Jest to zaplanowana na najbliższych siedem lat ogromna w skali i niezwykle ważna dla miasta inwestycja w Oczyszczalnię Ścieków, Przepompownię i łączący je potężny rurociąg tłoczny zlokalizowany na terenie Starego Jawora i obszaru Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – Jawor S3.

Trzy wymienione elementy projektu, czyli: budowa Przepompowni Ścieków, budowa nowej nitki rurociągu tłocznego od Przepompowni Ścieków do Oczyszczalni Ścieków (OŚ) i modernizacja OŚ wraz z infrastrukturą zagospodarowania osadów ściekowych unowocześnią jaworski system wodno-ściekowy i zapewnią zgodność w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych z prawem krajowym oraz Dyrektywą Unijną 91/271/EWG.

Realizacja projektu przebiegać będzie aż w 7 najbliższych latach: 2017-2023. A to dlatego, że przedsięwzięcie jest gigantyczne zarówno pod względem realizacyjnym, jak i finansowym. Projekt opiewa bowiem na 86 583 043,25 zł (osiemdziesiąt sześć milionów złotych)! Dofinansowanie pozyskane w konkursie to 45 014 830,34 zł (czterdzieści pięć milionów złotych!).

Sierpień 2018:

Firma podwykonawcza ARS GROUP Sp. zo.o. Sp. K., Kierownik robót Robert Sośnicki

W tym momencie jesteśmy po próbach i badaniach sieci wodociągowej. Próby szczelności wyszły pozytywne, badania jakości wody, bakteriologiczne również. Tak więc sieć wodociągową możemy już przepinać i część odbiorców na ulicy Cukrowniczej jest już przepięta, w związku z tym znacznie wzrosło mieszkańcom ciśnienie wody. Wcześniej, na starym rurociągu bardzo na to narzekali. Pozostałych odbiorców powinniśmy zdążyć poprzepinać do końca miesiąca sierpnia. Od września wszyscy będą już podłączeni do nowej sieci wodociągowej.

Jeżeli chodzi o kanalizację tłoczną, która łączy przepompownię i oczyszczalnię ścieków, ona także jest już po próbach i została przepięta na początku sierpnia. W tym momencie na tej kanalizacji tłocznej trwają jeszcze takie prace jak: montaż armatury, zasuw, regulacja studni, włazów. I w zasadzie ostatnia rzecz, która nam została do wykonania z takich poważniejszych robót, to jest dokończenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku przewiertu pod torami kolejowymi, który to przewiert jest wykonywany w tym momencie i powinien się zakończyć w przyszłym tygodniu, jeżeli nie będzie żadnych niespodzianek, nie zepsuje się maszyna czy nie natrafimy na jakiś głaz polodowcowy, a tutaj takie się trafiają. Jak tylko się przewiercimy to pozostanie do skończenia odcinek około 15 metrów za torami, czyli dokopanie się do komory przewiertowej. Nie możemy tego wykonywać w tym momencie, żeby nie naruszyć tej komory, w której teraz jest maszyna i pracują ludzie. Potrzebujemy więc około tygodnia na to by kanał sanitarny spiąć w całość. Zatem będziemy to mieć gotowe około pierwszego tygodnia września i jedyne co zostanie to regulacja studni, włazów, montaż hydrantów, a to w nawiązaniu i zgodnie z postępem prac drogowych, czyli nasze drobne prace będą nadal trwały, aczkolwiek wszystkie sieci będą pokończone i mieszkańcy podłączeni. Systematyczne za drogowcami będziemy się posuwać i w ten sposób my swoje roboty skończymy na równi z nimi, ponieważ musimy im towarzyszyć do samego końca.

 

***

Wrzesień 2019:

Prace przy realizacji etapu pierwszego, czyli budowy nowej nitki rurociągu, zakończone zostały w dniu 18.07.2019 roku. Jednocześnie w maju rozstrzygnięto przetarg na realizację etapu drugiego, tj. budowy nowej przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej.

Zakres prac:

– wykonanie rurociągu grawitacyjnego i połączenie z istniejącym kolektorem poprzez studnię,

– budowa kanałów i komór pod urządzenia technologiczne oczyszczania mechanicznego,

– budowa nowej przepompowni z dyspozytornią, rozdzielnią, pomieszczeniem socjalnym,

– zabudowa stacji zlewnej,

– zabudowa dwóch krat oraz urządzeń do transportu, płukania i odwadniania skratek,

– zabudowa dwóch sitopiaskowników z systemem transportu i obróbki skratek oraz piasku,

– zabudowa nowych pomp suchych,

– budowa nowego kolektora do oczyszczalni ścieków,

– zabudowa systemu biofiltracji powietrza odlotowego,

– rozbiórka istniejącego obiektu,

– adaptacja zbiornika pocukrowniczego na zbiornik retencyjny,

– zasilenie w energię elektryczną i system zasilania,

– nowy układ komunikacyjny,

– kolektor wody pitnej na potrzeby urządzeń w oczyszczalni ułożony wzdłuż przewodów tłocznych.

W dniu 31.07.2019 roku podpisano umowę z wykonawcą. Prace potrwają do listopada roku 2020. Prowadzi je firma HYDRO-MARKO Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, za kwotę 23 i pół miliona złotych.

***

Jawor, 10.12.2019

Budowa przepompowni dla miasta Jawora

Jest to jedna z najważniejszych inwestycji dla funkcjonowania całego Jawora. Wszystkie nieczystości od każdego gospodarstwa domowego odprowadzane są na przepompownię przy ulicy Starojaworskiej, a dopiero stamtąd tłoczone na oczyszczalnię ścieków koło Małuszowa. Awaria przepompowni groziłaby paraliżem funkcjonowania całego miasta.

Prace budowlane poniżej poziomu gruntu są już na ukończeniu i wkrótce mają rozpocząć się roboty naziemne. W chwili obecnej budowane jest serce przepompowni – budynek techniczny, do którego będą dopływały nieczystości, i w którym będą zainstalowane pompy tłoczące wszystkie ścieki poprzez rurociąg tłoczny (wybudowany w 2018 roku) do oczyszczalni. Ponieważ przepompownia jest najniższym punktem na mapie Jawora i znajduje się przy rzece, wykonawca musi cały teren, na którym znajdzie się nowy budynek, odizolować od napływu wody. Cała struktura została wzmocniona 10 metrowymi konstrukcjami stalowymi wbitymi wokół przyszłych fundamentów. Teraz wszystko zalewane jest betonem.

Na ukończeniu są także roboty przy starym awaryjnym zbiorniku na nieczystości. Całość wykładana jest specjalną folią, która zabezpieczy grunt przed przesiąkaniem. Już niedługo możliwa będzie wymiana starych specjalistycznych pomp na nowe i uruchomienie budowanych zbiorników na awaryjne przetrzymywanie nieczystości oraz wielu innych urządzeń, które zapewnią bezpieczeństwo i wygodę użytkowania kanalizacji.

Zakończenie inwestycji związanych z przepompownią planowane jest na 15 listopada 2020 r.

***

Kwiecień 2020

Prace przy Przepompowni wkroczyły w kolejną fazę. Główne roboty budowlane w strefie podziemia zostały ukończone i trwa budowa części nadziemnej. A są to między innymi: izolacja przeciwwodna ścian zewnętrznych, betonowanie słupów do poziomu wieńców i podciągów,  zbrojenie i wykonywanie schodów klatki schodowej oraz stropów nad komorami. Ponadto, wykonano rurociągi tłoczne do wysokości skrzyżowania z rurociągiem kanalizacji DN150 z Męcinką, trwa wykonywanie podbudowy z pospółki, deskowanie podkładów betonowych ław fundamentowych, dostarczane są materiały.

 

***

Lipiec-Wrzesień 2020

zdjęcie przepompowni w budowie 1 zdjęcie przepompowni w budowie 2 zdjęcie przepompowni w budowie 3 zdjęcie przepompowni w budowie 4 zdjęcie przepompowni w budowie 5

 

 

 

 

***

Styczeń 2021

22 grudnia 2020 roku dokonano odbioru prac realizowanych na Przepompowni. Tym samym zakończył się kolejny etap realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”. Prace wykonywane przez firmę Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. k. z Jarocina ukończono zgodnie z założeniami i w listopadzie 2020 zgłoszono gotowość do przeprowadzenia odbioru. Inwestycja została odebrana przez nadzór budowlany, przez straż pożarną, przez Komisję złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, tj. Gminy Jawor oraz przedstawicieli Użytkownika głównego, jakim w imieniu mieszkańców Jawora jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze.
Nowa przepompownia to nowoczesny i wydajny obiekt, który przy aktualnej populacji Jawora pracuje w zakresie 60% mocy przerobowych z 40-procentowym zapasem. Zatem można spać spokojnie wiedząc, że jaworski rurociąg i przepompownia zostały tak zaprojektowane i wykonane, by w najbliższych latach przyjąć bez problemu dodatkowe metry sześcienne ścieków z nowobudowanych osiedli, domków jednorodzinnych i przedsiębiorstw.

***
Styczeń 2021

Nowa przepompownia gotowa

Jest nowoczesna i bardzo wydajna. Jej przebudowa trwała prawie 16 miesięcy i kosztowała blisko 24 mln zł. Jednak to wydatek, który się opłaci. Mowa o przepompowni ścieków przy
ul. Starojaworskiej, która wreszcie doczekała się modernizacji.

To część ogromnego projektu inwestycyjnego Gminy Jawor w system gospodarki wodno-ściekowej, który zakłada: modernizację sieci wod.-kan. wzdłuż ulicy Cukrowniczej (realizowaną w latach 2017 – 2019), budowę nowej przepompowni ścieków (zakończoną w 2020 roku) i trwającą modernizację z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków dla miasta Jawora. Wartość tych wszystkich inwestycji to ponad 108 mln zł,
z czego 52 proc. to środki unijne.

Nasza oczyszczalnia ma ponad 35 lata i wymagała pilnego unowocześnienia. Nie lepiej było z sieciami czy z przepompownią ścieków w „Starym Jaworze”, której stan techniczny był fatalny.

Urządzenia, jak i sam budynek były mocno wyeksploatowane i konieczna była ich natychmiastowa modernizacja. Po drugie, chcąc podłączać do systemu nowych mieszkańców czy inwestorów ze strefy ekonomicznej musieliśmy przebudować cały system i dostosować do europejskich norm. – wyjaśnia burmistrz Emilian Bera.

Gospodarka wodno – ściekowa od dawna jest w czołówce tematów, którymi zajmuje się miasto. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor to ogromne wyzwanie zarówno finansowe, jak i organizacyjne. Warto przypomnieć, że wcześniej zmodernizowany został rurociąg tłoczny ścieków na oczyszczalnię, kolektor grawitacyjny odprowadzający ścieki
z ul. Cukrowniczej i terenu strefy, a także wodociąg wzdłuż ulicy Cukrowniczej.

Wówczas zbiegło się to z realizowaną także przez gminę Jawor inwestycją dotyczącą przebudowy ulicy Cukrowniczej, na potrzeby specjalnej strefy ekonomicznej. Drugim etapem prac była zakończona właśnie przebudowa przepompowni. Ostatnim
i najbardziej kosztownym jest trwająca modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą zagospodarowania osadów.

Zakończenie tego największego i najbardziej kosztownego w powojennej historii Jawora projektu inwestycyjnego planowane jest we wrześniu 2023 r. O postępach prowadzonych prac będziemy Państwa informować w kolejnych wydaniach.

Największa inwestycja w historii gminy
Projekt „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” ma trzy główne elementy: to budowa Przepompowni Ścieków, budowa nowej nitki rurociągu tłocznego od Przepompowni Ścieków do Oczyszczalni Ścieków (OŚ), oraz modernizacja OŚ wraz z infrastrukturą zagospodarowania osadów ściekowych.

Wartość całego projektu to ponad 108 mln zł, z czego 52 proc. to środki unijne.

Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków. Umowa na to zadanie została podpisana z końcem 2020 roku. Realizacja kosztować będzie blisko 65 mln złotych, z czego dofinansowanie wynosi 30 mln zł.

***

Luty 2021

Rozpoczęto kolejny etap prac. Po wykonaniu rurociągu tłocznego oraz przepompowni przyszedł czas na trzeci etap, czyli: „Modernizację oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą zagospodarowania osadów”.
Prace te wykona firma Miko-Tech Sp. z o.o. z Łazisk Górnych na Górnym Sląsku. Koszt: 58 985 271,15 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden 15/100 PLN).
Termin zakończenia robót ustalono na 29 września 2023 r.
Przedmiot inwestycji obejmuje rozbiórkę oraz budowę obiektów nowych i modernizację (przebudowę i rozbudowę) obiektów istniejących na oczyszczalni wraz z dostawą wszystkich niezbędnych urządzeń. Spośród zaplanowanych modernizacji istniejących obiektów oraz budowy nowych jednymi z najważniejszych są te związane z gospodarką osadową, a w szczególności technologią pozyskiwania i wykorzystania biogazu do celów energetycznych.
Zakres planowanej modernizacji oczyszczalni ścieków w Jaworze obejmować będzie m.in. następujące
działania:
– wykonanie nowej komory rozprężnej wraz z przelewem nadmiarowym,
– wykonanie stanowiska prefabrykowanego sitopiaskownika (wraz z obejściem), odbierającego ścieki z
bocznych przewodów tłocznych doprowadzonych bezpośrednio do oczyszczalni,
– zabudowa systemów biofiltracji powietrza: z komory rozprężnej, sitopiaskownika oraz obiektów i urządzeń przeróbki osadów,
– wykonanie pompowni lokalnej (prefabrykowanej) odbierającej ścieki socjalne z obiektów oczyszczalni i tłoczącej je do prefabrykowanego sitopiaskownika,
– remont osadników wstępnych, połączony z wymianą wyposażenia i montażem pompy transferowej części ścieków do wydzielonej komory predenitryfikacji,
– modernizacja reaktorów biologicznych, połączona z odtworzeniem konstrukcji, wprowadzeniem nowego podziału oraz wymianą wszystkich urządzeń i dostosowaniem do nowych warunków pracy,
– budowa komory rozdziału na osadniki wtórne,
– modernizacja osadnika wtórnego połączona z odtworzeniem i podniesieniem konstrukcji oraz wymianą wszystkich urządzeń i dostosowaniem do nowych warunków pracy,
– budowa nowego osadnika wtórnego wraz z kompletnym wyposażeniem,
– modernizacja pompowni osadu recyrkulowanego połączona z odtworzeniem konstrukcji oraz wymianą wszystkich urządzeń i dostosowaniem do nowych warunków pracy,
– wydzielenie komory predenitryfikacji osadu recyrkulowanego wraz z obejściem,
– modernizacja stacji dmuchaw połączona z wykonaniem budynku dmuchaw oraz wymianą wszystkich
urządzeń i dostosowaniem do nowych warunków pracy,
– modernizacja układu magazynowania i dozowania koagulantu do chemicznego usuwania fosforu, połączona z wykonaniem fundamentu żelbetowego,
– zabudowa układu wody technologicznej (ścieków oczyszczonych), zapewniająca zasilanie urządzeń
oczyszczalni,
– budowa zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego wraz z obejściem,
– renowacja pompowni osadu wstępnego zagęszczonego,
– wykonanie stacji zagęszczania osadu nadmiernego,
– wykonanie wydzielonej komory fermentacyjnej zamkniętej wraz z obiektami towarzyszącymi (maszynownia-wymiennikownia),
– Wykonanie układu gospodarki biogazowej – sieci biogazu z odwadniaczami, odsiarczalnią, zbiornikiem, ujęciem i pochodnią oraz kotłownią biogazowo-gazową,
– adaptacja drugiego z OBF do roli zbiornika magazynowego osadu do odwadniania oraz wykonanie zbiornika osadu przefermentowanego,
– wykonanie stacji odwadniania osadów,
– montaż układu transportu i wapnowania (wraz z silosem wapna) osadu odwodnionego,
– dostosowanie systemu elektroenergetycznego oczyszczalni oraz zabudowa awaryjnego agregatu prądotwórczego o mocy dostosowanej do utrzymania pracy oczyszczalni wraz z podłączeniem do systemu energetycznego oczyszczalni,
– wymiana systemu AKPiA wraz z dostosowaniem do nowych potrzeb w zakresie oczyszczalni, odbioru, wykorzystania i transmisji sygnału z pompowni sieciowych,
– wykonanie nowych połączeń technologicznych,
– dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni wraz z modernizacją istniejących dróg.

***

Marzec – Maj 2021

Prace na oczyszczalni ścieków w okresie styczeń – maj 2021

W miesiącu styczniu Wykonawca wykonywał prace organizacyjne a także wycinkę drzew na potrzeby projektu. W lutym rozpoczęto wykopy pod trzy obiekty, wymianę gruntu i wylewanie chudego betonu. Od marca rozpoczęto roboty jak poniżej.

Marzec:

Obiekt nr 01 (Komora rozprężna) – Beton ścian i roboty izolacyjne;

Obiekt nr 02 (Sitopiaskownik) – Wykop pod obiekt;

Obiekt nr 10.2 (OW – osadnik wstępny) – Roboty izolacyjne;  chudy beton pod fundament; zbrojenie i betonowanie ław poślizgowych;

Obiekt nr 10.2 (OW) – Roboty zbrojarskie;

Obiekt nr 17 (WKF – wydzielona komora fermentacyjna) – Roboty izolacyjne;

Obiekt nr 18 (Zbiornik osadu) – Roboty zbrojarskie; beton płyty dennej; deskowanie ścian;

Obiekt nr 20 (Zbiornik biogazu) – Stabilizacja podłoża; montaż rurociągów spustowych biogazu pod fundamentem;

Obiekt nr 11 (Zagęszczacz osadu) – wykop pod obiekt i chudy beton pod płytę fundamentową;

Sieć wody pitnej – wykop od W1-3 do W1-6; zgrzewanie rurociągu.

Kwiecień:

Obiekt nr 01 – (Komora rozprężna) – zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty nakrywczej;

Obiekt nr 02 (Sitopiaskownik) – montaż rurociągów pod fundamentem; wymiana gruntu; chudy beton; zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej;

Obiekt 10.2 (OW) – Roboty izolacyjne – kontynuacja; roboty zbrojarskie – kontynuacja; betonowanie kanału technologicznego i leja; chudy beton pod płytę denną;

Obiekt 10.2 (OW) – deskowanie i betonowanie fundamentu Fb.1 i leja;

Obiekt nr 11 (Zagęszczacz osadu) – zbrojenie, deskowanie płyty fundamentowej;

Obiekt nr 11 (Zagęszczacz osadu) – betonowanie płyty fundamentowej;

Obiekt nr 18 (Zbiornik osadu) – Zbrojenie ścian, deskowanie;

Sieć wody pitnej – odcinek w1.12 do w1.13;

Sieć wody technologicznej – odcinek wt1.11 do wt1.15, wt1.3 do wt1.6, wt1.8 do wt1.8.2.

Maj:

Br. Budowlana:

Obiekt 02 (Sitopiaskownik) – roboty murowe;

Obiekt 02 (Sitopiaskownik) – zbrojenie i betonowanie rdzeni i wieńca;

Obiekt 10.2 (OW) – zbrojenie ścian – kontynuacja;

Obiekt 10.2 (OW) – deskowanie ścian – kontynuacja;

Obiekt nr 11 (Zagęszczacz osadu) –  zbrojenie ścian;

Obiekt nr 11 (Zagęszczacz osadu) –  deskowanie ścian – kontynuacja;

Obiekt 17 (WKF) – Zbrojenie płyty fundamentu – kontynuacja;

Obiekt nr 18 (Zbiornik osadu) – betonowanie gzymsu;

Obiekt nr 18 (Zbiornik osadu) – zbrojenie, deskowanie komory K13 i podestu;

Obiekt nr 20 (Zbiornik biogazu) – Próba szczelności na rurociągach;

Obiekt nr 20 (Zbiornik biogazu) – Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu pod zbiornik Biogazu – kontynuacja.

Br. sanitarna:

Sieć wody pitnej – kontynuacja;

Sieć wody technologicznej – kontynuacja.

Czerwiec:

Br. Budowlana:

Obiekt nr 01 (Komora rozprężna) – wykonano wykładzinę chemoodporną ścian wewnętrznych;

Obiekt nr 02 (Sitopiaskownik) – wykonano tynk cementowo-wapienny wewnętrzny i zewnętrzny;

Obiekt nr 10.2 (OW) – deskowanie, zbrojenie i betonowanie koryta przelewowego – kontynuacja;

Obiekt 10.2 (OW) – deskowanie, zbrojenie i betonowanie ścian;

Obiekt nr 11 (Zagęszczacz osadu) –  deskowanie ścian – kontynuacja, betonowanie ścian;

Obiekt nr 12 (Pompownia osadów i odcieku) – wykonanie izolacji fundamentu ściany zewnętrznej – kontynuacja;

Obiekt nr 16 (Budynek techniczny ze stacją dmuchaw) – montaż instalacji podposadzkowych ze stali nierdzewnej, izolacja pozioma na chudym betonie, zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych;

Obiekt 17 (WKF) – Zbrojenie i betonowanie płyty fundamentu, fundament klatki schodowej WKF-u;

Obiekt nr 18 (Zbiornik osadu) – betonowanie komory K13 i podestu;

Obiekt nr 20 (Zbiornik biogazu) – Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu pod zbiornik Biogazu – kontynuacja;

Br. sanitarna:

Sieć wody pitnej – kontynuacja;

Sieć wody technologicznej – kontynuacja;

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna;

Przewody technologiczne osadowe.

Br. elektryczna i AKPiA:

Prace przygotowawcze: wytyczono kanalizacje teletechniczną i instalację oświetleniową w 3 miejscach – za budynkiem socjalnym, za częścią zbiornika biogazu;

W Obiekcie nr 16 wprowadzono uziemienia do środka przed wylaniem ław fundamentowych;

Wykonano przepusty dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

zdjęcie 11 Zdjęcie 10 Zdjęcie 9 Zdjęcie 8 Zdjęcie 7 Zdjęcie 6 Zdjęcie 5 Zdjęcie 4 Zdjęcie 3 Zdjęcie 2 Zdjęcie 1

 

 

***

Lato 2021

 

zdjęcie lato 2021 zdjęcie lato 2021 zdjęcie lato 2021 zdjęcie lato 2021 zdjęcie lato 2021 zdjęcie lato 2021 zdjęcie lato 2021 zdjęcie lato 2021 zdjęcie lato 2021 zdjęcie lato 2021 zdjęcie lato 2021 zdjęcie lato 2021 zdjęcie lato 2021 zdjęcie lato 2021

***

Zima 2021/2022

W okresie zimowym 2021/2022 prace trwały przy następujących obiektach:

Obiekt nr 01 (Komora rozprężna) – wykonano uziom otokowy.

Obiekt nr 02 (Sitopiaskownik) – wykonano uziom otokowy, przepusty kablowe i kanalizacji TT do wiaty Sitopiaskownika; wykonano instalację odgromową.

Obiekt nr 10.2 (OW) – rozpoczęto i w 90% zakończono układanie uziomu otokowego; do zgarniacza 10.2 wprowadzono docelowe kable zasilające i sterownicze.

Obiekt nr 12 (Pompownia osadów i odcieku) – wykonano przepusty dla kabli el-en i kanalizacji teletechnicznej.

Obiekt nr 16 (Budynek techniczny ze stacją dmuchaw) – wykonano uziom otokowy, przepusty kablowe i kanalizacji TT; rozpoczęto montaż instalacji odgromowej, tras kablowych.

Obiekt 17 (WKF) – wykonano uziom otokowy

Obiekt nr 18 (Zbiornik osadu) + komora K13 – ułożono przewody odprowadzające, zamontowano złącza kontrolne pod steropianem; wykonano uziom otokowy.

Obiekt nr 20  (zbiornik biogazu) – wykonano uziom otokowy.

Obiekt nr 21  (odsiarczalnik biogazu) – wykonano uziom.

Obiekt nr 22 (pochodnia biogazu) – wykonano uziom.

Obiekt 23 (Stacja odwadniania osadu) – wykonano przepusty dla kabli el.-en.; wykonano uziom otokowy wokół ob.23 + wypusty do instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych.

Obiekt 34 (Trafostacja) – przeprowadzono gruntowną wymianę rozdzielnic nn; SN, baterii kondensatorów, tablicy licznikowej, instalacji gniazd wtykowych i oświetleniowej, uruchomiono nowe urządzenia i przeprowadzono szkolenie z obsługi dla pracowników oczyszczalni ścieków.

Kanalizacja teletechniczna (TT) i oświetlenie zewnętrzne – wykonano kanalizację teletechniczną od studni SK-1 (przy trafostacji) do studni SK-21; ułożono kable pod oświetlenie zewnętrzne wzdłuż powyższej trasy.

zdjęcie zima 2021-2022 zdjęcie zima 2021-2022 zdjęcie zima 2021-2022 zdjęcie zima 2021-2022 zdjęcie zima 2021-2022

***

Wiosna/Lato 2022

W okresie wiosna, lato 2022 trwały prace budowlane na obiektach oczyszczalni oraz realizowano cały szereg prac z zakresu branży elektrycznej.

Położono główne kable zasilające dla takich obiektów jak: 02 (sitopiaskownik), 12 (pompownia osadu), 16 (budynek techniczny), 23 (stacja odwadniania osadu), 33 (budynek administracyjny). Ponadto dla obiektu 34 (trafostacja – rozdzielnia niskiego napięcia RGnn) zostały wprowadzone wszystkie główne kable zasilające do powyższych obiektów, główne kable zasilające 3 obwody oświetleniowe; rury kanalizacji teletechnicznej podłączone w rozdzielnicy niskiego napięcia.

Następnie, dla obiektu nr 02 wykonano przepusty kablowe do rozdzielnicy R02, instalację odgromową, dostarczono rozdzielnicę R02.

Inne prace prowadzone na obiekcie nr 12:

 1. Montaż rozdzielnic R12 i RS12; podane napięcie zasilające z trafostacji.
 2. Montaż tras kablowych.
 3. Montaż instalacji zasilającej i sterowniczej pomp.
 4. Uruchomiono napędy technologiczne z R12: pompa 12.PW.01, pompa 12.PW.02, pompa 12.PW.03, pompa 12.PW.10, pompa 12.PW.11.

Inne prace na obiekcie nr 16:

 1. Montaż rozdzielnic R16 i RS16.
 2. Montaż instalacji gniazd i oświetlenia.
 3. Montaż tras kablowych dla instalacji zasilających i sterowniczych urządzeń  technologicznych.
 4. Ułożono kable zasilające i sterownicze do urządzeń technologicznych.

zdjęcie lato 2022 zdjęcie lato 2022 zdjęcie lato 2022 zdjęcie lato 2022 zdjęcie lato 2022 zdjęcie lato 2022 zdjęcie lato 2022 zdjęcie lato 2022 zdjęcie lato 2022 zdjęcie lato 2022 zdjęcie lato 2022 zdjęcie lato 2022 zdjęcie lato 2022 zdjęcie lato 2022 zdjęcie lato 2022 zdjęcie lato 2022 zdjęcie lato 2022

***

Zaawansowanie prac na oczyszczalni ścieków — stan na dzień 1 marca 2023 r.

 

Roboty budowlane

Na ob. 12 trwają prace związane z wykonaniem posadzki żywicznej.

Na ob. 23, 16 wykonywany jest tynk na elewacjach.

Na ob. nr 25 wykonywane są fundamenty oraz konstrukcja hali.

 

Roboty drogowe

Wykonanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów – 30%

Wykonanie zieleni oraz makroniwelacja terenu — 30%

 

Branża sanitarna

OBIEKTY

ob.04 – trwa montaż pomp, w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie obiektu i jego rozruch

ob.05-19 – trwa wyposażenia technologicznego — mieszadła.

ob.16

 • Maszynownia WKF — w najbliższym czasie planowany jest rozruch.
 • Kotłownia — w najbliższym czasie planowany jest rozruch.
 • Dezintegrator osadu — w najbliższym czasie planowany jest rozruch.

ob.17

 • Trwa napełnianie zbiornika osadem, po napełnieniu planowany jest rozruch obiektu.

ob.18

 • Mieszadło — w najbliższym czasie planowany jest rozruch.

ob.20-21-22

 • Węzeł biogazu — w najbliższym czasie planowany jest rozruch.

ob.23

 • Stacja odwadniania (Wirówka) — w najbliższym czasie planowany jest rozruch.
 • Trwa wykonanie izolacji termicznej części rurociągów inst. ogrzewczej i inst. wody.
 • Trwa montaż rurociągu inst. ogrzewczej (węzeł wymiennika ciepła -> przyłącze).
 • Węzeł wymiennika ciepła — w najbliższym czasie planowany jest rozruch.

ob.25 – SUSZARNIA

 • Trwa montaż instalacji (wentylacja, ogrzewanie podłogowe, kanalizacja).

ob.30 – PIX

 • Stacja dozowania — w najbliższym czasie planowany jest rozruch.

 

SIECI kanalizacja sanitarna

 • Regulacja posadowienia studzienek w drogach (w koordynacji z pracami branży drogowej) oraz w terenach zielonych (w koordynacji z pracami ziemnymi/niwelacyjnymi).

w terenach zielonych (w koordynacji z pracami ziemnymi/niwelacyjnymi).

 

SIECI kanalizacja deszczowa

 • Trwa montaż sieci/instalacji odpływowej z rejonu ob.25 — Suszarnia.
 • Regulacja posadowienia studzienek w drogach (w koordynacji z pracami branży drogowej) oraz montaż wpustów deszczowych
 • Regulacja posadowienia studzienek w terenach zielonych (w koordynacji z pracami ziemnymi/niwelacyjnymi).

Przewody ściekowe grawitacyjne

 • Wykonanie odcinka DN200 od komory K14 do kanału otwartego — ok. 45m.

 

Przewody technologiczne (osad po fermentacji)

 • Wykonanie odcinka DN200 pomiędzy ob.18 a komorą K14 — podejście rurociągiem do komory. sieć PlX-u
 • Wykonanie odcinka DN32 od wys. ob.16 do ob.18 – ok. 50m.

 

Kanały otwarte

 • Montaż 3 szt. zastawek w korycie dopływowym ścieków,
 • Kanalizacja DN300 PVC od kanału dopływowego do kanału odpływowego,
 • Wykonanie odcinka od wys. komory KIO do koryta odpływowego — ok. 50m,

 

Branża elektryczna i AKPiA:

Roboty elektryczne na obiektach są na ukończeniu, aktualnie przygotowywane jest oprogramowanie w systemie SCADA służące do sterowania obiektami.

Montaż słupów i opraw oświetlenia zewnętrznego na obiekcie oczyszczalni ścieków przewidziany jest w maju/czerwcu 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

 

 

Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (RPOWD), Poddziałanie 2.1.1. E-usługi publiczne; tytuł: „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego”; UMOWA PODPISANA 14.04.2017; wniosek złożono 20.04.2016 r.; projekt dotyczy rozwoju elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miejskim oraz częściowo w Jaworskim Ośrodku Kultury. Jest to projekt partnerski z gminami Wądroże Wielkie i Mściwojów. Projekt opiewa na 3 543 575,10 zł (trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 10/100). Dofinansowanie ogółem – 3 012 038,88 zł; Część jaworska: 1 312 113,12 zł. UZYSKANE DOFINANSOWANIE – 1 115 296,15 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

Senior-WIGOR+
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Senior-WIGOR (końcówka 2015) – ZREALIZOWANY, ROZLICZONY; tytuł: „Dzienny Dom „Senior-WIGOR”
w Jaworze”. Projekt dotyczył utworzenia placówki na terenie miasta Jawora i opiewał na 316 tys. zł., zrealizowany został za 261 948,45 zł. UZYSKANE DOFINANSOWANIE – 178 218,10 zł.

Senior-WIGOR (2016) – ZŁOŻONY, ZAAKCEPTOWANY, ZREALIZOWANY, ROZLICZONY; tytuł: „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Jaworze”. Projekt opiewał na 217 347,00 zł. UZYSKANE DOFINANSOWANIE – 52 800 zł.

Senior+ (marzec 2017) – wniosek w Module II, tytuł: „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” (dawniej: Senior-WIGOR). Kontynuacja wnioskowania w zakresie wsparcia dla funkcjonujących Dziennych Domów. Tym razem Ministerstwo przewidziało dofinansowanie w wysokości 300 zł do podopiecznego (rok poprzedni to – 200 zł/os.). Projekt opiewa na 238 551,98 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 79 200 zł. UZYSKANE DOFINANSOWANIE: 64 944,00 zł.

Lokalny Animator Sportu 2016

Ministerstwo Sportu i Turystyki; konkurs Lokalny Animator Sportu 2016; ZREALIZOWANY, ROZLICZONY; dla MSiT temat prowadzi Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej; wsparcie pracy dwóch animatorów na Orliku w Jaworze przez 2016 r. Projekt opiewał na 18 000,00 zł. UZYSKANE DOFINANSOWANIE – 9 000 zł.

Konkurs Lokalny Animator Sportu 2017; ZŁOŻONY, ZAAKCEPTOWANY; realizuje OSiR; prowadzący: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej; wsparcie animatorów na Orliku w Jaworze przez 2017 r. Projekt opiewa na 19 800,00 zł. DOFINANSOWANIE: 9 900,00 zł.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna; Lokalny Program Rewitalizacji
ZREALIZOWANY, ROZLICZONY; tytuł: „Bogate dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze Miasta Jawora platformą współpracy, integracji i komunikacji z mieszkańcami obszaru rewitalizacji”. Projekt opiewał na 102 953,51 zł. UZYSKANE DOFINANSOWANIE – 85 462,65 zł.

W styczniu 2016 r. Gmina Jawor złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o udzielenie dotacji na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Opracowanie dokumentu obejmowało m.in. przeprowadzenie badań socjologicznych i zorganizowanie szeregu spotkań z mieszkańcami. Działania te służyły wyznaczeniu tych części miasta, które najbardziej potrzebują realizacji działań rozwojowych.

Rewitalizacja jest nowoczesną metodą rozwijania miasta skupiającą się na wyznaczeniu obszarów w mieście, na których występują zjawiska problemowe w celu ich ożywienia, odnowy, czy nadania im nowych funkcji. Punktem wyjścia jest zawsze sytuacja społeczna na danym obszarze, dlatego warunkiem koniecznym dobrze przeprowadzonego procesu rewitalizacji było zaangażowanie mieszkańców, organizacji pozarządowych a także przedsiębiorców.

Rewitalizacja Jawora w najbliższych latach będzie prowadzona na wyznaczonym obszarze w oparciu o dane uzyskane w procesie przygotowywania LPR na lata 2016-2023.

Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie

Konkurs realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, numer konkursu POIS.2.5/1/2015.

Operatorem konkursu pt. „Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych” (typ projektu 2.5.2) jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowity koszt projektu: 918 970,67 PLN; wnioskowana wysokość dofinansowania: 627 820,24 PLN.

Zgłaszanie nieprawidłowości:

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Rozwijanie współpracy interkulturowej między Jaworem i Niesky

1. Tytuł projektu / Projekttitel
Rozwijanie współpracy interkulturowej międzyJaworem i Niesky
Entwicklung der interkulturellen Zusammnearbeit zwischen Jawor und Niesky

2. Program/ Programm
Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2020
Kleinprojektefonds (KPF)INTERREGPolen – Sachsen 2014-2020

3. Finansowanie / Finanzierung
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022
Das Projekt wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

4. Beneficjent/ Begünstigte
Gmina Miejska Jawor
www.jawor.pl

5. Partner projektu/ Projektpartner
Grosse Kreisstadt Niesky
www.niesky.de

6. Opis projektu/ Projektbeschreibung
Projekt zostanie zrealizowany w okresie od lipca do września 2017 r. W dniach 1.07-24.08.2017 zostaną przeprowadzone działania przygotowawczo-organizacyjne. Puntem kulminacyjnym projektu jest spotkanie miast partnerskich w dniach 25-27.08.2017 r. Ta data została wybrana nieprzypadkowo, w tym czasie odbywa się w Jaworze tradycyjne słynne Święto Chleba i Piernika, w którym wezmą udział zarówno partnerzy projektu, jak i delegaci z pozostałych miast partnerskich Jawora – Niepołomic, Roseto degli Abruzzi (Włochy) i Berdyczów (Ukraina). Jest to najlepszy czas na pokazanie osiągnięć partnerskich. Natomiast okres od 28.08-30.09.2017 to czas na część sprawozdawczą, kiedy to beneficjent rozliczy przyznaną dotację. Projekt zakłada wymianę doświadczeń partnerskich na dwóch poziomach:
1.Poziom samorządowej wymiany doświadczeń,
2.Poziom prezentacji praktycznych aspektów partnerstwa.
Ad.1 Przewidziano paradę z prezentacją miast partnerskich, spotkanie samorządowców i turniej strzelecki miast partnerskich.
Ad.2 Odbędą się prezentacje artystyczne zespołów z miast partnerskich oraz prezentacje wystawiennicze produktów regionalnych.
Ponadto projekt uwzględnia działania informacyjno-promocyjne.

Das Projekt wird ab Juli bis September 2017 durchgeführt. An den Tagen ab 01. Juli – bis zum
24. August 2017 soll organisatorische-und –Vorbereitungsphase erfolgen. Der Kulminationspunkt ist das Treffen/Meeting der Partnerstädte an den 25-27 August 2017. Das Datum wurde nicht zufällig gewählt, denn es findet an diesem Termin in Jawor traditonelles, berühmtes Fest des Brotes und des Lebkuchens statt. An diesem Fest nehmen alle Partnerstädte (Niesky – De, Roseto degli Abruzzi – It, Berdyczow – Ukraina, Niepołomnice -Pl teil. Es ist beste Zeit ,alles was Gute in den Partnerstädten ist, zu präsentieren. Ab 28. August bis zum 30. September 2017 erfolgt Rechnungslegung und
meritorische Berichterstattung. Im Projekt soll Erfahrungsaustausch auf zwei Ebenen erfolgen:
1. Selbsverwaltung und Erfahrungsaustausch;
2. Präsentation der praktischen Aspekten der Partnerschaft;
Ad. 1 Umzug/Parade der Partnerstädte , das Treffen der Beamten und Schießturnier zwischen
Partnerstädten.
Ad. 2 Es finden auch Künstlerpräsentationen aus Partnerstädten statt und es warden auch Partnerstände mit regionalen Produkten zum Probieren präsentiert.
Informations-und Oeffentlichkeitsarbeit.

7. Cel projektu (rezultat) / Projektziel (Resultat)
Celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy partnerskiej, która przyczyni się do wzrostu atrakcyjności kulturowej obszaru pogranicza.
Im Rahmen des Projektes soll eine Intensievierung
der partnerschaftlichen Zusammenarbeit
erfolgen. Gleichzeitig soll sie zur kulturellen

8. Wskaźniki/ Indikatoren
Liczba osób uczestniczących we wspólnych działaniach realizowanych w ramach projektu/ Anzahl der Personen, die an den gemeinsamen Aktivitäten im Rahmen des Kleinprojektes teilnehmen – 210 (96 PL, 72 SN, inni/sonstige – 42)
Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów/ Anzahl der veranstalteten Treffen, Konferenzen, Seminare – 5

9. Czas trwania projektu/ Laufzeit des Projektes
01.07.2017 – 30.09.2017

10. Wydatki projektowe/ Projektausgaben
Łączne wydatki/ Gesamtausgaben (100 %) – 28 242,80 EUR
Kwota środków z EFRR/ Beantragte EFRE-Mittel (85 %) – 24 006.38 EUR
Środki z budżetu państwa/ Staatliche Mittel (5 %) – 1 412,14 EUR
Środki własne/ Eigenmittel (10 %) – 2 824.28 EUR

Projekt pn. „Wspólna pamięć, wspólna przyszłość – przemiany miast Jawora i Turnova”

Program:

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

 

Finansowanie:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Beneficjent:

GMINA JAWOR

 

Partner projektu:

MĚSTO TURNOV

Opis projektu:

Po stronie polskiej brak jest dostatecznej wiedzy historycznej dotyczącej Polski walczącej o swoją niepodległość, co przedkłada się na zbyt małe zaangażowanie lokalnego społeczeństwa w organizację rocznic upamiętniających tamte wydarzenia. Świadomość historyczna wśród społeczeństwa jest szczególne ważna, ze względu na burzliwe dzieje naszego kraju i znaczące postacie historyczne, które poprzez swoje zasługi dla odzyskania Niepodległości powinny być znane w całej Europie. Podobna sytuacja ma miejsce także po stronie czeskiej. Rozwijanie współpracy społeczności obu krajów stanowi więc korzyść obopólną dla Polaków i Czechów.

Cel projektu:

Projekt adresowany jest do mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza, instytucje samorządowe, ludzi kultury oraz rzemieślników. Dzięki realizacji zamierzeń wzrośnie integracja na poziomie lokalnym, pogłębiona zostanie współpraca między mieszkańcami i instytucjami w formie spotkania grup zainteresowań, nawiązywanie nowych kontaktów, w tym także biznesowych oraz zacieśnianie stosunków partnerskich itp.

Realizacja projektu ma na celu przede wszystkim poszerzenie świadomości historycznej dotyczącej okresu walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej.  Podniesienie poziomu wiedzy o wspólnym obszarze, promowanie obecnej współpracy transgranicznej w oparciu o wspólną faktografię historyczną, pobudzenie do przyszłych wspólnych projektów w dziedzinie społecznej, kulturalnej i rekreacyjno-edukacyjnej.

Działania realizowane w ramach projektu:

1) czerwiec – październik – spotkania warsztatowe i robocze z partnerem czeskim, w celu przygotowania materiałów do wystawy pn. „Przemiany miast Jawora i Turnowa w czasie”, a także stworzenia wspólnych dwujęzycznych tablic upamiętniających stulecie niepodległości obu narodów. Jednocześnie zostanie ustalona procedura zakupu dwóch ławek parkowych symbolizujących polsko-czeskie partnerstwo.

2) sierpień – trzydniowe spotkanie miast partnerskich w Jaworze podczas międzynarodowego Święta Chleba i Piernika w terminie od 24 do 26 sierpnia 2018 r. Podczas spotkania zostaną uczczone obchody stulecia odzyskania przez Rzeczpospolitą Polskę i Republikę Czeską niepodległości. W spotkaniu wezmą udział zarówno partnerzy projektu, jak i delegaci z pozostałych miast partnerskich – Niepołomic, Niesky (Niemcy), Roseto degli Abruzzi (Włochy), Berdyczowa (Ukraina). Podczas święta zostaną zaprezentowane  produkty regionalne, a także wspólnymi siłami cukierników z Polski i Czech, zostanie ułożony Piernik Niepodległościowy z flagami obu narodów oraz zostanie zaprezentowany dorobek kulturowy partnera projektowego w postaci występów artystycznych na scenie.

3) wrzesień – trzydniowe spotkanie miast partnerskich w Turnowie (Czechy) w terminie od 26 do 28 września 2018 r., podczas obchodów rocznicy powstania państwa czeskiego, święta św. Wacława, patrona Czech. Delegacja z Jawora weźmie udział w spotkaniu, które będzie koncentrować się na poznaniu kulturowych i historycznych atrakcji Turnova i okolic, wzbogacone zajęciami sportowymi. W spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele innych miast partnerskich Turnowa. Uczestnicy zapoznają się z rozwojem miast Turnow i Jawor za pośrednictwem wystawy „Przemiany miast Turnov i Jawor w czasie” i wezmą udział w zespołowych grach sportowych. Spotkanie zostanie zakończone odsłonięciem ławki z tablicą upamiętniającą czesko-polskie partnerstwo i 100 lat niepodległości obu narodów.

4) listopad – zwieńczeniem projektu będzie spotkanie partnerów z Polski i Czech w Jaworze w dniu 11 listopada 2018 r. – w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spotkanie stanowić będzie zwieńczenie projektu. Wezmą w nim udział  partnerzy z Polski i Czech,  w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spotkanie będzie koncentrować się na lepszym poznaniu i promowaniu spuścizny historycznej i kulturowej Jawora oraz wiedzy na temat dziedzictwa polsko-czeskiego pogranicza. Wydarzenie będzie wzbogacone zajęciami sportowymi, pod hasłem „Biegiem do wolności” oraz wystawą pn. „Przemiany miast Jawora i Turnowa w czasie”. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie inscenizacja historyczna, która przybliży uczestnikom święta przebieg wydarzeń historycznych zmierzających ku wolności Polaków i Czechów. W sceny będą wplecione wątki najważniejszych postaci symbolizujących wolność i niepodległość – Józefa Piłsudskiego i Tomáša Garrigue Masaryka. Trwałym symbolem rocznicy będzie odsłonięcie ławki partnerskiej Jawor-Turnov i mosiężnej tablicy pamiątkowej na 100-lecie Niepodległości, które zostaną ustawione w Parku Miejskim w Jaworze. Wystawa będzie fotograficzna i jako wspólne przedsięwzięcie obu stron projektu zostanie zaprezentowana w Jaworze i Turnovie. Jej celem jest ukazanie procesu rozwoju i przemian obu miast na przestrzeni czasu a także zwiększenie świadomości mieszkańców, jako uczestników procesu tworzenia wielokulturowego dziedzictwa polsko-czeskiego pogranicza. Wystawa zostanie zaprezentowana w Turnowie podczas spotkania – 100-lecia Niepodległości RCz (26-28.09.2018) i w Jaworze podczas spotkania – 100 lat Niepodległości RP w Jaworze (11.11.2018).

Wskaźniki:

Zaplanowane działania pogłębią współpracę przedstawicieli samorządów i władz lokalnych (wielodniowe spotkania, warsztaty) i zostaną wykorzystane na rzecz poprawy wzajemnej współegzystencji społeczności lokalnych w regionie przygranicznym (np. wystawa). Projekt bezpośrednio wspiera zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy instytucjami na pograniczu polsko czeskim poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między przedstawicielami samorządów i władz administracyjnych. Wartością dodaną jest udział przedstawicieli samorządów innych miast partnerskich Jawora.

Rzeczowa realizacja projektu:

Przewidywany termin rozpoczęcia: 21. 5. 2018

Przewidywany termin zakończenia: 21. 12. 2018

Wydatki projektowe:

Wydatki całkowite: 18 845,36 €

Dofinansowanie z EFRR (85 %): 16 018,55 €

 

Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”

Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii
w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor

 

W pierwszym kwartale roku 2019 pracownicy UM w Jaworze zbierali deklaracje uczestnictwa od mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie. Dzięki temu, w momencie składania naszego wniosku o dotację do UMWD (kwiecień 2019) wiedzieliśmy, że liczba chętnych na wymianę starego pieca węglowego (lub kaflowego) na nowoczesny gazowy czy pompę ciepła stanowiła ponad 100 osób. Do końca roku 2019 takich wstępnych deklaracji zebrano ponad 200. W maju 2020 rozpoczęła się procedura rekrutacyjna, w której zbierane są właściwe wnioski od mieszkańców.

Gmina Jawor planuje podpisanie co najmniej 120 umów o udzielenie grantu, w zależności od rodzaju deklarowanych wymian i wnioskowanej wysokości środków, do wyczerpania ogólnej puli środków finansowych przyznanych na wypłaty grantów przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, która zajmuje się programem w imieniu UMWD (łącznie do rozdysponowania na granty: 2 167 500 złotych).

Pojedyncze dofinansowanie wyniesie dla mieszkańca maksymalnie do 85% poniesionych kosztów (w grę wchodzą różne uwarunkowania).

 

Środki uzyskaliśmy z:

Nabór nr: RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18

Nr Wniosku o dofinansowanie: RPDS.03.03.01-02-0033/19

Oś Priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie: 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI

Typ: 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy

 

Koszt projektu ogółem: 2 896 719,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 2 887 399,00 PLN

Dofinansowanie pozyskane przez Gminę (granty na wymiany + pozostałe koszty realizacji projektu): 2 454 289,15 PLN

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Czy można rozpocząć inwestycję przed ogłoszeniem naboru wniosków? Tak, jednak aby wziąć udział w projekcie należy wykonać uproszczony audyt energetyczny przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Jeśli wnioskodawca posiada pełen audyt energetyczny, to jest zobowiązany do wykonania również uproszczonego audytu energetycznego.

W projekcie mogą brać udział tylko wnioskodawcy, którzy rozpoczęli inwestycję po 02.11.2018 r.

Posiadam główne źródło ciepła w postaci kotła opalanego węglem. Ponadto posiadam pomocnicze źródło ciepła w postaci kominka na drewno. Czy mogę wziąć udział w projekcie w celu wymiany kotła węglowego na ogrzewanie ekologiczne, jeżeli nie planuję likwidacji kominka? Tak. Warunkiem udziału w projekcie jest likwidacja głównego węglowego źródła ciepła. Kominek jest źródłem pomocniczym i nie ma obowiązku likwidacji tego źródła w ramach projektu.
Czy mogę uzyskać dofinansowanie na termomodernizację? Nie, projekt obejmuje tylko dofinansowanie do wymiany ogrzewania.
Czy wymagane jest pozwolenie na budowę jeśli w nieruchomości jest już ogrzewanie gazowe? Wg ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane pozwolenie na budowę jest wymagane, jeśli konieczna jest ingerencja w istniejącą instalację gazową.
Czy mogę brać udział w programie jeśli posiadam tylko ogrzewanie gazowe? Nie, warunkiem udziału w programie jest posiadanie ogrzewania węglowego, które nie spełnia norm emisyjnych ekoprojektu obowiązujących od roku 2020 lub wymagań klasy 5, emitujące do atmosfery CO2 oraz inne zanieczyszczenia, takie jak pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5 i inne związki toksyczne powstające w wyniku spalania paliw.
Co jest gwarancją uzyskania dofinansowania? Gwarancją uzyskania dofinansowania jest podpisanie przez Grantodawcę umowy o dofinansowanie z Grantobiorcą, podpisanie przez Grantobiorcę weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz wykonanie inwestycji w uzgodnionym terminie i zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku.
Czy mogę uzyskać dofinansowanie na wymianę ogrzewania w mieszkaniu komunalnym bądź socjalnym? Nie, w programie nie mogą brać udziału lokale komunalne, socjalne
Czy jeżeli zmienię po audycie w projekcie źródła ciepła końcowe to czy muszę zmienić audyt? Tak, należy wykonać nowy uproszczony audyt energetyczny.

Gmina Jawor, zwana Grantodawcą zakończyła ocenę merytoryczną (z 2 naboru) o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu: „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”

Niżej wymienione Wnioski przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną

GRATULUJEMY!

L/p nr_wniosku
1 17122020/1340/1/2
2 17122020/1448/2/2
3 18122020/1012/3/2
4 18122020/1045/4/2
5 21122020/1122/5/2
6 23132020/1123/6/2
7 28122020/1124/7/2
8 30122020/1408/8/2
9 04012021/1029/9/2
10 07012021/0827/10/2
11 07012021/1109/12/2
12 14012021/1014/13/2
13 14012021/1043/14/2
14 15012021/1007/15/2
15 15012021/1148/16/2
16 15012021/1253/17/2
17 15012021/1323/18/2
18 18012021/0912/19/2
19 18012021/1042/20/2
20 18012021/1104/21/2
21 18012021/1144/22/2
22 18012021/1210/23/2
23 18012021/1305/24/2
24 18012021/1400/25/2
25 18012021/1401/26/2
26 18012021/1402/27/2

 

EKO JAWOR (etap I) – zielona ścieżka edukacyjna w parku miejskim”

EKO JAWOR (etap I) – zielona ścieżka edukacyjna w parku miejskim

 

Okres realizacji: Październik – Grudzień 2020 r.

Ścieżka o długości ponad 100 metrów, o szerokości 2 m, znajdująca się w samym centrum Parku Miejskiego niedaleko ECMEN, to nowatorski projekt, skupiający się na ekologii oraz poznaniu bogatego świata fauny i flory, w sposób interesujący i niekonwencjonalny. Ruchome elementy ścieżki prowadzą w ekscytujący świat roślin i zwierząt. Kilkanaście interaktywnych tablic ustawionych wzdłuż trasy pomaga zapoznać się m.in. z ekosystemami, cyklem rozwoju owadów, życiem lasu. Ruchome i dźwiękowe elementy, piramida oraz skocznia gwarantują wspaniałą rozrywkę i naukę na świeżym powietrzu. W ramach tej realizacji powstały: wyjątkowy ogród w pionie, grządki warzywne oraz łąka kwiatowa.

W ten sposób Gmina Jawor zrealizowała pierwszy z trzech zaplanowanych etapów inicjatywy EKO JAWOR, czyli działania z zakresu edukacji nie tylko dzieci i młodzieży, ale również dorosłych w kwestiach ekologii. W planach Gminy na kolejne etapy projektu, znajdują się: stworzenie laboratorium przyrodniczego w jednej z sal ECMEN oraz programu edukacyjnego dla jaworskich szkół.

Nowoczesna zielona ścieżka, to nie tylko zagospodarowanie terenu, ale przede wszystkim możliwość nauki i poznania otaczającego nas świata.

Realizacja: Gmina Jawor. Koszt zadania ogółem: 134 932,60 złotych. Uzyskana dotacja: 78 589,75 złotych. Źródło dotacji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej We Wrocławiu; Priorytet 5 „Edukacja ekologiczna”, działanie 2: Ogólnodostępna infrastruktura edukacji ekologicznej, w tym ścieżki przyrodnicze; cel: utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjnej zawierającej elementy infrastruktury o charakterze nośników wiedzy ekologiczno-przyrodniczej; tematyka prezentowana na jaworskiej Zielonej Ścieżce to: fauna i flora, segregacja i utylizacja śmieci, działania ekologiczne.

 

Informator Zielona Ścieżka Eko Jawor

 

logo projekt eko jawor