W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Jawora”, od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. odpady komunalne od właścicieli odbiera firma COM-D Sp. z o.o. – www.com-d.pl