Regulamin użytkowania systemu Rowerów publicznych GEOVELO OS

I. INFORMACJA O OPERATORZE I SYSTEMIE GEOVELO OS

1. Niniejszy Regulamin Użytkowania dotyczy warunków rejestracji i/lub korzystania z systemu rowerów publicznych GEOVELO OS dostarczanego przez GeoVelo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
2. Operatorem systemu rowerów publicznych GEOVELO OS jest GeoVelo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin, o numerze NIP: 8522644551, REGON: 380052689, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000730432, www.geovelo.pl
3. Kontakt z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@geovelo.pl
4. W przypadku konieczności kontaktu z Użytkownikiem, dokonamy tego pisemnie lub za pośrednictwem Aplikacji GeoVelo.

II. DEFINICJE

1. Aplikacja – aplikacja GeoVelo przeznaczona dla urządzeń mobilnych z systemem iOS i Android, dostępna do pobrania w App Store i Google Play.
2. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z GEOVELO OS, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w systemie GEOVELO OS. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie roweru w systemie GEOVELO OS.
3. Umowa – Umowa Użytkownika z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Użytkownika w GEOVELO OS i pod warunkiem złożenia przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji Regulaminu, złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Rower – rower GeoVelo wyposażony w elektroniczny zamek z modułem lokalizacji GPS, udostępniany do wypożyczenia w systemie rowerów publicznych GEOVELO OS.
5. Opłaty – wszelkie opłaty, w tym opłaty dodatkowe, naliczane w związku z wypożyczeniem roweru zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
6. Użytkownik – osoba, która zarejestrowała się w aplikacji GeoVelo poprzez przekazanie Operatorowi wymaganych danych personalnych i płatniczych, niezbędnych do utworzenia konta użytkownika.
7. Operator – Geovelo Sp. z o.o. z siedziba w Szczecinie, realizująca usługi związane z funkcjonowaniem systemu rowerów publicznych GEOVELO OS

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU GEOVELO OS

1. Warunkiem korzystania z systemu GEOVELO OS jest rejestracja konta użytkownika w aplikacji mobilnej GeoVelo.
2. Operator wypożycza Użytkownikowi rower na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności zapłacić umówioną opłatę oraz używać roweru zgodnie z Regulaminem.
3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania Operatorowi pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań związanych z Umową. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej Opiekun zobowiązany jest złożyć własnoręczny podpis na zgodzie. Zgoda musi być wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@geovelo.pl lub pocztą.
4. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika bez podania przyczyn, według własnego uznania.
5. Dokonując rejestracji konta Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Operatora, dostępną pod adresem: www.geobike.pl/polityka-prywatnosci
6. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika w dowolnym momencie, w przypadku podejrzenia braku przestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu.
7. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych zmian w niniejszym regulaminie dotyczących zakresu i warunków świadczonych usług oraz związanych z tym opłat. W takim przypadku Użytkownik uprawniony może być do zwrotu niektórych uiszczonych opłat zgodnie z polityką zwrotów.
8. Operator dołoży należytej staranności przy świadczeniu usług związanych z funkcjonowaniem systemu GEOVELO OS, zastrzega jednak, że mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy z przyczyn niezależnych od Operatora system nie będzie działał.
9. Operator nie gwarantuje dostępności rowerów dla użytkownika na każde żądanie. Użytkownik może korzystać jedynie z rowerów dostępnych w systemie w danym momencie.

IV. ZASADY WYPOŻYCZANIA I ZWROTU ROWERÓW
1. Rower wyposażony jest w elektroniczny zamek, który zostaje odblokowany po zeskanowaniu do aplikacji znajdującego się na zamku kodu QR lub ręcznym wpisaniu numeru identyfikacyjnego, który znajduje się po obu stronach widelca tylnego koła roweru.
2. Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, przed jazdą, że rower jest przydatny do umówionego użytku, w szczególności, że opony roweru są napompowane, a hamulce sprawne.
3. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia lub używania roweru jakiejkolwiek usterki roweru Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do Operatora i odstawienia roweru do najbliższejgo parkingu oznaczonego na mapie udostępnionej w Aplikacji GeoVelo.
4. Wypożyczenie i korzystanie przez Użytkownika z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające, w przypadku gdy Użytkownik mógł dostrzec niesprawność roweru.
5. Po zakończeniu jazdy rower musi być zaparkowany na jednym z wyznaczonych do tego parkingów oznaczonych na mapie dostępnej w Aplikacji GeoVelo. Brak zaparkowania roweru na terenie wyznaczonego do tego obszaru parkingu traktowany jest jako zagubienie roweru lub niewłaściwe jego zaparkowanie. Rower należy zaparkować sposób nieutrudniający ruchu pieszego i innych pojazdów.
6. Aby zaparkować rower należy użyć do tego stojaka rowerowego znajdującego się na miejscu parkowania lub wykorzystać nóżkę do parkowania, w którą jest on wyposażony, a następnie koniecznie ręcznie zamknąć blokadę zamka i kliknąć w aplikacji na symbol „Koniec Jazdy”.
7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.

V. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZONEGO ROWERU

1. Aby odblokować zamek roweru i dokonać wypożyczenia na koncie Użytkownika musi znajdować się kwota minimum 10,- zł. lub użytkownik musi mieć wykupiony abonament (dzienny lub miesięczny).
2. Opłata za wypożyczenie wynosi 1,50 zł. za każde rozpoczęte ½ godziny, przy czym po przekroczeniu 3 godzin wypożyczenia, za dalsze użytkowanie roweru w danym dniu nie jest już naliczana opłata.
3. Aby dokonać wypożyczenia roweru Użytkownik musi zarejestrować w systemie GeoVelo ważną kartę płatniczą (debetową lub kredytową), z której Operator może potrącać opłaty. Akceptowalne karty to: VISA, Visa Electron, Mastercard lub Amex
4. W przypadku, gdy środki zgromadzone na koncie Użytkownika w aplikacji GeoVelo nie pokryją naliczonych opłat, opłaty te zostaną pobrane z zarejestrowanej przez Użytkownika karty płatniczej.
5. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik zobowiązuje się, że nie dokona anulowania zarejestrowanej w aplikacji karty płatniczej bez uprzedniego poinformowania Operatora o tym fakcie i dokonania rejestracji nowej karty płatniczej spełniającej wymogi opisane w pkt V.3.
6. Ewentualne bonusy zaksięgowane na koncie użytkownika nie podlegają wypłacie i mogą być wykorzystane jedynie na pokrycie naliczanych opłat.

VI. OPŁATY ABONAMENTOWE

1. Abonament (miesięczny lub roczny) pozwala użytkownikowi na maksymalnie 2 wypożyczenia roweru dziennie, z których każde trwa nie dłużej niż jedną godzinę.
2. W przypadku przekroczenia opisanego powyżej dopuszczalnego dziennego czasu wypożyczenia w ramach abonamentu, konto użytkownika zostanie obciążone standardową opłatą dodatkową w wysokości 1,50 zł. za każde rozpoczęte ½ godziny użytkowania roweru.
3. Ważność abonamentu (miesięcznego i rocznego) rozpoczyna się z momentem jego wykupu i wygasa automatycznie z upływem terminu na jaki został on wykupiony.

VII. OKRES UŻYTKOWANIA WYPOŻYCZONEGO ROWERU

1. Rower GeoVelo nie może być użytkowany przez okres dłuższy niż 24 godziny od momentu jego wypożyczenia. Jest to maksymalny okres na jaki rower może być wypożyczony.
2. Przed upływem maksymalnego okresu wypożyczenia rower GeoVelo musi być zaparkowany na wyznaczonym do tego celu obszarze parkingu, a następnie należy koniecznie ręcznie zamknąć blokadę zamka i kliknąć w aplikacji na symbol „Koniec Jazdy”
3. W przypadku przekroczenia przez użytkownika maksymalnego okresu wypożyczenia roweru, rower uznaje się za zagubiony, a użytkownik obciążany jest opłatą za zagubienie roweru w kwocie 2.500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

VIII. WADY ROWERU

1. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania wizualnej oceny stanu roweru przed odblokowaniem jego zamka elektronicznego. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem roweru już po odblokowaniu zamka, użytkownik zobowiązany jest do zaparkowania roweru na parkingu w miejscu jego wypożyczenia w czasie 5 minut od momentu odblokowania zamka oraz do zgłoszenia Operatorowi usterki roweru przy użyciu przeznaczonej do tego funkcji w aplikacji GeoVelo. Zachowanie przez użytkownika wyżej opisanej procedury skutkuje brakiem obciążenia go opłatą.
2. W przypadku stwierdzenia usterki roweru podczas jazdy Użytkownik powinien zatrzymać go w bezpieczny sposób i odprowadzić do najbliższego miejsca parkingowego systemu GEOVELO OS, a następnie ręcznie zamknąć blokadę zamka. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia zaistniałej usterki Operatorowi przy użyciu przeznaczonej do tego funkcji w aplikacji GeoVelo. W przypadku stwierdzenia usterki nie należy podejmować prób jazdy na rowerze, ponieważ nie jest to bezpieczne ani dla Użytkownika, ani dla innych uczestników ruchu drogowego.

IX. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa roweru przez cały czas jego posiadania będącego następstwem wypożyczenia roweru. Użytkownik jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.
2. Użytkownik zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu GEOVELO OS.
3. Udostępnienie przez Użytkownika roweru osobie trzeciej wbrew postanowieniom regulaminu, nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za jego uszkodzenie bądź kradzież.
4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za użytkowanie roweru w sposób bezpieczny, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przepisami obowiązującego prawa, w tym zgodnie z Kodeksem Drogowym.
5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu dotyczących wypożyczania roweru i korzystania z systemu rowerów publicznych GEOVELO OS.
6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie przedmioty przewożone na rowerze.
7. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu roweru w stanie niepogorszonym od momentu jego wypożyczenia (odblokowania zamka), za wyjątkiem normalnego zużycia.
8. W wyjątkowych przypadkach Operator zastrzega sobie prawo żądania od Użytkownika przekazania informacji dotyczących konkretnego przypadku wypożyczenia roweru. Na żądanie Operatora Użytkownik zobowiązuje się przekazać Operatorowi dane dotyczące imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także dane dotyczące każdej określonej usługi wypożyczenia, w tym sposobu użytkowania roweru i przebytej trasy.
9. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Użytkownik ma obowiązek powiadomić o tym Operatora oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży w najbliższym Komisariacie Policji.
10. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu GEOVELO OS przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami. Zabronione także jest przewożenie rowerów systemu GEOVELO OS za pomocą prywatnych pojazdów.
11. Użytkownik ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., otrzymanych przez Użytkownika, związanych z korzystaniem z roweru i nałożonych na niego z własnej winy
12. W przypadku stwierdzonych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu GEOVELO OS, Użytkownik zgadza się pokryć koszty naprawy i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego, sprzed wypożyczenia lub uszkodzenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Użytkownikowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT. Operator jest uprawniony do pobrania kwoty równej kosztom naprawy i odtworzenia roweru ze środków zgromadzonych na koncie Użytkownika lub bezpośrednio z karty płatniczej zarejestrowanej na koncie Użytkownika, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
13. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Użytkownika, Użytkownik ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Użytkownik ma obowiązek skontaktować się z Operatorem.
14. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Operatora będzie skutkować koniecznością poniesienia przez niszczącego kosztów naprawy lub odtworzenia, a w konsekwencji może skutkować wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.

X. OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU ROWERU

1. Użytkownik nie może umożliwiać jazdy na wypożyczonym rowerze innym osobom. Zabronione jest również przewożenie rowerem innych pasażerów oraz zwierząt.
2. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i wyposażenie roweru. Użytkownik nie może modyfikować ani demontować jakichkolwiek elementów roweru oraz montować dodatkowych akcesoriów i innych dodatków.
3. Zabrania się niszczenia roweru.
4. Zabrania się zamykania roweru w sposób inny niż opisany w instrukcjach dotyczących systemu GEOVELO OS.
5. Zabrania się użytkowania roweru do celów związanych z prowadzeniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej.
6. Zabrania się przekraczania masy całkowitej roweru wraz z użytkownikiem i ładunkiem powyżej 120 kg.
7. Zabrania się przewożenia rowerem materiałów niebezpiecznych oraz zabronionych przepisami prawa.
8. Nie wolno używać roweru w sposób lekkomyślny lub niebezpieczny, w tym do jakichkolwiek tricków i akrobacji.
9. Zabronione jest użytkowanie roweru w związku z jakimikolwiek działaniami uchodzącymi za nielegalne, niemoralne lub niestosowne.

XI. INNE OPŁATY

1. W przypadku uszkodzenia roweru przez Użytkownika Operator uprawniony jest do pobrania opłaty za naprawę roweru, płatnej na każde żądanie, w wysokości nie przekraczającej kwoty 2.500,00 zł.
2. W przypadku zagubienia roweru przez Użytkownika operator pobierze opłatę w wysokości 2.500,00 zł.
3. W przypadku, gdy Użytkownik nie zaparkuje roweru GeoVelo w obszarze wyznaczonego do tego miejsca parkingowego Operator uprawniony jest do pobrania opłaty karnej, płatnej na każde żądanie, w wysokości 300,00 zł.
4. Użytkownik upoważnia niniejszym Operatora do pobierania i potrącania wszelkich opłat opisanych w niniejszym punkcie (tzn. XIII) z karty płatniczej zarejestrowanej na koncie Użytkownika w aplikacji GeoVelo.

XII. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje i zażalenia rozpatrywane są zgodnie z Polityką Obsługi Reklamacji obowiązującą u Operatora. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona przez Operatora w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin na odpowiedź Operatora wynosi 30 dni. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Operatorowi wszelkich informacji, których on zażąda, a które mogą przyczynić się do wyjaśnienia reklamacji.
2. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Użytkownika o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
3. Użytkownik wyraża zgodę na to, by odpowiedź na reklamację wysyłana została pocztą elektroniczną. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, wskazany przez składającego reklamację.
4. Rozpatrzenie   reklamacji   polega   na   identyfikacji   problemu,   ocenie   jego   zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Użytkownika lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.
5. Niniejsze warunki reklamacji podlegają prawu polskiemu.
6. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.

XIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Użytkownik może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany jeśli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
2. Użytkownik może odstąpić od Umowy poprzez przesłanie do Operatora na adres email: kontakt@geovelo.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, Użytkownik zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Użytkownika w składanym oświadczeniu.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, jednak Strony wyłączają możliwość odstąpienia od Umowy w części, w jakiej została ona zrealizowana. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Użytkownik wskazał inne rozwiązanie.

XIV. WYPOWIEDZENIE UMOWY NA WNIOSEK UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie w formie pisemnej należy przesłać na adres elektroniczny: kontakt@geovelo.pl lub adres pocztowy Operatora.
2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi, pod warunkiem uzupełnienia przez Użytkownika w powyższym terminie środków na koncie Użytkownika do salda 0 zł. Brak uzupełnienia środków w powyższym terminie powoduje bezskuteczność wypowiedzenia Umowy.
3. Jeżeli środki na rachunku przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie 30 dni od daty rozwiązania Umowy. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przelewu.

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest GeoVelo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin, o numerze NIP: 8522644551, REGON: 380052689, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000730432.
2. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi i Systemu GEOVELO OS. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności pod adresem: www.geobike.pl/polityka-prywatnosci.
3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub żądania ich usunięcia.
4. W przypadku wniesienia reklamacji dane osobowe przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Użytkownika, dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Użytkownika i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.
6. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
7. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej Umowy (Regulaminu) i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Operatorem przy realizacji niniejszej umowy i w celu jej realizacji, wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z 14 dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. brak akceptacji nowego Regulaminu, niezwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Użytkownikowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków na rachunku, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Użytkownika
3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności przesłanej do Operatora w terminie 7 dni od dnia jej wysłania do Użytkownika, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityki Prywatności przez Użytkownika.
4. Uprawnienia wynikające z niniejszego Regulaminu przysługują wyłącznie Użytkownikowi i Operatorowi. Żadna inna osoba nie może korzystać z uprawnień opisanych w niniejszym Regulaminie.
5. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora przekazać osobie trzeciej żadnych praw przysługujących mu na podstawie niniejszego Regulaminu.