UWAGA – Dotacje z art. 19a 

Planujesz realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? Ważna data – 6 września 2021 r. – ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadanie w trybie art. 19a winno być realizowane z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników, w tym w szczególności o zapewnienie dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

Informację o sposobie spełnienia tych warunków należy zamieścić w części III oferty pn. „Zakres rzeczowy zadania publicznego” pkt 3: „Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji”. Bez tych informacji oferta nie będzie mogła zostać przyjęta do realizacji.  Przypominamy, że po tej dacie dostęp alternatywny musi być traktowany jako sytuacja wyjątkowa – szczególne potrzeby muszą być zapewniane z wykorzystaniem projektowania uniwersalnego lub racjonalnych usprawnień. Od tego dnia podmioty realizujące zadania finansowane ze środków publicznych na podstawie umowy z podmiotem publicznym muszą spełniać wymagania określone w art. 6. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, czyli zapewniać podstawową dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną.


UWAGA.

Aktywni Obywatele – rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych

Rusza II konkurs na projekty tematyczne! O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia. Budżet konkursu to blisko 10,5 mln EUR.


Realizacja zadań publicznych w  związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

ZARZĄDZENIE 356.2020


Przykładowa instrukcja wypełniania oferty

Instrukcja wypełnienia oferty

Pliki do pobrania:

wzór oferty – zał 1 oferta

wzór sprawozdania – zał. 3 sprawozdanie

wzór oferty uproszczonezał. uproszczona oferta

wzór sprawozdania uproszczonegozał. uproszczone sprawozdanie

dodatkowa tabela do wypełnienia – Zestawienie dokumentów księgowych do sprawozdania