OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA JAWORA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic: Rynek – Stare Miasto, Plac Wolności, Park Pokoju do ulicy Narutowicza.


Elektroniczna wersjami planów miejscowych
ROK 2003
Uchwała NR X/70/03 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30.04.03r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Mickiewicza, Myśliborskiej i Drogi nad Jawornikiem w Jaworze
Uchwała Nr XX/128/03 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic Poniatowskiego, Słowackiego, Kuzienniczej, Piastowskiej, Łukasińskiego i częściowo Rapackiego


ROK 2006
U C H W A Ł A Nr LXIV/ 326 /06 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora dla działki nr 98/70 obręb nr 5 Przedmieście w Jaworze przy ul. Wieniawskiego
UCHWAŁA NR LXIV/327/06 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE Z DNIA 29 MARCA 2006 R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic: Rynek – Stare Miasto, Plac Wolności, Park Pokoju do ulicy Narutowicza


ROK 2007
Uchwała Nr VII/38/07 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Wieniawskiego, Prostą, Limanowskiego, Sikorskiego, Wojska Polskiego oraz torem kolejowym, relacji Legnica – Jaworzyna Śląska na terenie miasta Jawora.
Uchwała Nr IX/51/07 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora obrębie ulic: Lubińskiej i Kuzienniczej do granic administracyjnych miasta i granic planu miejscowego Wrocławska – Wiejska.


ROK 2011
UCHWAŁA NR IX/28/11 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Mickiewicza, Myśliborskiej i Drogi nad Jawornikiem
UCHWAŁA NR IX/29/11 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Mickiewicza i rzeki Nysa Szalona do granic administracyjnych miasta w Jaworze
UCHWAŁA NR IX/30/11 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora dla zespołu w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Wiejskiej
Uchwała Nr XII/44/11 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Wieniawskiego, Prostą, Limanowskiego, Sikorskiego, Wojska Polskiego oraz torem kolejowym, relacji Legnica – Jaworzyna Śląska na terenie miasta Jawora
INFORMACJA
„W związku ze skargą Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu Nr Nk-N.4131.401.2011.MW2 na uchwałę Rady Miejskiej w Jaworze Nr XII/44/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Wieniawskiego, Prostą, Limanowskiego, Sikorskiego, Wojska Polskiego oraz torem kolejowym, relacji Legnica – Jaworzyna Śląska na terenie miasta Jawora (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2011 r., Nr 143 poz. 2384 i obowiązującą od dnia 08 września 2011 roku);
informuje się, że Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem Sygn. akt II SA/WR 494/11 z dnia 21 września 2011 roku:
I. stwierdził nieważność §5 zaskarżonej uchwały we fragmencie „i wymagają zgłoszenia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków”;
II. orzekł, że zaskarżona uchwała we fragmencie wskazanym w punkcie I wyroku nie może być wykonana.
W/w Wyrok wraz z uzasadnieniem, został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2012 roku pod poz. 621.
Powyższe stanowi ostateczną treść zmiany przedmiotowego planu miejscowego.”


ROK 2015

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAWORA
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/70/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora.


 

ROK 2016
UCHWAŁA NR XXI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego

(kod uchwały : ZURGC.Podpisany – zawiera marginesy (dot. załącznika nr 1- rysunek graficzny) konieczne do publikacji aktu prawnego w Dz.U.W.Doln.) patrz uchwała XXII/134/2016 z dnia 24.02.2016 r.

Uchwała nr XXI/125/2016 Rady Miejskiej W Jaworze z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego

Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Miejskiej W Jaworze z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego

UCHWAŁA NR XXIX/174/2016 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w rejonie ulic Wiejskiej i Wrocławskiej do granic administracyjnych miasta

Uchwała nr XXXIII/198/2016 Rady Miejskiej W Jaworze z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego (DSAG-S3 JAWOR)


ROK 2018

UCHWAŁA NR L/342/2018RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 5 września 2018 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic Kuzienniczej, Słowackiego, Poniatowskiego, Piastowskiej do granic miasta Jawora

UCHWAŁA NR L/343/2018RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 5 września 2018 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic: Lubińskiej, Kuzienniczej i Wiejskiej do granic administracyjnych miasta Jawora

UWAGA: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE SĄ DOSTĘPNE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ OD ROKU 2003 NA http://www.jawor.bip.net.pl