Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miejskim w Jaworze

Centrala: +48 76 870 20 21 ♦ Sekretariat: +48 76 870 22 01 ♦ Fax: +48 76 870 22 02

Jednostka

Osoby

Nr pok.

Nr tel.

BURMISTRZ Emilian Bera 10 A 101
Z-ca BURMISTRZA Michał Bander 11 101
SEKRETARZ GMINY Monika Żmijewska 10 B 101
SEKRETARIAT Kinga Karczewska 10 101
SKARBNIK GMINY Anna Kołodziej 12 106
RADCY PRAWNI Lilla Gruntkowska 11 A 146
Kontrola Zarządcza i Szacowanie

Ryzyka

Monika Kostrzewa- Księżuk 17 148
Audytor wewnętrzny Anna Obolewicz 6 185

Wydział Organizacyjny

Sprawy pracownicze, zgłoszenia  ZUS

czas pracy

Archiwum zakładowe, sprawy socjalne ochrona danych, czas pracy

Krystyna Sasiela

Dagmara Pilch-Tarnówka

Paulina Bańkowska

Czesława Kozłowska

Agnieszka Litwińska

 

24

24

22

 

131

131

130

 

Kancelaria Kamila Liwińska

 

Sylwia Podstawka

8 134
Katarzyna Czerwińska 8 100
Bożena Bober,  Zdzisław Korybski 8 100
Praktyki, wybory Agnieszka Rula 14 136
Spółki Gminy, umowy Joanna Staszek 14 137
Sprawy administracyjno-gospodarcze Anna Oleszczyk 13 160
Informatyka i komputeryzacja Dawid Bania, Daniel Witkowski 3 138

Wydział Funduszy Europejskich

Naczelnik Wydziału Alicja Lewkowicz 15 135
Agnieszka Machowska, Tomasz Kościów 15 151

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Naczelnik Wydziału Jacek Baszczyk 2 111

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Kierownika

Referatu GN

Zbigniew Stręk 21A 120
Obrót mieniem komunalnym Małgorzata  Nowak, Izabela Milaniuk 21 123
Przetargi, podziały nieruchomości,

plan zagospodarowania przestrzennego

Jolanta Trojanowska

Marta Marczak

23 128

 

Sprzedaż lokali użyt., dzierżawa  garaży Dominika Bury 23 122

Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik 5 118
 sprawy mieszkaniowe

inwestycje, sprawy wydziałowe

oświetlenie, młynówka

gosp. niskoemisyjna, zwierzęta bezdomne

drogi

Ewa Muczyńska

Barbara Listek

Tomasz Greniuch

 

 

5

5

5

5

5

113

113

110

110

116

Administrator Cmentarza Komunalnego Inez Wiosetek-Gawkowska 4 114
Ochrona  Środowiska Iwona Żmuda, Sabina Hlebowicz, Jagoda Kiljan 4 126

Referat Gospodarki Odpadami ul. Zamkowa 2

Sprawy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi Marzena Korona-Kruk – kierownik

Anna Kochanowska,

Helena Szpilewska, Wioletta Przebieracz, Krzysztof Chrzanowski

 

1

 

 

 

181

183

 

249

 

Wydział Księgowości Urzędu

Naczelnik Wydziału Dorota Gronostal 17 165
Księgowość Urzędu Diana Paluchiewicz, Irena Kamińska,

Helena Sienicka, Karolina Łękawa

17 A 169

168

Płace, rozliczenie ZUS,

podatek VAT, przelewy

Janina Stempel

Edyta Michałków, Natalia Rogaczewska

25

25

170

171

Wydział Podatkowy i Windykacji Należności

Naczelnik Wydziału Izabela Sozańska 9 155
Sprawy podatkowe Katarzyna Kukła, Klaudia Jakimko

Ewelina Pancerz

Iwona Pawlinow

7

7

177

177

Sprawy windykacji należności Anna Taratycka, Anna Dmytryk 9 156

 

Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej ul. Zamkowa 2

Naczelnik Wydziału Leszek Światkowski 7 190
Sprawy wydziałowe Małgorzata Haczkiewicz

Katarzyna Husar-Piątkowska

Jacek Bańkowski

Magdalena Skrzyńska

Urszula Wójcik

Monika Chudzik

7

7

7

7

7

7

7

194

192

192

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia ul. Zamkowa 2

 Naczelnik Wydziału   Wiesław Szymczyk 1b 220
 

Profilaktyka uzależnień

 

Organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, Biblioteka Publiczna

Dotacje dla przedszkoli niepubl., SIO, stypendia sportowe i naukowe, awans zawodowy nauczycieli

Żłobki, OSiR, zdrowie, prace społ. użyteczne, Muzeum Regionalne

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, szkoły, przedszkola, JOK

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Paulina Misiura

 

Emilia Kowalczyk

 

Elżbieta Regulska

 

Dorota Janik

      2

 

 

1

 

1

 

1a

 

1a

221

 

 

223

 

223

 

225

 

225

Stanowiska

Biuro Rady Miejskiej Dorota Bober

Marta Dacko

18 76 870 24 89

140, 142

Zamówienia publiczne Iwona Piątek 13 161
BHP Janusz Budziński

ul. Poniatowskiego 22

603 389 215
Obrona Cywilna

Ochrona Informacji Niejawnych

Henryk Kędziora

ul. Zamkowa 2

6 76 870 22 09

197

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Punkt Informacyjny – Kancelaria  Joanna Mańkowska 1 230
Referat Świadczeń Paulina Belica

Izabela Paczyńska

2A

2B

500

236

Podatki i opłaty lokalne Agnieszka Skutnicka 4 233
Działalność gospodarcza, koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych Paulina Belica 5 234
Kasa Nr 1 Jadwiga Rokosz 10 247
Kasa Nr 2 11 248
Odpady komunalne Karolina Morawska-Myjak 12 249

Wydziału Spraw Obywatelskich

Naczelnik Dorota Szerszeń 2 241
Zgromadzenia, imprezy masowe,

sprawy wojskowe

Anna Machna 2 241

 

Dowody osobiste, ewidencja ludności,  numery PESEL, rejestr wyborców  

Katarzyna Rutkowska

 

1

1

239

239

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Krystyna Chrapkowicz 3 246
Magdalena Haczkiewicz 4 245

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Jawor
76 756 00 90