O budżecie obywatelskim Razem realizujemy budżet obywatelski Terminarz Dokumenty
Weryfikacja projektów Projekty Wyniki głosowania

 

 

RAZEM REALIZUJEMY BUDŻET OBYWATELSKI

 

Budżet obywatelski to wydzielona z budżetu Jawora pula pieniędzy, o przeznaczeniu której w drodze głosowania decydują mieszkańcy miasta.

W tym roku do dyspozycji mieszkańców jest 200 tys. zł. Można zgłaszać małe projekty inwestycyjne o wartości do 20 tys. zł oraz duże projekty inwestycyjne o wartości powyżej 20 tys. zł do 50 tys. zł. Szczegółowe wymagania dla małych i dużych projektów są opisane w uchwale Rady Miejskiej, która jest dostępna w zakładce Dokumenty

Zgłaszane projekty muszą dotyczyć zadań inwestycyjnych, co oznacza finansowanie projektów wyłącznie na roboty budowlane w rozumieniu prawa budowlanego, poza remontem dróg. W ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty:

 1. należące do zadań własnych Gminy Jawor,
 2. nienaruszające obowiązujących przepisów prawa,
 3. które nie są sprzeczne z obowiązującymi w Gminie Jawor planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.,
 4. nie kolidujące z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez Gminę Jawor,
 5. możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego,
 6. które nie są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
 7. spełniające kryterium celowości i gospodarności,
 8. nie generujące kosztów eksploatacji niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości danego projektu.

Co daje udział w budżecie obywatelskim?

To możliwość bezpośredniego zadecydowania, na co zostaną wydane pieniądze w ramach miejskich projektów. Mieszkańcy Jawora mają szansę zrealizować własne pomysły i zmienić najbliższe otoczenie.

Kto może wziąć udział?

Trzeba być mieszkańcem Jawora i mieć ukończone 16 lat.

Jak włączyć się w budżet obywatelski?

 1. Możesz zgłosić własny projekt na przygotowanym formularzu. {pobierz tutaj}
 2. Możesz oddać głos na najlepsze Twoim zdaniem projekty. W tym roku głosujemy od 16 maja do 22 maja br.

Jak składać projekty?

Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w terminie od 21 marca do 08 kwietnia br. w następujący sposób:

 1. osobiście w Urzędzie Miejskim w Jaworze: w Biurze Obsługi Klienta w godzinach urzędowania,
 2. przesłać listownie na adres: Urząd Miejski w Jaworze, Rynek 1, 59-400 Jawor, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego,
 3. w formie elektronicznej na adres skrytki e-PUAP: /Jawor/skrytka, podpisany profilem zaufanym osoby składającej..

Szczegółowy harmonogram JBO 2022 znajduje się w zakładce ➡  Terminarz

 ➡  Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworze pod adresem www.jawor.pl w zakładce Jaworski Budżet Obywatelski 2022. Można również kontaktować się z Panem Wiesławem Szymczykiem – Przewodniczącym Zespołu do spraw realizacji budżetu obywatelskiego, ul. Zamkowa 2, I piętro, tel. 76 870 20 21 wew. 220.
➡ Zachęcamy do polubienia naszej strony na Facebooku, aby śledzić nas na bieżąco ➡ Facebook – JBO