Informacje o Urzędzie Miejskim w Jaworze w języku łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)

01.03.2023r.

Informacje o Urzędzie Miejskim w Jaworze w języku łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)

Siedzibą Urzędu Miejskiego w Jaworze jest budynek Ratusza Miejskiego położony w centrum miasta – Rynek 1.

Ratusz Miejski - siedziba Urzędu Miejskiego w Jaworze
Ratusz Miejski – siedziba Urzędu Miejskiego w Jaworze

Urząd Miejski w Jaworze jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Miasta Jawora wykonuje swoje zadania.

Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.

Burmistrz Miasta Jawora - Emilian Bera
Burmistrz Miasta Jawora – Emilian Bera

Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres działania tut. Urzędu określa Regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Burmistrza. Urząd składa się z wydziałów, referatów, biur i samodzielnych stanowisk, które realizują poszczególne zadania merytoryczne.

Czym zajmuje się Urząd?

Urząd wykonuje zadania m.in. z zakresu:

 • realizacji budżet Gminy,
 • podatków lokalnych,
 • wydaje dokumenty tożsamości,
 • prowadzi ewidencję ludności,
 • prowadzi ewidencję działalności gospodarczej,
 • zarządza mieniem komunalnym gminy,
 • prowadzi inwestycje i remonty,
 • buduje i remontuje drogi gminne,
 • zajmuje się planowaniem przestrzennym,
 • zajmuje się ochroną i kształtowaniem środowiska i ochrony przyrody,
 • zajmuje się ochroną dóbr kultury,
 • prowadzi gospodarkę odpadami,
 • prowadzi gospodarkę wodno-ściekową,
 • utrzymuje czystość i porządek na terenie gminy,
 • prowadzi Urząd Stanu Cywilnego,
 • zajmuje się ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem,
 • zajmuje się zarządzeniem kryzysowym,
 • prowadzi sprawy z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych.
 • zajmuje się rolnictwem,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
 • organizuje wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu RP, referenda ogólnokrajowe oraz referenda gminne, a także wybory lokalne tj.: do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wybory ławników,
 • obsługuje Radę Miejską w Jaworze.

Urząd Miejski w Jaworze jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Miasta Jawora wykonuje swoje zadania.

Gdzie znajduje się Urząd:

 • Siedziba Urzędu znajduje się w Ratuszu Miejskim,
 • Do budynku Urzędu Miejskiego prowadzą 2 wejścia: jedno po schodach, bezpośrednio do Ratusza – Rynek 1, drugie od strony Teatru Miejskiego prowadzi do biura Obsługi Klienta – Rynek 5.
 • W budynku Ratusza nie ma windy ani platform przyschodowych. Budynek Ratusza jest dostępny wyłącznie dla osób nie korzystających z wózków, za wyjątkiem Biura Obsługi Klienta, które jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Gdzie znajduje się Biuro Obsługi Klienta jaworskiego Urzędu:

 • Wejście do Biura Obsługi Klienta jest od strony Teatru Miejskiego (Rynek 5) i jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 • Pomieszczenia Biura Obsługi Klienta znajdują się na parterze budynku a do pokonania niewielkiej różnicy poziomów służy pochylnia dla osób na wózkach inwalidzkich.
 • Biuro Obsługi Klienta jest usytuowane w przestronnej, funkcjonalnej i łatwo dostępnej sali.
 • W Biurze Obsługi Klienta miejscem pierwszego kontaktu z urzędem jest biuro podawcze, infokiosk, 2 kasy (z możliwością płacenia kartą) oraz kilkanaście stanowisk obsługowych. Każde opatrzone jest opisem i numerem.
 • Na końcu pomieszczenia usytuowane są biura Urzędu Stanu Cywilnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich, oddzielone od sali obsługowej drzwiami o szerokości umożliwiającej przejechanie wózkiem.
 • Obsługa w BOKu odbywa się bezpośrednio przy stanowiskach. W przypadku konieczności kontaktu osoby niepełnosprawnej z innym pracownikiem, wykonującym czynności służbowe poza Biurem Obsługi Klienta, istnieje możliwość wezwania tego pracownika. Obsługa odbywa się w Biurze Obsługi Klienta.
 • W holu obok wejścia do BOKu znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach.
 • Klienci Urzędu Miejskiego mogą korzystać z bezpłatnych miejsc parkingowych z dwóch stron budynku. Po obu stronach Ratusza znajdują się po dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń osoba niewidoma i niedowidząca może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • W Urzędzie Miejskim nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Kontakt z pracownikami Urzędu?

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 • napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Miejski, Rynek 1, 59-400, Jawor
 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl
 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: um@jawor.pl
 • wysłać faks pod numer +48/76 870-22-02,
 • zadzwonić pod numer +48/76 870-20-21, +48/76 870-22-01,
 • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu. Urząd czynny jest: od poniedziałku do czwartku od 7:30 do 15:30; w piątki od 7:00 do 15:00.
 • Oficjalna strona internetowa Urzędu Miejskiego w Jaworze znajduje się pod adresem: www.jawor.pl Podstawowe informacje dotyczące pracy Urzędu znajdziesz też na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://jawor.bip.net.pl/

Gmina Jawor do realizacji swoich zadań z zakresu zarządzania budynkami i mieszkaniami, gospodarką wod-kan oraz kultury, sportu i ochrony dziedzictwa posiada swoje jednostki organizacyjne:

 • Sprawami lokali komunalnych i czystością w mieście zajmuje się Zarząd Lokalami Komunalnymi, z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 14a,
 • Utrzymaniem gospodarki Wodno-kanalizacyjnej zajmuje się Zarząd Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Dworcowej
 • Sprawami kultury zajmuje się Jaworski Ośrodek Kultury, Rynek 5 oraz Muzeum Regionalne, ul. Klasztorna 6
 • Sprawami czytelnictwa Miejska Biblioteka Publiczna, Plac Seniora 4
 • Sportem i Rekreacją zajmuje się Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 7

Urząd Miejski w Jaworze – Tekst łatwy do czytania – PDF