Nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 3.3.e

03.01.2019r.

Szanowni Mieszkańcy,

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

 

ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 3.3.e  Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy

 

Granty można otrzymać na:

 

– modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających biomasę, lub ewentualnie paliwa gazowe. Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające w związku przyczynowo – skutkowym ze zmianą źródła ciepła – Wymiana źródła ciepła jest elementem obowiązkowym.

 

 

Uwaga! wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe i olejowe na kotły węglowe (niezależnie od ich klasy) i olejowe.

 

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące:

– właścicielem domów jednorodzinnych

– właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,

– najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu), zwanymi dalej Grantobiorcami  w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia wysokiej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń.

Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS, zgodnie z katalogiem Beneficjentów wymienionym w SzOOP RPO WD 2014-2020.

 

 

Wniosek o dofinansowanie złoży Miasto Jawor. Zapraszam zatem zainteresowanych mieszkańców Miasta Jawor do wypełnienia deklaracji dotyczącej chęci uczestnictwa w programie poprawy jakości powietrza.


Deklaracja ma charakter sondażowy
. Nie jest wnioskiem o dofinansowanie, ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców wśród mieszkańców Miasta Jawor. Program realizowany będzie pod warunkiem uzyskania zewnętrznych środków dofinansowania  dla  Miasta Jawor.

 

DEKLARACJE OD MIESZKAŃCÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA  15 stycznia  2019r. W URZĘDZIE MIEJSKIM W JAWORZE , RYNEK 1 59-400 JAWOR pok. 5 (parter). Wszelkie informacje udzielane będą pod numerem  76 870 2021 wew. 110; 135

 

Można uzyskać dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji. Do wniosku zgłosić można zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021.

Należy pamiętać, że złożenie deklaracji  nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie i przyznaniem grantu ! Warunkiem realizacji projektu będzie otrzymanie przez Miasto Jawor dotacji ze środków Unii Europejskiej.

Deklaracje złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami programu nie będą rozpatrywane.

Z uwagi na konkursowy charakter naboru wniosków złożone deklaracje będą weryfikowane pod względem możliwości uczestnictwa w projekcie, ze względu na konieczność  spełnienia kryteriów udziału w konkursie.

Do :

1/ Deklaracja woli przystąpienia do projektu. do pobrania

2/ Ankieta. do pobrania

ze strony www.jawor.pl

print