Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

12.06.2019r.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworze
naborze kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy
i Sądu Rejonowego w Jaworze
na kadencję 2020-2023

Na podstawie art.158-175 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.z 2019 r. poz. 52 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121, poz.693)

Przewodniczący Rady zawiadamia, że do 30 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworze, ul. Rynek 1, w Biurze Rady Miejskiej, pokój nr 18 II piętro, przyjmowane będą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ
2020-2023”

Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy wystąpił do Rady Miejskiej w Jaworze o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
Liczba ławników do wybrania wynosi:
– do Sądu Okręgowego w Legnicy – 5 ławników;
– do Sądu Rejonowego w Jaworze – 6 ławników .

Informacja dot. naboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy i do Sądu Rejonowego w Jaworze:

Zgodnie z art.158 § 1. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie barażowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Zgodnie z art.159 § 1. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Termin składania kart zgłoszenia kandydata na ławnika
Kandydatów na ławników zgłasza się radom gmin w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji. Zgodnie z art. 162 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

§1.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
§ 2.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (DZ.U z 2019.357);
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
§ 3.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
§ 4.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
§ 5.
Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

§ 6.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.
§ 7.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
§ 7a.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
§ 8.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, określonego w § 1 ustawy (czyli po dniu 30 czerwca 2019 r.), pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Kartę zgłoszenia kandydata wraz z załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.
Wzory karty, dokumentów oraz wydruk listy popierającej kandydata na ławnika dostępny są w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego : www.jawor.pl , Biuletyn Informacji Publicznej – zakładka Rada Miejska – Nabór łaników kadencja 2020-2023 .
Wnioski (w zamkniętej kopercie) – przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworze, pok. 18 (II piętro – Biuro Rady Miejskiej).

Stosownie do zapisów art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych „Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach a w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Po podjęciu uchwały ws. powołania takiego zespołu będzie ona dostępna w zakładce E-SESJA

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Jaworze
(-) Daniel Iwański

Karta zgłoszenia

Lista osób zgłaszających

Oświadczenie kandydata

Zaświadczenie lekarskie

Nabór kandydatów na ławników sądowych

print