[Ankieta]: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jawor

17.07.2020r.

Szanowni Mieszkańcy Jawora,

zapraszamy Państwa do udziału w aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jawora. Program ten obejmuje działania, które mają na celu ożywienie zdegradowanych obszarów miasta, a co za tym idzie poprawę jakości życia ich mieszkańców, odbudowę więzi społecznych, przywrócenie ładu przestrzennego oraz aktywizację gospodarczą.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jawor to dokument, który określa złożone problemy środowiskowe, społeczne i rozwojowe oraz kierunki działań rewitalizacyjnych ściśle związane z ideą zrównoważonego i trwałego rozwoju. Stanowi również formalną podstawę do złożenia wniosków o pozyskanie m.in. środków na działania związane z rewitalizacją. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywny udział w pracach nad Programem. Wyrażamy głębokie przekonanie, że jako aktywni mieszkańcy i przedstawiciele organizacji społecznych, wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu.

Poznanie Państwa opinii w kwestii rewitalizacji Jawora pozwoli na taką aktualizację dokumentu, która będzie możliwie najbliższa oczekiwaniom mieszkańców naszego Miasta.

Zależy nam na Państwa opinii na temat warunków życia oraz na identyfikacji miejsc wymagających rewitalizacji. Dlatego podejmujemy badania sondażowe i tą drogą zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie w nich udziału i wyniki badań posłużą do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Badania mają charakter anonimowy.

Ankieta skierowana jest do osób pełnoletnich. Bardzo liczymy na Państwa głos w dyskusji na temat rewitalizacji naszego Miasta i dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Zapraszam do wypełnienia ankiety

Emilian Bera
Burmistrz Miasta Jawora

 

print