Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lipca 2019 r. w Jaworze

19.06.2019r.

Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lipca 2019 r. w Jaworze

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z zm.) Burmistrz Miasta Jawora zawiadamia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Miejską w Jaworze w dniu 7 czerwca 2019 r. uchwały Nr  /19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz uchwały Nr  VII/78/2019 w sprawie zmiany wzoru deklaracji, uchwała Nr VII/79/2019.

Metoda wyboru stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranych w sposób selektywny lub nieselektywny na terenie gminy Jawor obowiązują od 1 lipca 2019 r. i wynoszą zg. z tabelką poniżej:

X – liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość

Ilość osób,  ich wielokrotność x stawka Stawka –  segregowane odpady Stawka –  niesegregowane odpady
1 osoba 18,00 zł 36,00  zł
2 osoby 36,00 zł 72,00  zł
3 osoby 54,00 zł 108,00 zł
4 osoby 72,00 zł 144,00 zł
5 osób 90,00 zł 180,00 zł

Xdla gospodarstwa domowego (6 osób i więcej)

Stawka –  segregowane odpady Stawka –  niesegregowane odpady
90,00 zł 180,00

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za 2019 r. należy dokonać dopłaty różnicy wynikającej z podwyższenia stawki obowiązującej od dnia 1 lipca 2019 r.

Nieruchomości zarządzane przez właścicieli i zarządców  nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji.

Terminy płatności oraz nr kont nie uległy zmianie. Deklaracje należy złożyć do dnia 31 lipca 2019 r.

Prosimy mieszkańców o zbieranie w sposób selektywny odpadów  i zmiany deklaracji. To przyczyni się znacznie do obniżenia opłaty i do zmniejszenia ilości odpadów zmieszanych. Zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedzialne i dokładne segregowanie śmieci.

print