Zarządzenie NR 6.2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

29.11.2018r.

Burmistrza Miasta Jawora z dnia  27 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) i art. 43 ust.I ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 ze zm.) w związku z art. 129 § 1 i art. 13 O § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 197 4 r. Kodeks pracy 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dzień 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Jaworze.
2. W zamian za dzień wolny 24 grudnia 2018 r. wyznacza się dzień 8 grudnia 2018 r. dniem pracy.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

print