Sprawdź kiedy rusza elektroniczna rekrutacja do miejskich przedszkoli i szkół publicznych

26.01.2022r.

Zapewniają profesjonalną opiekę oraz wszechstronny rozwój dziecka

Sprawdź kiedy rusza elektroniczna rekrutacja do miejskich przedszkoli i szkół publicznych.

 

28 lutego startuje rekrutacja do jaworskich szkół podstawowych, zaś 1 marca rozpoczną się zapisy do przedszkoli publicznych i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023. Rekrutacja odbywać się będzie poprzez elektroniczny system naboru.

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców i prawnych opiekunów.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie tej szkoły nadal dysponuje wolnymi miejscami. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej.

Aplikacja rekrutacyjna zostanie uruchomiona 28 lutego o godz. 8:00 i potrwa do 14 marca do godz. 15:00.

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca w szkole podstawowej prowadzone będzie od 9 maja do 13 maja 2022 r.

 

Do rekrutacji na wolne miejsca przedszkolne przystępują dzieci urodzone w latach 2016 – 2019 oraz dzieci posiadające odroczenie obowiązku szkolnego, mające miejsce zamieszkania na terenie Jawora.

Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Jaworem będą przyjmowane na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Jawora.

Nabór wniosków o przyjęcie do wybranego publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym (wybór maksymalnie trzech przedszkoli) trwać będzie
od 1 marca godz. 8:00 do 11 marca do godz. 15:00.

Rekrutacja uzupełniająca, w przypadku pozostania wolnych miejsc w przedszkolach, prowadzona będzie od 9 maja do 20 maja 2022 r.

Pomocy przy rekrutacji udzielą placówki oświatowe i Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia UM w Jaworze.

print