SPOTKANIE INFORMACYJNE 21 grudnia 2022 r. o godz. 9:00 – Makroregion 4 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

16.12.2022r.
realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ . Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

 Dla kogo?  Co otrzymasz?
mikro, mały, średni przedsiębiorca od 12 miesięcy funkcjonujący na rynku, w okresowych trudnościach, który doświadczył: ● diagnoza kondycji przedsiębiorstwa (doradztwo)
● szkolenia
● doradztwo
● mentoring
1. Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
2. Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;
3. Niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/ technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.
Siedziba MŚP – terytorium Polski, Makroregion 4, województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie
Link do spotkania  21.12.2022 godz. 9.00
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania >>

Dane podmiotów rekrutujących:
Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
tel. 22 208 28 57, 503 455 332
swo4@akademiamddp.pl

DLA WOJEWÓDZTW

ŁÓDZKIEGO I ŚLĄSKIEGO

DARR
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2,

58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450
swo@darr.pl

DLA WOJEWÓDZTW

DOLNOŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO

print