Rozpoczęcie konsultacji społecznych

04.07.2019r.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje o przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 855/VI/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych do przedmiotowego projektu dokumentu.

Z treścią projektu Programu można zapoznać się:
 na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, http://bip.umwd.dolnyslask.pl/ zakładka „Ochrona Środowiska” → pkt 6. Plany i programy ochrony środowiska oraz ich aktualizacje → pkt 6. Aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego → pkt 2. Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego;
 w Wydziale Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pok. nr 032, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek, 7.30-15.30).
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w terminie od 8 lipca do 29 lipca 2019 r. pisemnie na adres: Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: lab@ek-kom.pl.
Zgodnie z art. 41 ustawy OOŚ uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Jednocześnie informuję, że w ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie, na którym zostanie zaprezentowany projekt Programu. Spotkanie odbędzie się w dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w budynku przy ul. Walońskiej 3-5 we Wrocławiu, 50-413 Wrocław, sala 122, I piętro.

Informacja

print