RODO a Twoje dane w Urzędzie

18.07.2018r.

RODO a Twoje dane w Urzędzie

Uproszczona klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Miejskim w Jaworze

KTO JEST ADMINISTRATOREM  DANYCH?

Administratorem danych jest Gmina Jawor (obsługiwana przez Urząd i reprezentowana przez Burmistrza Miasta Jawora), z siedzibą
w Jaworze, (59-400) przy ul. Rynek 1., email um@jawor.pl, Tel. 76/870-20-21.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych (IOD), Pana Piotra Chałaszczyka, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email biuro.chronimyinformacje@gmail.com, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Gmina przetwarza dane osobowe przede wszystkim  w celach określonych w przepisach prawa (realizacja zadań Gminy) i na podstawie tych przepisów (tj. konkretnych ustaw), dlatego też co do zasady nie jest konieczne wyrażanie przez Panią/ Pana zgody (główna podstawa prawna w sektorze prywatnym).

JAKIE DANE ZBIERAMY?

Zbieramy dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji danej sprawy.

DO KOGO PRZEKAZYWANE SĄ DANE? ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie i w zakresie przepisów prawa.

PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWYWANE SĄ MOJE  DANE?

Pani/ Pana dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu, a po jego realizacji przez okres wynikający z przepisów prawa- tj. w głównej mierze zgodnie z Instrukcją Archiwalną, która  jest aktem regulującym (w sposób jednolity dla wszystkich Urzędów) zasady archiwizacji, w tym zwłaszcza – okres przechowywania dokumentacji poszczególnych spraw realizowanych przez Administratora.

JAKIE SĄ MOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM?

Administrator wyznaczył na Inspektora Danych Osobowych (IOD), Pana Piotra Chałaszczyka, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email biuro.chronimyinformacje@gmail.com, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.Zakres konkretnych praw uzależniony jest od celu przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

SKĄD POCHODZĄ MOJE DANE?

Co do zasady dane osobowe przetwarzane przez Gminę Jawor zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, lub od innych podmiotów publicznych na podstawie stosownych przepisów.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ SWOJE DANE?

Obowiązek podania danych osobowych co do zasady wynika z przepisów stosownych ustaw.

Niniejsza klauzula informacyjna opracowana została przez Administratora danych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – w skrócie RODO..

print