Rekrutacja do jaworskich przedszkoli

19.03.2019r.

Od 25 marca do 8 kwietnia 2019 r. prowadzona będzie elektroniczna rekrutacja do  jaworskich przedszkoli publicznych i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4. Do przedszkoli zapisywane będą  dzieci zamieszkałe na terenie miasta Jawora, które w roku 2018/2019 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub chcą zmienić przedszkole.

Dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Jawora mogą być przyjęte do publicznego przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, jeżeli Miasto będzie dysponowało wolnymi miejscami w danym przedszkolu.

Na pierwszym etapie naboru będą stosowane kryteria ustawowe, tj. wielodzietność rodziny kandydata, jego niepełnosprawność, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców, a także rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie dziecka czy objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dzieci przyjmowane są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Nr XXXVIII/233/2017 z dnia 29 marca 2017 roku Rady Miejskiej w Jaworze.

Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Rodzice wypełniają elektronicznie tylko jeden wniosek. Następnie wniosek i załączniki należy wydrukować i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Szczegółowe informację, instrukcja  dla rodziców znajduje się   na stronie  http://www.nabor.pcss.pl/jawor/, stronach internetowych  przedszkoli  i Urzędu Miejskiego  w Jaworze. Ponadto przy rekrutacji pomocy  udzielają przedszkola i Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Jaworze przy ul. Zamkowej 2.

——>>>>> POBIERZ INFORMATOR DLA RODZICÓW <<<<<——–

print