„Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i wsparcie uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych gminy Jawor”

01.12.2022r.

 Gmina Jawor informuje, że realizuje projekt

„Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i wsparcie uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych gminy Jawor”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa 10 Edukacja

Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej –  konkursy horyzontalne, nr naboru: RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21

Całkowita wartość projektu: 372.074,06 zł, kwota dofinansowania 316.262,95 zł

 

 

Ogólne informacje o realizowanym projekcie

 

„Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i wsparcie uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych gminy Jawor”

 

 

Czas trwania projektu od 05.09.2022 r. do 30.06.2023 r.

 

Uczestnikami projektu będą uczniowie oraz rodzice

Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze

Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworze

Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaworze

Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworze

 

 

Głównym celem projektu jest wsparcie  511 uczniów jaworskich szkół podstawowych  poprzez podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wyrównanie deficytów dydaktycznych
i psychologiczno-pedagogicznych będących wynikiem pandemii COVID-19 oraz rozwijanie indywidualnego podejścia
do ucznia, w tym z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/specjalnymi potrzebami rozwojowymi poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w latach 2022-2023

oraz wsparcie psychologiczne dla 22 rodziców..

 

Celami szczegółowymi projektu są poprawa wyników edukacyjnych na tle wyników osiąganych w województwie;

zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, w tym także z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/specjalnymi potrzebami rozwojowymi; zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wsparcia psychologicznego dla rodziców; wzrost u uczniów kompetencji kluczowych poprzez dostosowanie treści
i metod zajęć rozwijających i wyrównawczych do wymagań dla kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

 

W trakcie realizacji całego projektu obowiązywać będzie zasada równości szans i niedyskryminacji,

w tym uwzględniony zostanie dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

W ramach projektu dla uczniów realizowane będą zajęcia rozwijające, dydaktyczno- wyrównawcze oraz zajęcia skierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

Wykaz zajęć jest indywidualny dla każdej szkoły[1].

Każdy z uczniów może skorzystać z więcej niż z jednych zajęć,

w ramach zajęć prowadzonych przez szkołę, do której uczęszcza.

 

Projekt przewiduje również objęcie wsparciem psychologicznym rodziców uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

 

[1] Wykaz zajęć jest dostępny na www.jawor.pl – Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

print