OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022r.

03.12.2021r.

 

BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022

Termin składania ofert upływa dnia 29 grudnia 2021 r.  

 

Zarządzenie wraz z załącznikiem i wzorem oferty do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworze: http://jawor.pl/miasto/organizacje-pozarzadowe/otwarte-konkursy-ofert/

 

UWAGA:

Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu realizującego zadanie publiczne współfinansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystywane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietna 2018 r. o dostępności cyfrowej stron internatowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

W związku z powyższym każda oferta zgłaszana do konkursu winna uwzględniać realizację działań na rzecz równego dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.

print