[OŚWIATA]: Rekrutacja do jaworskich szkół i przedszkoli

26.02.2021r.

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Gminie Jawor rozpocznie się 1 marca, natomiast 2 marca ruszą zapisy dzieci do przedszkoli publicznych i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Jaworze.

Startuje rekrutacja do jaworskich szkół podstawowych i przedszkoli publicznych na rok szkolny 2021/2022. Rekrutacja odbywać się będzie poprzez elektroniczny system naboru.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców i prawnych opiekunów. Poniżej plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie tej szkoły nadal dysponuje wolnymi miejscami. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej.

Aplikacja rekrutacyjna zostanie uruchomiona 1 marca o godz. 8:00 potrwa do 10 marca do godz. 15:00

Link  do witryny naboru do szkoły podstawowej: przejdź do strony

 

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca w szkole podstawowej prowadzone będzie od 2 do 10 sierpnia 2021 r.

Do rekrutacji na wolne miejsca przedszkolne przystępują dzieci urodzone w latach 2015 – 2018 oraz posiadające odroczenie spełniania obowiązku szkolnego, mające miejsce zamieszkania na terenie Jawora.

Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Jaworem będą przyjmowane na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Jawora.

Nabór wniosków o przyjęcie do wybranego publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym (wybór maksymalnie trzech przedszkoli) trwać będzie
od 2  marca godz. 8:00 do 12 marca do godz. 15:00.

Link do witryny naboru do publicznego przedszkola: przejdź do strony

Rekrutacja uzupełniająca, w przypadku pozostania wolnych miejsc w przedszkolach, prowadzona będzie od 14 maja do 14 czerwca 2021 r.

Szczegółowe zasady, kryteria i terminarz rekrutacji dostępne są na ww. stronach naborowych. Pomoc przy rekrutacji udzielają placówki oświatowe i Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia UM w Jaworze.

  1. Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września2019 roku
    przejdź do uchwały

 

 

print