[Organizacje pozarządowe]: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

04.12.2019r.

 

BURMISTRZ   MIASTA   JAWORA  działając  na  podstawie  art.  11  ust.  2,  art.  13  ustawy  z  dnia  24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  (Dz. U z 2019 r. poz. 688)   ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020.

Termin składania ofert upływa  dnia 20 grudnia 2019 r.

Otwarty konkurs ofert: KONKURS 2020

Wzór oferty: OFERTA WZÓR

print