OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 06 września 2019 r.

24.09.2019r.

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

z dnia 06 września 2019 r.

 

               Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

BURMISTRZ  MIASTA JAWORA ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jaworze  w  obrębie  Nr 5– Przedmieście:

działka nr 376/3 o powierzchni  248  m2  – oznaczonej w katastrze nieruchomości jako Bp;

Cena wywoławcza:              23.416,00 zł + 23%VAT

Wadium:                                2.400,00 zł

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  LE1J/00029575/4.

 

Działka niezabudowana. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic: Rynek-Stare Miasto, Plac Wolności, Park Pokoju do ulicy Narutowicza (uchwała nr LXIV/327/06 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 marca 2006 r.)- symbol na rysunku planu MN8- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Sprzedaż nieruchomości nastąpi pod warunkiem ustanowienia służebności gruntowej przez działkę nr 376/4 o powierzchni 0,0139 ha oraz nr 376/5 o powierzchni 0,0452 ha położonej w Jaworze w obrębie nr 5 – Przedmieście, w celu zapewnienia dostępu do drogi gminnej publicznej ul. Ignacego Rzeckiego. Wykonywanie powyższej służebności przejazdu  i przechodu ogranicza się do korzystania z pasa gruntu działki numer 376/4                o powierzchni  65 m2 oraz działki numer 376/5 o powierzchni 200 m2.  Ustanowienie służebności następuje na czas nieokreślony i za jednorazowym wynagrodzeniem  w kwocie 3.077,95 zł brutto (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt siedem zł 95/100) w tym netto 2.502,40 zł oraz obowiązujący podatek VAT w kwocie 575,55 zł.

Nieruchomość położona jest przy cieku wodnym „Młynówka” i Nabywca nieruchomości musi przestrzegać przepisów  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. „Prawo wodne” (t.j. Dz. U. z  2018 r., poz. 2268 z zm.)

Przetarg, odbędzie się dnia 28 października 2019 r. o godz. 10:00  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego   w  Jaworze,  Rynek 1,  sala nr 19.

 

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej i jest ustalane przez uczestnika.

 

Przedmiotowa działka przeznaczona do przetargu nabywana jest w takim stanie technicznym i prawnym w jakim znajduje się na dzień przystąpienia do przetargu.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 22 października 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Jaworze Nr 58 2030 0045 1110 0000 0218 6120 Bank BGŻ Paribas S.A. Oddział w Jaworze, środki pieniężne winny być na koncie najpóźniej dnia 22 października 2019 r.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nabycia równa cenie osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej.

 

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i wpisem w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

 

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowody tożsamości, dowody wpłaty wadium, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną winny okazać stosowne pełnomocnictwa wraz z wniesioną opłatą skarbową za ich przedłożenie.

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1, pok. nr 23, tel. 76 870-20-21 wew. 128, treść ogłoszenia znajduje się  na stronie internetowej Miasta Jawora www.jawor.pl  i  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

Burmistrz

 

Emilian Bera

print