Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Jaworskie Stowarzyszenie Seniorów „Złota Jesień”

08.06.2022r.

Nazwa zadania:

,, Działania o charakterze integracyjnym na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki”.

 

Tytuł zadania publicznego:

„ Wyjazd integracyjny”

 

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić swoje uwagi w sprawie oferty.

 

Uwagi należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworze ( pok. Nr 8) lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze ( stanowisko nr 1)
w terminie do 15.06.2022 r. ( decyduje data wpływu do Urzędu).

[PDF]: załącznik
print