Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jawora

30.01.2019r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora
w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały Rady Miejskiej w Jaworze nr XLVII/311/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 lutego do 8 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1 (pokój nr 23), w godzinach pracy urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się 28 lutego 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworze o godz. 1500, sala nr 20.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu miejscowego. Uwagi należy składać do dnia 22 marca 2019 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:

  • na piśmie do Burmistrza Miasta Jawora, na adres Urząd Miejski w Jaworze, Rynek 1, 59-400 Jawor;
  • drogą elektroniczną opatrzone tematem: „uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego” na adres: um@jawor.pl;
  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 5.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r, poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego, zamieszczonymi w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w terminie i miejscu podanym powyżej.

Wnioski i uwagi w trybie art. 39. ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r, poz. 2081 z późn. zm.) do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać w terminie i sposobie podanym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Jawora.

 

Informuję, że przetwarzanie danych osobowych zawartych we wnioskach jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze danych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Obowiązek ten wynika wprost z art. 1 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 17 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Złożone wnioski po utajnieniu danych osobowych, będą przekazywane przez Burmistrza Miasta Jawora do uprawnionych podmiotów na potrzeby procedury sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uproszczona klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajduje się na stronie BIP Urzędu w zakładce RODO.

print