MSWiA ogłasza nabór wniosków do programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na rok 2018

17.05.2018r.

Rozpoczyna się nowa, III edycja programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. Jest to największe przedsięwzięcie o charakterze profilaktycznym w Polsce. W tym roku, MSWiA przeznaczy na ten cel łącznie 6 milionów złotych.Tegoroczna edycja Programu ma cztery główne cele szczegółowe: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa.

W budżecie państwa na rok 2018 na realizację „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” została zabezpieczona
rezerwa celowa w wysokości 6.000.000 złotych.

Rezerwa budżetu państwa, zabezpieczona na realizację Programu zostanie rozdysponowana zgodnie z założeniami Programu na realizację konkretnych projektów przez jednostki samorządu terytorialnego
i organizacje pozarządowe w poszczególnych województwach (zadania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym w ramach projektów lokalnych, co do zasady realizowanych w czterech celach szczegółowych

Programu, tj. bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, bezpieczne przejścia dla pieszych przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa). 16 kwietnia 2018 roku, w siedzibie Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 i 2020”. 19 kwietnia 2018 roku Pan Minister Jarosław Zieliński,  po rekomendacji Zespołu, zaakceptował następujące rozwiązanie dot. podziału rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację „Razem bezpieczniej”:

I. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa  – łączna kwota dofinansowania – 1.000.000 zł.

– maks. 6  projektów z każdego województwa w tym:

3 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 – łączna kwota dofinansowania – 700 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

1 projekt na cel priorytetowy 1a- Bezpieczeństwo rowerzystów – łączna kwota dofinansowania 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

2 mikroprojekty – łączna kwota dofinansowania 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł

II. Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych  – łączna kwota dofinansowania – 3 000 000 zł.

– maks. 9  projektów z każdego województwa w tym:

5 projektów na cel szczegółowy główny nr 2  – łączna kwota dofinansowania – 2,500 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

2 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym- łączna kwota dofinansowania – 350 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

2 mikroprojekty – 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

III. Cel szczegółowy nr 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – łączna kwota dofinansowania – 1 000 000 zł.

– maks. 5  projekty z każdego województwa w tym:

2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 – łączna kwota dofinansowania – 700 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

1 projekt na cel dodatkowy 3a – przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom podczas imprez sportowych o charakterze lokalnym – 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

2 mikroprojekty – 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

IV. Cel szczegółowy nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa – 1 000 000 zł.

Propozycja – maks. 6  projektów z każdego województwa w tym:

2 projekty na cel szczegółowy główny nr 4 – łączna kwota dofinansowania – 600 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

1 projekt na cel dodatkowy 4a – wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów – 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

2 projekty na cel priorytetowy 4b – Przeciwdziałanie agresji, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści (totalitaryzm, rasizm, religia, narodowość) –200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

  • 1 mikroprojekt – 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł,
  • 100.000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów głównych,
  • 50.000 zł  – maksymalne  dofinansowanie dla projektów priorytetowych,
  • 25.000 zł   – maksymalne dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 mieszkańców).

Nabór projektów (etap centralny) trwa do 30 maja 2018 roku (urzędy wojewódzkie do 30 maja br. przekazują do MSWiA maksymalnie 26 projektów z terenu województwa).
Poniżej zamieszczone zostały materiały poglądowe do wykorzystania w tegorocznym naborze projektów.
Komplet dokumentów zamieszczony zostanie na stronie internetowej programu „Razem bezpieczniej” w zakładce „Procedury” (wzory dokumentacji do oceny projektów profilaktyczno-prewencyjnych, do obligatoryjnego wykorzystania przy ocenie tychże projektów wraz z Wnioskiem, który jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe przesyłają do właściwych terenowo urzędów wojewódzkich (etap wojewódzki), w terminach wskazanych przez właściwych Wojewodów).

print