Gmina Jawor przystąpiła do realizacji zadania aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” oraz „Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe”

17.11.2020r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to DOKUMENT o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Perspektywa rozpatrywanych przedsięwzięć: lata 2021 – 2027.

PGN znacznie zwiększa szanse rozwoju gospodarki w gminach. To wszystko dzięki możliwości wykorzystania środków unijnych w latach 2021-2027. Posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie wpływać na możliwość uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji m.in. ze środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego oraz bieżących programów krajowych.

Przewidywany termin zakończenia prac nad  Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jawor to luty 2021 r.

W przypadku pytań i wątpliwość proszę o kontakt z koordynatorem zadania po stronie Wykonawcy:

pan Przemysław Stępień, tel. 605 545 443, e-mail: biuro@ecosteps.eu

lub po stronie Gminy Jawor:

Koordynator pani Alicja Lewkowicz, tel.  76 8702021 wew. 135, e-mail: alicja.lewkowicz@jawor.pl

Inspektor ds. Ochrony Środowiska pani Sabina Hlebowicz, tel. 76 8702021 wew. 126, e-mail:

sabina.hlebowicz@jawor.pl

print