Bony na wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw – ARLEG ogłasza II nabór wniosków

05.07.2022r.

Informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG”  S.A. – Partner projektu grantowego ogłosiła  II nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacjeDziałanie 1.2 Innowacyjne PrzedsiębiorstwaPoddziałanie 1.2.1 Innowacyjne Przedsiębiorstwa – Konkurs Horyzontalny, Typ 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje

Termin II naboru (składania wniosków)
od godz. 8.00 dnia 06.07.2022 r. do godz. 14.00 dnia 20.07.2022 r.

Grantodawca zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania naboru i zakończenia przyjmowania wniosków o powierzenie grantu w danym naborze w przypadku, gdy łączna wartość złożonych wniosków przekroczy 125% alokacji dostępnej w ramach ogłoszonego naboru wniosków. O kolejności wpływu wniosku decyduje data i godzina składania wniosku
(dostarczenia do biura Partnera Projektu grantowego – ARR „ARLEG” S.A. )

Celem głównym projektu „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW” jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej MŚP poprzez działania prowadzące do zwiększenia aktywności innowacyjnej MŚP oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi, poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na innowację (grantu).

Grantobiorcami mogą zostać przedsiębiorstwa z sektora MSP posiadające siedzibę/oddział na terenie województwa dolnośląskiego.

Kompletne kryteria wyboru Grantobiorców:

 • Jeden Grantobiorca może złożyć tylko jeden (poprawnie wypełniony) wniosek o grant w danym naborze.
 • Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci otrzymania grantu tylko raz w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa RPO WD,  Podziałania 1.2.1, Typ 1.2.C b. w ramach konkursu nr RPDS. 01.02.01-IP.01-02-421/21 , niezależnie od operatora/Grantodawcy.
 • Grantobiorca musi posiadać status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
 • Grantobiorca musi posiadać siedzibę/oddział na terenie województwa dolnośląskiego.
 • Grantobiorca nie może być podmiotem powiązanym z Grantodawcą osobowo lub kapitałowo.
 • Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.
 • Wsparcie w formie grantu mogą uzyskać tylko projekty, których realizacja przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej oraz wpisujące się w specjalizacje i podobszary Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska.
 • Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER].
 • W wyniku otrzymania przez projekt dofinansowania na określone we wniosku o powierzenie grantu wydatki kwalifikowalne, nie może dojść w projekcie do podwójnego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych.
 • Maksymalna wartość wsparcia (bonu) nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł  na jedno przedsiębiorstwo.
 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR (do 85% wydatków kwalifikowalnych).
 • Ocena występowania pomocy publicznej/ pomocy de minimis.
 • Okres realizacji projektu  ( zgodny z wymogami dot. czasu trwania projektu i granicznej daty jego realizacji).
 • Kwalifikowalność wydatków w ramach projektu.
 • Sytuacja finansowa Grantobiorcy.
 • Wpływ realizacji projektu  na polityki horyzontalne UE.
 • Liczba, rodzaje i poziom wprowadzonych innowacji
Kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie grantów w ramach II naboru wynosi: 800 000,00 PLN

Wsparcie będzie wypłacane w postaci grantu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego maksymalna wysokość wynosić będzie 200 000,00 PLN.

W zakresie schematu 1.2.C.b możliwe jest udzielenie dwóch rodzajów wsparcia:

1) Konsultacje i doradztwo udzielane przez Grantodawcę w zakresie dotyczącym np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MSP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu (wsparcie niefinansowe), oraz

2) Wsparcie w formule grantu (bonu) przekazywanego Grantobiorcy przez Grantodawcę – dofinansowanie przeznaczone na usługi na rzecz MSP, stanowiące wydatki uznane za kwalifikowane w umowie o powierzenie grantu:

 • audyt technologiczny- zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5 % bonu,
 • usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.: opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, np.

a) zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; usługa może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych,

b) wydatki na wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,

c) wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań.

Realizacja projektu grantowego ma umożliwić przyznanie bonów/grantów jedynie projektom, których realizacja przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub procesowej, a także projektom wpisującym się w specjalizacje i podobszary Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska określonych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 przyjętej uchwałą  nr 3270/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2021 r.

Usługa badawcza musi być obligatoryjnym przedmiotem przekazanego bonu, a audyt technologiczny może wystąpić jedynie jako jeden z jego elementów.

Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER].

Rezultatem skorzystania ze wsparcia w Schemacie 1.2.C.b ma być między innymi:

 • zainicjowanie kontaktów mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców z jednostkami naukowymi czego efektem będzie poprawa działalności przedsiębiorstwa, w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych;
 • ulepszenie produktu, posiadanej technologii.

Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie grantu stanowi pomoc de minimis.

Maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznawany Grantobiorcy przez Grantodawcę, wynosi:

 • do 85% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie  udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Grantobiorca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej w wysokości:

 • min. 15 % w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie  udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

W przypadku uznania przez Grantodawcę wydatków za niekwalifikowalne Grantobiorca zobowiązany jest do zapewnienia środków własnych na ich sfinansowanie.

We wniosku o przyznanie grantu Grantobiorca ma obowiązek określić wskaźniki, które osiągnie w wyniku realizacji projektu. Należy wybrać wszystkie wskaźniki adekwatne do zakresu i celu projektu.

Katalog wskaźników:

 • Wskaźnik produktu (obligatoryjny) – „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje” [przedsiębiorstwa] wskaźnik obrazuje przedsiębiorcę jako podmiot otrzymujący dotacje. Wskaźnik powinien być osiągnięty w liczbie 1 szt.

Okres realizacji projektu (grantu) ustalony z Grantobiorcą w umowie o powierzenie grantu nie może przekroczyć  6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się po złożeniu wniosku o powierzenie grantu. Wniosek o płatność końcową należy złożyć nie później niż w dniu zakończenia realizacji projektu (grantu).

Wniosek o powierzenie   grantu należy   wypełnić komputerowo  na wzorze udostępnionym na stronie  www.arleg.eu  zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o powierzenie grantu oraz Regulaminem uczestnictwa w projekcie, również dostępnych na w/w stronie internetowej i złożyć wraz z załącznikami w biurze Partnera projektu – ARR „ARLEG” S.A.

Grantobiorca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy  o powierzenie grantu do złożenia oświadczenia o braku podwójnego dofinansowania tego samego zakresu wsparcia.

Grantobiorca nie może być podmiotem wyłączonym z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Biuro Partnera projektu – miejsce składania wniosków:

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A., ul. M. Rataja 26, 59-220 Legnica

print