[ANKIETA]: Inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Jawor.

27.07.2021r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jawor,

w  związku z koniecznością podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza wszystkie Gminy w województwie dolnośląskim, w tym Gmina Jawor zobowiązane zostały do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła                                 w budynkach położonych na terenie gminy.  Obowiązek wykonania inwentaryzacji nałożył na gminy Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Program Ochrony Powietrza przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r.)

W ramach realizacji  zadań ujętych w Programie Ochrony Powietrza Województwa Dolnośląskiego na terenie Gminy Jawor od dnia 26 lipca do 15 października 2021 r. przeprowadzana zostanie kompleksowa inwentaryzacja źródeł ciepła.

Ankietę związane z inwentaryzacją będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie internetowej urzędu: www.jawor.pl, bądź pobrać  w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego  w Jaworze, Rynek 5              i  wypełnioną wrzucić do urny na dokumenty znajdującej się  w siedzibie Urzędu lub też przesłać listownie na adres: Urząd Miejski Jawor  Rynek 1, 59-400 Jawor

Przystąpienie – mieszkańca – do inwentaryzacji będzie warunkiem koniecznym ubiegania się o środki na wymianę źródeł ciepła w ramach projektów realizowanych przez Gminę Jawor.

Inwentaryzacja ma charakter obowiązkowy dla każdego budynku/lokalu, posiadającego ogrzewanie (urządzenie generujące ciepło), w którym wytwarzane ciepło wykorzystywane jest do celów grzewczych (CO-ogrzewanie)                                                  i przygotowania ciepłej wody  użytkowej (CWU – np. do mycia).

UWAGA!  Dla lokali lub budynków, których użytkownicy nie złożyli ankiety, za sposób ogrzewania uznaje się  wykorzystanie najbardziej  emisyjnego źródła bezklasowego (nieekologicznego).

Przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do utworzenia bazy istniejących źródeł ciepła na terenie Gminy Jawor oraz umożliwią stworzenie nowych form wsparcia mieszkańców w zakresie pomocy doradczej oraz finansowej.

 

Pobierz =>=>=> ankieta-inwentaryzacji  

 

 

Ankieta do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków

Program Ochrony Powietrza Województwa Dolnośląskiego zobowiązuje gminy do prowadzenia Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków, dlatego zwracam się do właścicieli budynków z uprzejmą prośbą
o rzetelne wypełnienie poniższej ankiety i złożenie jej w terminie do dnia15. 10. 2021 roku, w formie papierowej w Urzędzie Miasta lub w formie ankiety online dostępnej pod adresem www.jawor.pl. Zebrane dane posłużą do oszacowania ilości i jakości istniejących źródeł ciepła, a także liczby osób mogących być zainteresowanych dofinansowaniem wymiany urządzeń grzewczych oraz preferencji co do nowego źródła grzewczego. Pozwoli nam to na skuteczniejsze aplikowanie o środki finansowe.

 

 

ADRES

JAWOR

Nr budynku/lokalu: ………..                                                                                        Nr działki: ……….

 

Ulica: …………………..

Ilość lokali w budynku: ………..

 

 

 

 

TYP BUDYNKU

 

Jednorodzinny

 

Wielorodzinny

 

 

      Mieszkalny

Mieszkalno-usługowy

Usługowy

Użyteczności publicznej

 

Inny ……..

      Mieszkalny

Mieszkalno-użytkowy

Usługowy

Użyteczności publicznej

 

Inny ……..

 

ROK BUDOWY BUDYNKU

 

      Przed 1970

1971 – 1980

1981 – 1990

      1991 – 2000

2001 – 2013

Od 2014

 

POWIERZCHNIA OGRZEWANIA BUDYNKU

 

 

 

Ogrzewana powierzchnia………………………[m2]

 

 

 

 

UŻYTKOWANE ŹRÓDŁO CIEPŁA

Ogrzewanie na paliwo stałe: 

 

Kocioł CO

Piec kaflowy

Piec kuchenny

Kominek z płaszczem wodnym

kocioł „koza”

Inne……………………

 

Rodzaj paliwa:

 Węgiel

 Ekogroszek

 Pellet

 Biomasa/Drewno

 inne………………………

Ilość stosowanego paliwa:……..   [t/rok]

 

Ogrzewanie gazowe  

Ilość:……..…….[szt.] Moc:……..…….[KW] Wiek:……..…….[lat]

Ogrzewanie olejowe
Ogrzewanie elektryczne
Inne………
 

SPOSÓB

PRZYGOTOWANIA

CIEPŁEJ WODY UZYTKOWEJ

 

 

Kocioł na paliwo stałe

Piec gazowy

Bojler elektryczny

 

Kolektory słoneczne

Inne ……..

 

 

 

 

 

 

Czy w budynku planuje się modernizację źródła ciepła?

Rok planowanej inwestycji:

 

TAK

………..

 

Ogrzewanie gazowe

Ogrzewanie na paliwo stałe

Ogrzewanie elektryczne

Odnawialne Źródła Energii (jakie?)

Inne……………………………

 

 

 

NIE

 

Czy stosowane są Odnawialne Źródła Energii?

               TAK      Fotowoltaika

Kolektory słoneczne

Pompa ciepła

Kotły na biomasę

Inne: …….

 

 

NIE

 

Czy planowane jest stosowanie Odnawialnych Źródeł Energii?

 

 

 

TAK

     Fotowoltaika

Kolektory słoneczne

Pompa ciepła

Kotły na biomasę

Inne: …….

 

 

NIE

 

Czy w budynku przeprowadzono termomodernizację?

 

 

 

TAK

     Ocieplenie ścian

Ocieplenie dachu

Ocieplenie stropu

Ocieplenie fundamentów

Wymiana okien

Wymiana drzwi

Rekuperacja

 

 

 

NIE

 

Czy w budynku planowana jest termomodernizacja?

 

 

 

TAK

     Ocieplenie ścian

Ocieplenie dachu

Ocieplenie stropu

Ocieplenie fundamentów

Wymiana okien

Wymiana drzwi

Rekuperacja

 

 

NIE

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

 

 

Nie brałam/łem udziału                             Planuję wziąć udział

 

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016 r.) informuję, iż:

·          Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jawora tel. 76/870-22-01 adres           e-mail: um@jawor.pl

·          Dane zbierane są w celu prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków na terenie Miasta Jawora.

·          Dane osobowe są przetwarzane w związku z Uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r.  w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu  wraz z planem działań krótkoterminowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016 r.).

·          Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające uprawnienia na podstawie przepisów prawa: Urząd Miasta Jawora oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

·          Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do stosowania i prowadzenia Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (kategorii archiwalnej  dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych, itp.).

·          Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (nie dotyczy realizacji zadania ustawowego) oraz prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.

·          Podanie danych jest dobrowolne niezbędne w celu prowadzenia Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków na terenie Miasta Jawor.

 

 

Podpis właściciela:                                                                                                Podpis Mieszkańca/Zarządcy:

 

……………………………..                                                                 ……………………………………….