Uruchomiony został nabór wniosków na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

22.02.2023r.

ZARZĄDZENIE NR    1036 .2023

BURMISTRZA  MIASTA  JAWORA

z dnia   22.02.2023 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady usuwania przez Gminę Jawor w roku 2023 azbestu i wyrobów zawierających azbest w tym odpadów azbestowych  zalegających na posesjach, pochodzących z budynków mieszkalnych, mieszkalno-gospodarczych  i gospodarczych (w tym: altan, szop, komórek, garaży itp.)należących do osób fizycznych  nieprowadzących działalności gospodarczej lub użytkowanych przez gminne jednostki organizacyjne.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U  z 2023 r.  poz. 40) w związku z art. 400a ust. 1 pkt. 8 i art. 403 ust. 2 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U  z  2022 r. poz. 2256 ze zm.) w związku z § 1 i 2  uchwały Nr XII/123/2020  z dnia 27 stycznia 2020 r.  w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jawora na lata 2020-2032” zarządza się co następuje:

 • 1.

W celu realizacji „Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jawora  na lata 2020-2032”  ustala się regulamin określający zasady usuwania przez Gminę Jawor azbestu w wyrobów zawierających azbest w tym odpadów azbestowych, stanowiący załącznik do zarządzenia.

 • 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się  Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miasta Jawora.

 • 3.

Regulamin, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu:

1) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jaworze,

2) na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jawor pod adresem…………………………… …..www.jawor.bip.net.pl

 • 4.

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Nr 778/2022 z 21 stycznia 2022 r.

 • 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrza Miasta Jawora z dnia 22. 02.2023 r.

 

Regulamin

określający zasady usuwania przez Gminę Jawor azbestu  i wyrobów zawierających azbest

 • 1.

Regulamin określa szczegółowe zasady odbioru od osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej lub od gminnych jednostek organizacyjnych, azbestu i wyrobów zawierających azbest w tym odpadów azbestowych, zalegających na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Jawor.

 • 2.
 1. Usługa usuwania lub transportu w/w odpadów może być wykonana wyłącznie na złożony        w tutejszym urzędzie wniosek.
 2. Wnioskodawcą w zakresie wykonania usługi usuwania/transportu odpadów azbestowych jest:
 3. a) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, posiadająca tytuł prawny       do obiektu/nieruchomości, w tym członek rodzinnego ogrodu działkowego,                                                     – w przypadku obiektu, do którego prawo własności posiada kilka osób, do wniosku należy  dołączyć zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli,
 4. b) gminna jednostka organizacyjna.
 5. Wniosek należy składać w terminie do 31 marca bieżącego roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1, 59-400 Jawor.
 • 3.
 1. Wniosek o wykonanie usługi usuwania lub transportu odpadów zawierających azbest lub zalegających na nieruchomości, należny składać wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 i 2 do regulaminu.
 2. Do wniosku należy załączyć:
 3. a) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
 4. b) informację o wyrobach zawierających azbest wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.        z 2011 r.  Nr 8, poz. 31) – wzór w załączeniu, działań
 5. c) wyżej wymienioną informację należy sporządzić po dokonaniu oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w oparciu o załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.                           w sprawie  sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r.  Nr 162, poz. 1089) – wzór                   w załączeniu,
 6. d) pełnomocnictwo udzielone przez właściciela lub współwłaścicieli obiektu (nieruchomości) – załącznik nr 3 regulaminu, w przypadku tytułu prawnego innego niż prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego,
 7. e) zgodę zarządu ogrodów działkowych (w przypadku posiadania działki ogrodowej),
 8. f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli nieruchomości w celu weryfikacji danych zawartych we wniosku oraz przeprowadzenie kontroli wykonanej usługi,
 9. g) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.
 10. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu ze szczególnym pierwszeństwem wniosków o usuniecie odpadów zalegających na posesjach, następnie z uwzględnieniem stopnia pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego  użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – (Dz. U. Nr 71 poz. 649 i z 2010 r.  Nr 162 poz. 1089).
 11. Wnioski rozpatrywane będą do dnia wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację „Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jawora na lata 2020-2032”.
 12. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
 13. Wniosek nie będzie uwzględniony w przypadku:
 14. a) złożenia przez osobę nieuprawnioną,
 15. b) negatywnej oceny danych zawartych we wniosku, w wyniku przeprowadzonej kontroli,
 16. c) przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na świadczenie usług w danym roku kalendarzowym.
 • 4.
 1. Usługę usuwania i transportu odpadów zawierających azbest w tym zalegających na posesjach dokona podmiot wybrany do realizacji tego zadania zgodnie z przepisami prawa      o zamówieniach publicznych, z którym Gmina Jawor zawrze stosowną umowę.
 2. Wykonawca otrzyma imienny wykaz z adresami posesji oraz ilością (m², kg) odpadów do usunięcia i ustali we własnym zakresie  z każdym wnioskodawcą harmonogram i termin wykonania usługi na danej nieruchomości.
 3. Koszty wykonania usługi ponosi Gmina Jawor w oparciu o kartę przekazania odpadów azbestowych na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz fakturę VAT wystawioną przez wykonawcę.
 • 5.

W przypadku zaistnienia okoliczności  uniemożliwiających wykonanie usługi z przyczyn niezależnych od Gminy Jawor, w tym braku środków budżetowych przeznaczonych na realizację tego zadania, anomalii pogodowych lub rozwiązania umowy z wykonawcą, wnioskodawca nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń wobec Gminy Jawor.

[POBIERZ] Załącznik do zarządzenia