[SCHIP2019]: Konkurs plastyczny dla dzieci

22.07.2019r.

Konkurs plastyczny dla dzieci

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

„ŚWIĘTO CHLEBA I PIERNIKA W OCZACH DZIECI”

 • 1

Organizatorzy konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Jaworski Ośrodek Kultury.
 2. Konkurs został objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jawora.

 

 • 2

Termin konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia 22 lipca 2019 r. do dnia 13 sierpnia 2019 r.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na jaworskim Rynku w dniu
  25 sierpnia br.

 

 • 3

Cel Konkursu

Głównym założeniem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci, propagowanie tradycji piekarniczych „Miasta Chleba, Miasta Pokoju”, zabytków Jawora, a przede wszystkim wydarzenia jakim jest „Święto Chleba i Piernika”.

 

 • 4

Format prac:

Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnym formacie, dowolną techniką plastyczną płaską lub przestrzenną, związaną ze Świętem Chleba i Piernika.

 • 5

Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie udział mogą wziąć dzieci, które uczęszczają do przedszkoli oraz do szkół podstawowych, funkcjonujących na terenie Gminy Jawor.
 2. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe (klasy 1-3), szkoły podstawowe (klasy 4-7). Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela.
 3. Do konkursu każda placówka zgłasza minimum 5 prac ( mogą to być prace indywidualne).
 4. Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele zainteresowani udziałem w Konkursie informują uczniów o jego Regulaminie.
 5. W terminie do dnia 13 sierpnia 2019 r. prace należy dostarczyć do siedziby organizatora – Jaworskiego Ośrodka Kultury, Rynek 5, 59-400 Jawor.
 6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką z danymi:
 • imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa placówki
 • czytelnie wypełniona metryczka powinna być zamieszczona z przodu pracy.
 1. Do każdej pracy należy dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wg. wzoru załączonego do regulaminu konkursu.
 2. Podane dane będą przetwarzane przez Organizatora oraz Partnera Konkursu, będącego jednocześnie ich administratorem, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu komunikowania się
  z Uczestnikami, wydania nagród oraz promocji Konkursu. Organizator oraz Partner Konkursu niniejszym informują, iż podanie danych jest dobrowolne, a ponadto osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
 • 6

Komisja Konkursowa

 1. Zgłoszone prace w ramach Konkursu oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Komisja będzie brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania pracy przez dziecko, zgodność z tematem konkursu oraz ciekawą formę wykonania.
 3. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Konkursowej.
 4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega procedurze odwoławczej.
 • 7

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Informacja o konkursie i wynikach zostaną opublikowane na: facebook.pl/umjawor, www.jawor.pl www.jok.jawor.pl www.schip.jawor.pl
 2. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas trwania Święta Chleba i Piernika
  w dniu 25 sierpnia 2019 r.
 3. Ogłoszenie wyników będzie połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane prace dzieci.
 • 8

Nagrody

 1. Każde dziecko otrzyma dyplom udziału w Konkursie.
 2. Komisja Konkursowa spośród zgłoszonych prac Konkursowych dokona wyboru trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej oraz ma prawo do przyznania wyróżnienia.
 3. Autorzy najlepszych prac i wyróżnieni otrzymają dyplom i upominek.
 4. O godzinie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.
 • 9

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub zmianę warunków Konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności.
 2. Złożone prace w ramach Konkursu nie będą zwracane autorom.
 3. Uczestnicy konkursu akceptują warunki regulaminu i wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie, publikowanie oraz powielanie prac, które wpłynęły na konkurs.
 4. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

Do pobrania:

formularz zgłoszeniowy