Komunikat naczelnika wydziału oświaty

06.04.2019r.
Szanowni Państwo – rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do gminnych przedszkoli i szkół,

ogłoszony brak porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi pracowników oświaty a stroną rządową oznacza prawdopodobnie rozpoczęcie z dniem 8 kwietnia br. strajku w jaworskich przedszkolach i szkołach. Przed nami bardzo trudny czas, bowiem właśnie spełnia się gorszy scenariusz zdarzeń: zawieszenie zajęć dydaktycznych we wszystkich placówkach objętych strajkiem. I choć wciąż trudno oszacować skalę protestu, gdyż decydujące będą wybory pracowników oświaty podjęte w poniedziałek, z przeprowadzonych referendów strajkowych wynika, iż w placówkach samorządowych (przedszkola, szkoły podstawowe) 95 % pracowników przystąpi do strajku.

Możliwe, że w poniedziałek Państwa dziecko będzie musiało spędzić czas poza przedszkolem lub szkołą. W sytuacji, gdy dyrektor przedszkola/szkoły stwierdzi, że nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim uczniom w czasie strajku, to jest on zobowiązany do podjęcia działań zgodnych z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późń. zmianami). Zgodnie z § 18, ust. 2, pkt. 2 jeżeli na terenie placówki wystąpiły „zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów” dyrektor występuje do organu prowadzącego (Gminy Jawor) oraz organu nadzoru pedagogicznego (Dolnośląskiego Kuratora Oświaty) z informacją o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na czas oznaczony. Nie wiemy czy i jak długo potrwa akcja strajkowa, to decyzja o zawieszeniu zajęć będzie miała miejsce na każdy kolejny dzień. Decyzje dyrektorów o ewentualnym kontynuowaniu zawieszenia organizacji zajęć dydaktycznych będą przekazywane Państwu za pośrednictwem dziennika elektronicznego, strony internetowej przedszkola/szkoły oraz tablicy ogłoszeń w danej placówce w dniu poprzedzającym kolejny dzień strajku. Naczelnik Wydziału oświaty jest z nimi w stałym kontakcie i będziemy na bieżąco monitować i reagować wraz z rozwojem sytuacji. Celem zapewnienia bezpieczeństwa na czas strajku podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych pomoc w opiece świadczyć będą pracownicy JOKu, organizując zajęcia plastyczno-artystyczne.

Przypominam, że w przypadku całkowitego odwołania zajęć mają Państwo możliwość wystąpienia do pracodawcy o wypłatę zasiłku opiekuńczego (dotyczy dzieci do lat 8). Dyrektorzy placówek, gdy zajdzie taka potrzeba, potwierdzą Państwu fakt protestu na specjalnym druku.

Mając na uwadze maksymalny poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży prosimy o współpracę i wyrozumiałość w tych trudnych dniach. Wyzwania, które przed nami stoją wymagają spokoju oraz zaangażowania całej społeczności. Aktualne informacje zamieszczane będą na stronach internetowych Urzędu Miasta jawor.pl. Podobnie dyrektorzy placówek będą Państwa na bieżąco informować o rozwoju sytuacji.