[Informacja]: Zdalne nauczanie  w jaworskich placówkach

09.11.2020r.

Od 9 listopada uczniowie wszystkich klas  jaworskich szkół podstawowych realizują zajęcia  w trybie zdalnym. Szkoły przygotowały się organizacyjnie do lekcji m.in.  udostępniły uczniom sprzęt komputerowy będący w ich posiadaniu oraz  otrzymany w ramach projektu      ,,Zdalna szkoła” i ,,Zdalna szkoła +” oraz ponownie uruchomiły platformę edukacyjną  Microsoft Teams, którą uczniowie poznali wiosną.

Pomimo  problemów kadrowych normalną opiekę  sprawują wszystkie jaworskie publiczne i niepubliczne przedszkola, żłobki  w tym oddział przedszkolny  przy Szkole Podstawowej  nr 4.

Szkołą pozostawiono możliwość organizowania ograniczonych spotkań uczniów – rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada br. dotyczące ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty pozwala dyrektorom, aby:

  • uczniom w klasie VIII zorganizować konsultacje indywidualne i grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty,
  • udostępniać pomieszczenia w celu przeprowadzenia organizowanych edukacyjnych konkursów, olimpiad i turniejów.

Świetlice szkolne

Ważną informacją dla rodziców, którzy  pracują i realizują zadania publiczne  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (m.in. pracowników służb mundurowych, pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych)  jest możliwość pozostawienia swoich dzieci uczęszczających do klas I- III w świetlicach szkolnych.

Zasiłek opiekuńczy

Rodzice lub opiekunowie dzieci w  szkołach, przedszkolach i żłobkach mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy jeśli placówki są zamknięte i nie zapewniają opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19.

Z dodatkowego zasiłku będzie mógł skorzystać ubezpieczony rodzic dziecka, który opiekuje się dzieckiem do lat 8. Na tych samych zasadach zasiłek będzie przysługiwał także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

print