Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

13.12.2022r.

BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023.

Termin składania ofert upływa dnia 30 grudnia 2022 r.   (decyduje data wpływu do urzędu)

 

Regulamin konkursu wraz z wzorem oferty do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworze: https://jawor.pl/miasto/organizacje-pozarzadowe/otwarte-konkursy-ofert/

 

Zapraszamy do składania ofert.

print