OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

26.09.2019r.

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

z dnia 25 września 2019 r.

 

               Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

 

BURMISTRZ  MIASTA JAWORA ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej              w Jaworze  w  obrębie  Nr 4 – Ogrody:

działka nr 243/7 o powierzchni  13576  m2 , ul. Władysława Jagiellończyka  – oznaczonej  w katastrze nieruchomości jako RIIIa, RIVa;

Cena wywoławcza:              1.600.000,00 zł +23%VAT

Wadium:                               160.000,00 zł

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  LE1J/00012234/0.

Działka niezabudowana. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora określone jako M/U.16-teren zabudowy mieszkaniowej z usługami;  przeznaczenie podstawowe:

– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

– zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

– zabudowa usługowa;

– zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

Wzdłuż ulicy Władysława Jagiellończyka znajdują się przyłącza wodociągowe i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Teren sąsiadujący z działką posiada uzbrojenie elektryczne i gazowe. Istnieje możliwość podłączenia gazu i prądu do sprzedawanej działki w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci.

Działka ujęta w ogłoszeniu jest sklasyfikowana jako grunty rolne (R), zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) inwestor jest zobowiązany do uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

Na przedmiotowej działce zostały posiane płody rolne. Ewentualne ich usunięcie inwestor we własnym zakresie musi uzgodnić z korzystającym z nieruchomości.

 

Przetarg, odbędzie się dnia 29 listopada 2019 r. o godz. 12:00  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego w  Jaworze,  Rynek 1,  sala nr 19.

 

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej i jest ustalane przez uczestnika.

Przedmiotowa działka przeznaczona do przetargu nabywana jest w takim stanie technicznym  i prawnym w jakim znajduje się na dzień przystąpienia do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 25 listopada 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Jaworze Nr 58 2030 0045 1110 0000 0218 6120 Bank BGŻ Paribas S.A. Oddział w Jaworze, środki pieniężne winny być na koncie najpóźniej dnia  25 listopada 2019 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nabycia równa cenie osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i wpisem w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowody tożsamości, dowody wpłaty wadium, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną winny okazać stosowne pełnomocnictwa wraz   z wniesioną opłatą skarbową za ich przedłożenie.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1, pok. nr 23, tel. 76 870-20-21 wew. 128, treść ogłoszenia znajduje się  na stronie internetowej Miasta Jawora www.jawor.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyciąg ogłoszenia o przetargu został opublikowany w prasie o zasięgu ogólnokrajowym w Dzienniku „Rzeczpospolita” dnia 25 września 2019 roku.

Burmistrz  Emilian Bera

print