Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

10.12.2020r.

BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057)ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 r.

Termin składania ofert upływa dnia 29 grudnia 2020 r. 

Otwarty konkurs ofert:Konkurs 2021

Zarządzenie  – Zarządzenie 489 ogłoszenie konkursu

wzór oferty – Oferta wzór

print