Informacja Urzędu Miejskiego w Jaworze na wypadek strajku nauczycieli

04.04.2019r.

W związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli informujemy, że wszystkie prowadzone przez gminę Jawor przedszkola i szkoły opowiedziały się w referendum za strajkiem. Jeśli rząd nie porozumie się z nauczycielskimi związkami zawodowymi, to również jaworscy pedagodzy  w najbliższy poniedziałek (8 kwietnia br.) rozpoczną strajk.

Miasto Jawor na bieżąco monitoruje sytuację w podległych jednostkach oświatowych planując działania, które mają wesprzeć nie tylko dyrektorów placówek, ale przede wszystkim uczniów i rodziców. W dniu 2 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Jaworze odbyło się spotkanie  z dyrektorami  szkół i przedszkoli, podczas którego prowadzono ustalenia pod kątem ograniczenia skutków strajku dla rodziców i dzieci. W trakcie spotkania dokonano oceny zagrożeń i utrudnień związanych z planowanym strajkiem, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia w szkołach egzaminów zewnętrznych oraz zapewnienia opieki uczniom szkół i przedszkoli. Ze względu na to, że w proteście deklarują udział prawie wszyscy nauczyciele i większość pracowników administracji oraz obsługi, zapewnienie opieki dzieciom będzie bardzo trudne, szczególnie w przedszkolach. Natomiast planowane egzaminy powinny się odbyć zgodnie z harmonogramem.

Rodzice wszystkich placówek zostali poinformowani o planowanym strajku poprzez dzienniki elektroniczne i informacje umieszczone w szkołach i przedszkolach. Informacjami na temat organizacji pracy poszczególnych przedszkoli i szkół będą dysponowali na bieżąco dyrektorzy tych placówek. Może bowiem wystąpić sytuacja ich zamknięcia.

Dlatego też Gmina Jawor zaangażowała do pomocy instytucje kultury i sportu, które przygotują ofertę zajęć dla dzieci w razie strajku. Zajęcia dla dzieci odbywać się będą w ECMEN-ie, dostępne są także Biblioteki i boisko ,,Orlik”. Będą one wsparciem dla dyrektorów szkół i przedszkoli. Korzystać z nich będą mogły grupy dzieci, jak i rodzice lub dziadkowie, którzy pozostaną z dziećmi w domach. Szczegółowe informacje nt. godzin otwarcia na czas strajku instytucji kultury i sportu zostaną podane osobnym komunikatem.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że  w razie  wyjątkowej potrzeby opieki nad dzieckiem, rodzice powinni zgłosić ten fakt pilnie wychowawcom klas. Ponadto rodzice mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy w okresie strajku, o którym informacja znajduje się poniżej.

***

Informacja o zasiłku opiekuńczym.

ZUS przypomina, że w przypadku niespodziewanego zamknięcia szkoły lub przedszkola, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecka w wieku do 8 lat , rodzice mogą zająć się nim sami i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego.

Zamknięcie szkoły lub przedszkola jest traktowane jako nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym w terminie krótszym niż 7 dni. W takiej sytuacji należy złożyć swojemu pracodawcy wniosek o zasiłek opiekuńczy, do którego dołącza się oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki.

Zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Nie ma tutaj znaczenia, czy ubezpieczenie jest obowiązkowe jak w przypadku umowy o pracę, czy też dobrowolne jak dla prowadzących działalność gospodarczą lub pracujących na podstawie umowy zlecenie. Zasiłek przysługuje zarówno matce jak i ojcu dziecka i jest wypłacany temu z rodziców, który wystąpi o jego otrzymanie. Można się jednak o niego starać tylko wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę dziecku.

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy złożyć w zakładzie pracy następujące dokumenty:

– oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki;

– wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A ;

W przypadku mniejszych firm lub gdy zasiłek chce pobrać osoba prowadząca działalność gospodarczą, pieniądze wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba wtedy również złożyć w ZUS formularz ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników, ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych lub ZUS Z-3b – w przypadku osób prowadzących działalność.

Dokumenty można przesłać online. Wystarczy posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

print