[informacja]: Budowa mieszkań w systemie lokatorskim na Osiedle Słowiańskie

18.01.2019r.

Działając zgodnie z art. 7 pkt 10-11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1496), informuję że w dniu 8 stycznia 2019 roku wpłynął do Rady Miasta Jawora za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jawora, wniosek (uzupełniony 15 stycznia 2019 roku) o ustalenie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie mieszkań w systemie lokatorskim na Osiedlu Słowiańskim dla terenu położonego w Jaworze przy ul. Królowej Marysieńki, oznaczonego działką nr 158, obręb Nr 3 – Łany.

http://www.jawor.bip.net.pl/?c=1036

Teren inwestycji objęty jest obecnie ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze Nr XXI/125/2016 z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego, zmienionego uchwałą Nr XXII/134/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 marca 2016 r. poz. 1076 i 1077).

 

Z wnioskiem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Jaworze, Rynek 1, pokój nr 23.

 

Uwagi do wniosku, można wnosić w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie podmiotowej BIP Gminy t.j. od 18 stycznia 2019 roku do 8 lutego 2019 roku, w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Jaworze, Rynek 1, 59 – 400 Jawor lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r, poz. 1219 ze zm.) na adres e-mail: um@jawor.pl. Wniosek z uwagami lub zastrzeżeniami do projektowanego zamierzenia inwestycyjnego powinien zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy.

 

Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażającego zgodę na operacje przetwarzania przez Burmistrza Jawora danych osobowych na potrzeby w/w procedury zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

print