ℹ️Komunikat Burmistrza Jawora❄️?

08.02.2021r.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta Gmina Jawor przypomina właścicielom i zarządcom obiektów wielkopowierzchniowych o zagrożeniu spowodowanym zalegającym śniegiem na dachach budynków. Taka sytuacja może wystąpić w przypadku długotrwałych opadów śniegu. Przypominamy o konieczności podjęcia działań w celu usunięcia zalegającego śniegu tak, aby nie doszło do przeciążenia konstrukcji budynków (jest to obowiązek wynikający z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane).

Informujemy również, iż na właścicielach i zarządcach budynków spoczywa obowiązek zapewnienia okresowych sprawdzeń stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Pamiętajmy także o obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art. 5 ust. 1 pkt 4), zgodnie z którą do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Sytuacja pogodowa będzie się utrzymywała przez najbliższe dni. Bądźmy ostrożni w poruszaniu się na jezdni i chodnikach.

print